Hòa Bình tuyên truyền, giáo dục văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí

Thứ tư, 17/05/2023 11:03
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/BCĐ, ngày 04/5/2023 về triển khai tuyên truyền, giáo dục văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tạo động lực thực hành liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, tập trung tuyên truyền, quán triệt các văn bản như Luật Phòng, chống tham nhũng; nội dung công tác phòng, chống tham nhũng nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn kiện của Trung ương, của tỉnh. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp về văn hóa liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, trọng liêm sỉ, danh dự; phê phán, lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó tập trung tuyên truyền 19 hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các hành vi tiêu cực được nhận định theo Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, tuyên truyền kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; kết quả thanh tra, kiểm tra các vụ việc và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; kết quả xử lý các vụ việc, đối tượng thuộc phạm vi kiểm tra, giám sát của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa từ sớm, từ xa từ đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào quyết tâm chính trị của Đảng và kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nội dung tuyên truyền đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tích cực giới thiệu, biểu dương gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đấu tranh, phản bác các luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù định, phần tử phản động, cơ hội chính trị về tình hình tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Việt Nam; âm mưu lợi dụng vấn đề tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để kích động, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

leftcenterrightdel
Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam, tại huyện Cao Phong, Hòa Bình (Ảnh: ĐC)

Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khuyến khích tự tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện nghiêm túc phương châm: “Đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần gắn với trách nhiệm quản lý về mặt Nhà nước của mỗi cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Từ đó, Ban Chỉ đạo chỉ đạo các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình tích cực triến khai công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giáo dục văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bằng các hình thức phù hợp./.

Đoàn Cần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra