Thanh tra tỉnh Đồng Tháp:

Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính

Thứ sáu, 13/05/2022 10:41
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Đồng Tháp vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 tại cơ quan Thanh tra tỉnh.

Theo quyết định, Chánh Thanh tra tỉnh là Trưởng ban, Phó Trưởng ban là Phó Chánh Thanh tra phụ trách Hành chính, Pháp chế. Các Ủy viên gồm Chánh Văn phòng và các Trưởng phòng nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh; Bí thư Chi đoàn cơ sở tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Quyết định cũng nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo, đó là tham mưu Chánh Thanh tra quản lý, điều hành, kiểm tra, đôn đốc Văn phòng, các phòng đề ra giải pháp để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch cải cách hành chính hằng năm. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của Trung ương, địa phương; các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính; áp dụng những giải pháp, sáng kiến mới góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; tổng hợp, báo cáo Chánh Thanh tra về tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính định kỳ, đột xuất.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh yêu cầu tìm các giải pháp nâng cao chỉ số Cải cách hành chính (Ảnh: TTT.ĐT) 

Ban Chỉ đạo được quyền thành lập và giao nhiệm vụ cho Tổ Giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 và hằng năm; Được quyền yêu cầu Văn phòng, các phòng, công chức cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; họp định kỳ 6 tháng một lần. Khi cần thiết Trưởng ban Ban Chỉ đạo triệu tập họp đột xuất. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, văn bản do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của cơ quan.

Quyết định cũng nêu rõ, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo sử dụng từ nguồn kinh phí cải cách hành chính hằng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; được thanh, quyết toán chứng từ theo quy định pháp luật.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra