Thanh tra tỉnh Đồng Tháp:

Thực hiện việc tiếp, đối thoại với công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền

Thứ tư, 21/09/2022 12:18
(ThanhtraVietnam) - Đó là yêu cầu của Thanh tra tỉnh trong công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính những tháng cuối năm 2022.

100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được giải quyết đúng hạn

Trong thời gian qua, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp ban hành các Kế hoạch, như: ứng dụng công nghệ thông tin; chuyển đổi vị trí công tác; đào tạo, bồi dưỡng công chức; cải cách hành chính; kiểm tra công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính; áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 năm 2022; cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thanh tra tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Qua đó, đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, cụ thể: Đối với cải cách thể chế, trong kỳ triển khai thực hiện trên 59 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, tỉnh. Nghiên cứu, góp ý đối với 86 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến.

Đồng thời, ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022; phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; Kế hoạch phổ biến các Thông tư của Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính (Ảnh: TTT.ĐT) 

Về cải cách thủ tục hành chính: Công khai thủ tục hành chính tại Quyết định số 1676/QĐ-UBND-HC ngày 04/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Thực hiện và niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp công dân, Trang thông tin điện tử và Bảng niêm yết.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức: chưa phát sinh phản ánh, kiến nghị; đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được giải quyết đúng quy định (đã giải quyết 36/36 hồ sơ trước hạn).

Về cải cách tổ chức bộ máy: Ban hành Quyết định giao biên chế công chức và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với các phòng năm 2022. Sắp xếp bộ máy Thanh tra tỉnh với 41 biên chế, xác định nhiệm vụ cụ thể của từng phòng, từng công chức theo vị trí việc làm. Cơ cấu tổ chức bộ máy Thanh tra tỉnh với 06 phòng theo Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Về cải cách chế độ công vụ: Ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; đào tạo, bồi dưỡng công chức. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm. Công chức, người lao động chấp hành nghiêm ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Về cải cách tài chính công, đảm bảo việc sử dụng hiệu quả kinh phí tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; thực hiện việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thực tập trung; thực hiện dân chủ, công khai tài chính theo quy định.

Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: Triển khai thực hiện Kế hoạch: ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022; phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022; thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp năm 2022. Tập trung vận hành tốt phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk); xử lý văn bản trên phần mềm giao việc của UBND tỉnh; sử dụng chữ ký số; phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; phần mềm giao việc.

Tiếp tục hoàn thiện Trang thông tin điện tử theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan. Cập nhật tin tức, văn bản chỉ đạo điều trên Trang thông tin điện tử. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ  

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong  những tháng cuốn năm 2022, Thanh tra tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tập trung thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính. Tiến hành kiểm tra cải cách hành chính tại các phòng. Qua đó, kiến nghị Chánh Thanh tra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành; tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính không để xảy ra tình trạng công chức vi phạm kỷ luật hành chính. Đảm bảo thực hiện vị trí việc làm theo Đề án đã được phê duyệt.

Đảm bảo thực hiện công việc qua phần mềm giao việc của UBND tỉnh. Chú trọng nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng công chức; chất lượng vận hành phần mềm iDesk; phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Khuyến khích các mô hình, cách làm mới về công tác cải cách hành chính.

Ngoài ra,  đảm bảo trình tự, thủ tục hành chính về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền theo quy định. Đồng thời, tiến hành rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý. Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra thực hiện việc tiếp công dân, đối thoại với công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền (định kỳ, thường xuyên theo quy định)./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra