Kon Tum:

Chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, yếu kém qua kiểm tra cải cách hành chính

Thứ tư, 22/03/2023 14:42
(ThanhtraVietNam) - Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính trong quý I/2023 tiếp tục được UBND tỉnh Kon Tum đẩy mạnh. Trong đó, công tác kiểm tra cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, những vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý kịp thời theo quy định.

Kết hợp kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất

UBND tỉnh Kon Tum, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC, như: Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Công văn số 4128/UBND-TTHC ngày 05/12/2022 về việc thực hiện nghiêm các nội dung sau kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành chính và công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022; Công văn số 501/UBND-TTHCC ngày 28/02/2023 về việc đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính năm 2023…

Để thông tin kịp thời, đầy đủ các nội dung về CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch tuyên truyền về công tác CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023. Trong đó, nội dung chính là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ CCHC; tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao chuyên môn cho đội ngũ công chức làm công tác CCHC các cấp, các ngành; tổ chức tọa đàm về công tác CCHC; đẩy mạnh tuyên truyền về tiện ích việc gửi và nhận trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Đáng chú ý, công tác kiểm tra CCHC theo kế hoạch đã được kết hợp với công tác chấm điểm, đánh giá CCHC năm do Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm CCHC tỉnh thực hiện. Thời gian ban hành Kế hoạch kiểm tra được thực hiện trong tháng 5/2023 và triển khai đến hết ngày 318/2023.

Đối với kiểm tra đột xuất, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ kiểm tra đột xuất công tác CCHC, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-SNV ngày 27/12/2022 về kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023. Theo đó, trong quý I năm 2023 đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại 29 đơn vị. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện, đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai công tác cải cách hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai thủ tục hành chính

Một trong những kết quả nổi bật của việc thực hiện công tác CCHC là cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC theo thẩm quyền. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng dự thảo Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh, dự thảo đang lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương.

Về công bố, công khai TTHC, trong Quý I, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 8 quyết định công bố danh mục TTHC ban hành mới; chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Tổng số TTHC trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay là 1.752 TTHC, trong đó 1.752/1.752 TTHC được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt 100%.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý I năm 2023 của UBND tỉnh Kon Tum nhấn mạnh: Việc thực hiện công khai TTHC của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện cơ bản đảm bảo theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc công khai TTHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng Thông tin điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh được thực hiện đúng quy định.

leftcenterrightdel
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. (Ảnh: baotintuc.vn) 

Cũng trong quý I, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 56.039 hồ sơ (đã giải quyết 48.249 hồ sơ, trong đó có 47.269 hồ sơ đúng và sớm hạn, tỷ lệ 97,7%). Tính đến ngày 15/3/2023, có 9/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm việc giải quyết TTHC; có 1/10 huyện, thành phố thực hành tự đánh giá, chấm điểm việc giải quyết TTHC, tất cả các đơn vị, địa phương đều tự đánh giá đạt từ loại tốt trở lên.

Tuy nhiên, trong quý I, tỉnh Kon Tum không thực hiện tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; từ chối tiếp nhận 4 phản ánh kiến nghị không thuộc nội dung tiếp nhận của Hệ thống và trùng nội dung; đề nghị bổ sung thông tin đối với 1 phản ánh, kiến nghị.

Ngoài công tác cải cách TTHC, trong quý I/2023, kết quả thực hiện công tác CCHC của UBND tỉnh Kon Tum còn thể hiện qua các mặt, gồm: Cải cách thể chế; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Cùng với những kết quả tích cực nêu trên, công tác CCHC của UBND tỉnh Kon Tum vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Tiến độ soạn thảo, trình ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm so với thời gian đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao. Trình tự ban hành Quyết định của UBND cấp huyện, cấp xã chưa được thực hiện theo đúng quy định. Việc cam kết đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh còn chậm, dẫn đến việc khai thác dữ liệu về dân cư phục vụ giải quyết TTHC chưa đảm bảo kịp thời. Hạ tầng, dịch vụ viễn thông, internet một số địa bàn vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trong quý II/2023, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC của tỉnh đã đề ra và triển khai công tác kiểm tra CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp và đổi mới thực hiện cơ chế một cử, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC…

Từ thực tế triển khai công tác CCHC, UBND tỉnh Kon Tum có kiến nghị, đề xuất về nội dung này. Cụ thể, theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khi kiểm tra theo thẩm quyền, cơ quan kiểm tra phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, cơ quan kiểm tra văn bản thông báo tới cơ quan đã ban hành văn bản đó để xem xét, xử lý theo quy định. Trường hợp cơ quan, người đã ban hành văn bản không xử lý hoặc cơ quan kiểm tra không nhất trí với kết quả xử lý thì trình cơ quan, người có thẩm quyền xử lý.

UBND tỉnh Kon Tum cho biết, trên thực tế, một số văn bản nếu không tiến hành xử lý ngay bằng hình thức đình chỉ (hoặc tạm đình chỉ) sẽ gây hậu quả xấu cho xã hội (hậu quả này khó khắc phục trên thực tế). Chính vì vậy, theo UBND tỉnh Kon Tum, cần quy định đối với trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản có thể đình chỉ (tạm đình chỉ) văn bản có dấu hiệu trái pháp luật./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra