Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân

Thứ sáu, 10/03/2023 12:25
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BCA quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2023.

Thống nhất trong sử dụng biểu mẫu liên quan đến các hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân

Trước đây, ngày 15/11/2017, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 54/2017/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 60/2014/TT-BCA quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân (kèm theo 63 biểu mẫu) đã được Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả, phát huy tác dụng, tạo điều kiện thuận lợi và thống nhất trong việc sử dụng biểu mẫu liên quan đến các hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân; góp phần xử lý, giải quyết các vụ việc bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đồng thời góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, sau gần 05 năm thực hiện, các căn cứ pháp lý ban hành Thông tư (kèm theo biểu mẫu) đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế; tổ chức bộ máy của Bộ Công an có nhiều thay đổi theo Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ (không còn cấp Tổng cục và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các tỉnh, thành phố được sắp xếp lại theo hướng “tinh gọn”, triển khai lực lượng Công an xã chính quy trên toàn quốc) nên đã có sự thay đổi về chủ thể, thẩm quyền giải quyết liên quan đến hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân.

Quá trình thực hiện Thông tư số 54/2017/TT-BCA đến nay, theo báo cáo đánh giá tổng kết của Thanh tra Bộ và Công an các đơn vị, địa phương có một số biểu mẫu trùng với biểu mẫu được ban hành kèm theo các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Thanh tra Chính phủ; một số biểu mẫu có cùng nội dung nhưng hình thức khác nhau dẫn đến việc lựa chọn áp dụng biểu mẫu còn lúng túng, chưa đồng bộ, thống nhất.

Bên cạnh đó, một số biểu mẫu cần thiết cho công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của lực lượng Công an nhân dân có căn cứ pháp lý để ban hành nhưng lại chưa được quy định; một số biểu mẫu đã được quy định tại Thông tư số 54/2017/TT-BCA không còn phù hợp với thực tiễn cần phải điều chỉnh, sửa đổi hoặc đề nghị bãi bỏ.

Có thể thấy, việc tham mưu, đề xuất đồng chí Bộ trưởng ký ban hành Thông tư thay thế (kèm theo biểu mẫu) là phù hợp với thẩm quyền, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an: “Ban hành thông tư và các văn bản khác về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó”.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bãi bỏ 49 biểu mẫu, ban hành 18 biểu mẫu và sử dụng 78 biểu mẫu đã được quy định

Theo đó, ngày 05/01/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2023, thay thế Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18/11/2014 và Thông tư số 54/2017/TT-BCA ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 60/2014/TT-BCA).

Thông tư này bãi bỏ 49 biểu mẫu tại Thông tư số 54/2017/TT-BCA, ban hành 18 biểu mẫu (sửa đổi 14 biểu mẫu và bổ sung 04 biểu mẫu) và sử dụng 78 biểu mẫu đã được quy định tại các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Thanh tra Chính phủ.

Ban hành kèm theo Thông tư là 18 (mười tám) biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân. Sử dụng 78 (bảy mươi tám) biểu mẫu đã được quy định tại các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Thanh tra Chính phủ, gồm:

12 biểu mẫu (từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 12) ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; 16 biểu mẫu (từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 16) ban hành kèm theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

03 biểu mẫu (từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 03) ban hành kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; 05 biểu mẫu (từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 05) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Và 42 biểu mẫu (từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 42) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Lưu ý các cuộc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân thực hiện sau ngày 19/01/2023 phải áp dụng ngay biểu mẫu được quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-BCA./.

Trung tá Đỗ Anh Tuấn, Thanh tra viên cao cấp, Thanh tra Bộ Công an
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra