Hưng Yên:

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ hai, 16/05/2022 08:46
(ThanhtraVietNam) - Để thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, UBND tỉnh này đã có những chỉ đạo đối với Thủ trưởng sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện liên quan đến việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Cấp ủy, chính quyền tỉnh Hưng Yên xác định đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”  là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung hương khóa XIII.

Đồng thời, tích cực tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), xem đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, qua đó đảm bảo quyền KNTC của người dân, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và lợi ích của Nhà nước, hạn chế khiếu kiện vượt cấp và phát sinh các vụ việc KNTC đông người, phức tạp kéo dài, đảm bảo tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm Luật TCD, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác TCD và giải quyết KNTC; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản án, kiến nghị của dân; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác TCD, giải quyết KNTC và các văn bản có liên quan.

Sở, ngành và địa phương tổ chức tốt việc TCD; xác định công tác TCD, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mọi KNTC phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật; kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh; chuyển đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định; hạn chế các vụ việc KNTC đông người, phức tạp tập trung tại các cơ quan của Trung ương tại thành phố Hà Nội trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước; lấy kết quả TCD, giải quyết KNTC là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, chỉ đạo thực hiện tốt công tác TCD; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác TCD, thực hiện TCD định kỳ, đột xuất bảo đảm đúng quy định; đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động TCD; gắn việc TCD với giải quyết KNTC.

leftcenterrightdel
 Thành phố Hưng Yên - Ảnh minh họa

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các địa phương, đơn vị cần làm tốt công tác theo dõi, dự báo tình hình KNTC và tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm từ cơ sở các vụ việc mới phát sinh, nhất là các vụ việc liên quan đến tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, các chính sách, chế độ của người dân; lập danh sách theo dõi các đoàn khiếu kiện đông người và công dân khiếu kiện phức tạp, bức xúc kéo dài trên địa bàn để phân loại, phân công xử lý, đối thoại, không để phát sinh thành “điểm nóng”; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền KNTC kích động công dân chống lại người thi hành công vụ, gây rối an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp, kiên quyết xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, đông người; quá trình giải quyết cần tăng cường đối thoại với công dân, đặc biệt là đối thoại ngay tại cơ sở, tại nơi phát sinh vụ việc. Một mặt nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về TCD, giải quyết KNTC, mặt khác cần tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý đơn thư, cập nhật đầy đủ, chính xác các vụ việc vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC; thường xuyên cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cấp phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị quan trọng này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban TCD và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác TCD tại Trụ sở TCD của tỉnh; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư đề nghị, thỉnh cầu, KNTC của công dân kịp thời, đúng quy định.

Chủ động tham mưu và chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các kỳ TCD của lãnh đạo UBND tỉnh; làm tốt công tác dân vận, hướng dẫn, giải thích, tuyên truyền để công dân hiểu đường lối, chủ trương của Đảng và chính quyền, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện TCD đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh cần tăng cường trách nhiệm trong việc tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác TCD, giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua việc nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về TCD, giải quyết KNTC của Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác TCD, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC, mặt khác tăng cường hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác TCD, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra