Góp ý dự thảo Thông tư về xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra

Thứ sáu, 13/10/2023 08:54
(ThanhtraVietNam) - Triển khai Luật Thanh tra năm 2022, ngày 11/9/2023, Thanh tra Chính phủ có văn bản đề nghị góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra (viết tắt là dự thảo Thông tư). Sau khi nghiên cứu, tác giả xin tham gia một số ý kiến như sau.

Thứ nhất, khoản 3 Điều 3 quy định: 3. Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ trưởng); nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh), quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại”.

Đề nghị bổ sung căn cứ để xây dựng dự thảo Định hướng chương trình thanh tra cụ thể như sau: 3. Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ trưởng); Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Quyết định của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại”.

Thứ hai, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau: 2. Dự thảo Định hướng chương trình thanh tra cần xác định phương hướng và trọng tâm hoạt động thanh tra trong 01 năm của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

leftcenterrightdel
Thanh tra Chính phủ đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra.

Thứ ba, tên gọi Điều 11 trong Dự thảo là: “Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra của tỉnh”. Tuy nhiên, nội dung điều luật bao gồm kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh, Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Sở và Kế hoạch thanh tra của Thanh tra huyện. Do đó, tên gọi của điều luật là chưa đầy đủ, chính xác. Vì vậy, đề nghị điều chỉnh tên gọi tại Điều này như sau: “Điều 11. Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra”; đồng thời, xem xét bỏ khoản 1 Điều 11 dự thảo Thông tư.

Bên cạnh đó, điểm a khoản 2 Điều 11 quy định: “a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Thanh tra huyện”. Đề nghị điều chỉnh, bổ sung cho đầy đủ, chính xác cụm từ “Thanh tra tỉnh” và cụm từ “Thanh tra huyện” như sau: “Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Thanh tra tỉnh)”; “Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Thanh tra huyện)” và biên tập lại như sau: “a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Thanh tra tỉnh), Thanh tra sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Thanh tra huyện)”.

Thứ tư, điểm c khoản 2 Điều 11 đề nghị quy định cho đầy đủ, chính xác như sau: “c) Yêu cầu công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện”.

Thứ năm, đề nghị bổ sung khoản 8 Điều 11 như sau: “8. Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh được gửi về Thanh tra Chính phủ để báo cáo; gửi ngay đến Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Bộ và Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh để phối hợp xử lý xử lý chồng chéo, trùng lặp (nếu có); đồng thời, gửi cho đối tượng thanh tra và cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện”. Đồng thời, đề nghị bổ sung việc gửi Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Sở, Thanh tra huyện.

          Thứ sáu, điều chỉnh tên gọi khoản 3 Điều 15 như sau: “3. Trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch thanh tra của tỉnhcho đồng bộ, thống nhất./.

Đỗ Văn Nhân
Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra