Thanh tra tỉnh Đồng Tháp:

Cung cấp 100% thủ tục hành chính lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Thứ năm, 19/05/2022 12:36
(ThanhtraVietnam) - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tăng cường công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Cụ thể, Chánh Thanh tra tỉnh giao Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng: Tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tích hợp, cung cấp 100% thủ tục hành chính có đủ kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, tiến hành rà soát, đánh giá, có ý kiến đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan. Cụ thể, các Phòng Nghiệp vụ Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1; 2; 3 tiến hành soát, đánh giá đối với thủ tục hành chính: tiếp công dân; xử lý đơn; giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai; giải quyết tố cáo.

Đối với Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng tiến hành rà soát, đánh giá đối với thủ tục hành chính: tiếp nhận yêu cầu giải trình; thực hiện việc giải trình; kê khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập.

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu rà soát đánh giá các thủ tục hành chính trong công tác tiếp dân; giải quyết khiếu nại , tố cáo (Ảnh: ĐT)

Về cách thức rà soát, thực hiện rà soát, đánh giá quy định, TTHC có liên quan, yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; các biểu mẫu rà soát, tính chi phí tuân thủ TTHC và hướng dẫn điền biểu mẫu, tính chi phí tuân thủ TTHC tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu, các Trưởng phòng tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong đội ngũ công chức sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành, địa phương.
Trong đó, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung, nhiệm vụ có liên quan tại Quyết định số 251/QĐ-BNV ngày 29/3/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030”. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đã được xác định cụ thể tại Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính năm 2022.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra