Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ

Thứ hai, 24/07/2023 16:02
(ThanhtraVietNam) - Bộ ngành, địa phương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả hành chính,… thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát công vụ, đặc biêt chú trọng truyền thông chính sách tạo đồng thuận đối với người dân, doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính (CCHC).

Cải cách hành chính tạo cảm hứng, nguồn lực, mở ra không gian mới cho phát triển

Xác định CCHC sẽ tạo ra động lực và mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo bộ, ngành địa phương thực hiện công tác quan trong này.

Những nỗ lực, cố gắng, quyết tâm trong công tác CCHC đem lại hiệu quả thiết thực, qua đó phục vụ người dân được tốt hơn, góp phần đưa đất nước tiếp tục phát triển, đã mang lại cảm hứng, truyền động lực, huy động được nguồn lực của người dân, sức mạnh của người dân.

Chính phủ đã tổ chức 5 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, ban hành 44 nghị định; Thủ tướng ban hành 18 quyết định quy phạm; tập trung tháo gỡ rào cản về thể chế cơ chế, chính sách; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh bằng việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 47 quy định kinh doanh; cắt giảm, đơn giản hóa 210 quy định,…

Chính phủ cũng tập trung cải cách tài chính công, nhất là về thể chế, từng bước hoàn thiện. 6 tháng đầu năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 215.500 tỷ đồng, bằng 30,49% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2022 (27,75%), số tuyệt đối cao hơn 65.200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt. Quốc hội thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); 36/63 địa phương đã triển khai trung tâm chỉ đạo, điều hành thông minh. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến được cải thiện với gần 69% thủ tục hành chính (TTHC) đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 21 triệu hồ sơ trực tuyến, hơn 5,5 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với 6.500 tỷ đồng…

Triển khai tích cực, hiệu quả Đề án 06 theo đó đã tích hợp, cung cấp 25/25 dịch vụ công thiết yếu và 10/28 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hằng năm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trên 2.500 tỷ đồng;  63/63 địa phương đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC...

Vẫn còn điểm nghẽn, gió ngược!

Tuy vậy, như người đứng đầu Chính phủ đánh giá hoạt động chỉ đạo, điều hành về CCHC ở một số nơi còn hình thức, chưa quyết tâm, thiếu quyết liệt, chưa sát tình hình, hiệu quả chưa cao; vẫn còn tình trạng nợ đọng, chậm tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là văn bản quy định chi tiết thi hành.

Cải cách TTHC còn chậm, nhiều quy định kinh doanh, TTHC, giấy tờ công dân đã được phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa nhưng chưa được cắt giảm, đơn giản hóa; hơn 600 TTHC chưa được phân cấp; TTHC trong một số lĩnh vực còn nhiều rào cản, quy định chồng chéo; công khai, minh bạch TTHC của một số bộ, ngành, địa phương chưa nghiêm; tỉ lệ số hóa hồ sơ, giấy tờ TTHC còn thấp; cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở một số nơi còn hình thức; vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực.

leftcenterrightdel
Tạo cảm hứng, nguồn lực, mở ra không gian mới cho phát triển góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng. Ảnh: Internet

Vẫn còn tình trạng sợ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; một số công chức, viên chức thiếu động lực để giải quyết công việc cho người dân. Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu là cơ học, chưa được như mong muốn; cơ chế tự chủ tại đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn bất cập. Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều cơ quan, địa phương còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đây được đánh giá là điểm nghẽn làm cản trở quá trình thực hiện Chính phủ số, minh bạch, hiệu quả nền hành chính công vụ. Nguyên nhân của những cơn gió ngược này có cả khách quan và chủ quan, trong đó chủ quan là chủ yếu. Như việc một số nơi chưa quyết liệt, thiếu sáng tạo, chưa phát huy được vai trò người đứng đầu; nắm bắt tình hình, phản ứng chính sách ở một số bộ, ngành chưa kịp thời; việc triển khai công việc thiếu trọng tâm, trọng điểm…

Đâu là chìa khóa để tháo gỡ?

Quan điểm thống nhất, xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ chính là bám sát tình hình thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, đồng thời quán triệt, bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phản ứng chính sách, linh hoạt, tích cực, chủ động trong việc triển khai các nhiệm vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nghiêm cấm việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; đặt mình vào địa vị người dân và doanh nghiệp để xử lý công việc, thường xuyên kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến trình CCHC.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chú trọng công tác truyền thông chính sách tạo đồng thuận đối với người dân, doanh nghiệp; chú ý làm rõ những quyết sách, chính sách mới; cổ vũ, động viên những mô hình mới, cách làm hay, truyền cảm hứng, tạo động lực thúc đẩy công tác cải cách…

Tình thần làm việc có trọng tâm, trọng điểm, không né tránh, đùn đẩy, vướng ở đâu giải quyết ở đó, vướng cấp nào thì cấp đó giải quyết, làm việc gì dứt điểm việc việc đó, nói thật, nghĩ thật, làm thật và hiệu quả thật, đã giải quyết là phải được việc… được thể hiện rất rõ. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần khẩn trương rà soát hệ thống các văn bản pháp luật để xác định những vướng mắc cần giải quyết (ở đâu, nội dung nào, ai giải quyết, thời hạn bao lâu).

Đồng thời, rà soát những thủ tục mà được người dân, doanh nghiệp quan tâm trong giai đoạn hiện nay về lĩnh vực đất đai, thuế, phí, xuất nhập khẩu, hải quan, tín dụng…, xử lý các vướng mắc để thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng), đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Đặc biệt, Thủ tướng luôn nhấn mạnh việc rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức, những ai vi phạm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai thì phải xử lý theo quy định; những người làm tốt, vì dân, vì nước thì khen thưởng, động viên kịp thời.

Với quyết tâm thực hiện nền hành chính công vụ minh bạch, hiệu quả, tạo ra môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thông thoáng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cương quyết bãi bỏ những quy định rườm rà, những gì luật không cấm thì để người dân, doanh nghiệp làm và khuyến khích đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, không ban hành thêm các văn bản để cản trở, làm tăng chi phí tuân thủ cũng như khả năng phát sinh tiêu cực…

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra kiểm tra, thanh tra, giám sát công vụ; rà soát các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tạo chuyển biến đến đâu trong thực tế để điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp tình hình. Quan trọng, người đứng đầu các cấp phải xác định CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm trong thực thi nhiệm vụ, đây cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.

Tăng cường thanh tra công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương; xử lý nghiêm vi phạm. Tiếp tục rà soát, đổi mới phương thức, cách làm và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để tổ chức thực hiện có hiệu quả CCHC theo nhiệm vụ được giao. Tích cực, chủ động đối thoại, đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Bộ Nội vụ hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền quy định về việc khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp tỉnh, cấp huyện./. 

 

 

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra