Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Vietcombank Châu Đốc giai đoạn hiện nay

Thứ ba, 14/11/2023 17:02
(ThanhtraVietNam) - Hiện nay, chất lượng đảng viên là một trong những yếu tố cơ bản, quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, chất lượng của từng đảng viên góp phần tạo nên chất lượng của mỗi Chi bộ, Đảng bộ. Đúng như lời Bác đã dạy: “Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm, mọi Nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành, mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”; hay: “Đảng viên tốt thì chi bộ tốt, chi bộ tốt thì Đảng vững mạnh và lãnh đạo cách mạng thắng lợi”…

Đội ngũ đảng viên tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Châu Đốc, tỉnh An Giang (gọi tắt là: VCB Châu Đốc) đa số là cán bộ trẻ, năng động; là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị xây dựng VCB Châu Đốc ngày càng phát triển vững mạnh, nghiên cứu học tập các quy trình, quy định nâng cao năng lực, tham gia phong trào đoàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đội ngũ đảng viên này vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém như: một số đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ của người đảng viên, nhiệm vụ học tập của mình; vai trò tiên phong, gương mẫu chưa được phát huy, kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao của một số đảng viên còn ở mức thấp… Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng là chất lượng của một bộ phận đảng viên vẫn còn bất cập so với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị đang và sẽ phát triển. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đảng viên là vấn đề cấp thiết hiện nay.

Vị trí, vai trò của đảng viên thể hiện rất rõ trong các mối quan hệ giữa đảng viên với chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng; với xây dựng hệ thống tổ chức của Đảng; với phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân. Cụ thể ở các nội dung sau:

* Vị trí, vai trò của đảng viên trong mối quan hệ giữa đảng viên với chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Đường lối và nhiệm vụ chính trị đúng đắn là điều kiện tiên quyết để xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh. Có đường lối chính trị đúng đắn thì mới xây dựng được lập trường, quan điểm và hành động đúng cho đội ngũ đảng viên. Nếu đường lối sai, đảng viên mất phương hướng hành động, dẫn đến vi phạm kỷ luật đảng.

Có đường lối, nhiệm vụ chính trị đúng thì mới có căn cứ để phân công nhiệm vụ cho đảng viên, có căn cứ để xem xét, đánh giá, phân loại đảng viên, có phương hướng và nội dung để bồi dưỡng nâng cao trình độ cho từng đảng viên. Đảng viên góp phần quan trọng vào việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, họ là người trực tiếp cùng tổ chức cơ sở đảng nơi họ sinh hoạt, dân chủ thảo luận đề ra nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, đồng thời họ là người lãnh đạo nhân dân và cùng nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

* Vị trí, vai trò của đảng viên trong mối quan hệ giữa đảng viên với xây dựng hệ thống tổ chức của Đảng.

Đảng viên có chất lượng cao là cơ sở để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Ngược lại, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện quan trọng quyết định chất lượng đội ngũ đảng viên. Tổ chức Đảng quyết định con người, tổ chức mạnh mới có đảng viên tốt. Tổ chức Đảng quy định vị trí, chức năng, phương hướng hành động và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên hoạt động trong một guồng máy chung.

Tổ chức Đảng trong mạnh vững mạnh, đoàn kết, đội ngũ cấp ủy viên có phẩm chất, năng lực, biết tôn trọng và quy tụ trí tuệ tập thể thì đảng viên trong tổ chức đó được rèn luyện và trưởng thành, phẩm chất và năng lực của từng người được phát huy. Tổ chức Đảng mạnh sẽ tạo ra một sức mạnh tập thể được nhân lên nhiều lần từ sức mạnh của mỗi cá nhân. Ngược lại Chi bộ và đội ngũ cấp ủy yếu kém, tổ chức lỏng lẻo, mất đoàn kết, chức năng, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm không rõ, kỹ luật lỏng lẻo, chế độ công tác và chế độ sinh hoạt không chặt chẽ thì số cá nhân, cán bộ, đảng viên tốt khó phát huy được tác dụng, đồng thời số yếu kém sẽ tăng lên và tình trạng hư hỏng, thoái hóa cũng nảy sinh.

* Vị trí, vai trò của đảng viên trong mối quan hệ giữa đảng viên với phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân.

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Đảng viên sống gắn bó và trưởng thành trong lòng quần chúng, được thử thách, rèn luyện thông qua hoạt động thực tiễn. Đảng viên là người tuyên truyền, giáo dục, tổ chức, hướng dẫn cho quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Qua phong trào quần chúng, một mặt, người đảng viên học hỏi được kinh nghiệm từ quần chúng; mặt khác, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu trước quần chúng, làm sao cho dân tin, dân phục, dân yêu.

Mối quan hệ giữa đảng viên với nhiệm vụ chính trị, với tổ chức và với quần chúng là mối quan hệ mật thiết, biện chứng. Không ngừng củng cố các mối quan hệ này sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng vững mạnh.

* Vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nâng cao chất lượng đảng viên:

- Nâng cao chất lượng đảng viên góp phần khắc phục tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, phẩm chất, lối sống:

Xuất phát từ tình hình đội ngũ đảng viên của Đảng ta hiện nay. Qua nhiều kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đã đánh giá: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống… Nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục được. Vì vậy, Nghị quyết TW4 ra đời để góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống trong Đảng ta hiện nay.

- Nâng cao chất lượng đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ:

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đây chính là nội dung quan trọng để xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ. Với ý nghĩa đó các cấp uỷ Đảng phải chú ý đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngoài việc nâng cao chất lượng của chi uỷ, đặc biệt là đồng chí Bí thư phải đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt từ việc nâng cao năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức của đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đảng viên có năng lực, phẩm chất, có tinh thần trách nhiệm với Đảng, với nhân dân thì mới phát huy hết quyền dân chủ, tham gia góp ý kiến có chất lượng đối với những vấn đề được nêu trong sinh hoạt chi bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

* Nâng cao chất lượng đảng viên góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng:

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không phải là cái gì chung chung trừu tượng mà phải được biểu hiện một cách cụ thể trực tiếp thông qua đội ngũ đảng viên. Đảng viên là những người quán triệt tổ chức và lãnh đạo quần chúng tại cơ sở. Thông qua năng lực lãnh đạo và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội mà đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thắng lợi. Đảng viên là người thể hiện trực tiếp mối quan hệ giữa Đảng với dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, để phản ánh cho Đảng, để Đảng đề ra chủ trương chính sách đúng. Trong cơ chế thị trường, ở thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi người đảng viên phải có năng lực trí tuệ thực sự, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong Đảng và ngoài xã hội. Củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động.

* Nâng cao chất lượng đảng viên góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh:

Lê-nin chỉ rõ: Giai cấp nào nắm quyền thống trị thì phải xây dựng cho mình một đội ngũ cán bộ có phẩm chất năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trung thành với mục tiêu của giai cấp đó. Trong điều kiện Đảng cầm quyền lãnh đạo toàn xã hội, đòi hỏi phải xây dựng một đội ngũ cán bộ có chất lượng luôn luôn đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của cách mạng. Đảng không những xây dựng đội ngũ cán bộ cho tổ chức Đảng mà còn cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Nhưng để có đội ngũ cán bộ tốt phải quan tâm đúng mức đến việc nâng cao chất lượng đảng viên. Nếu đảng viên được đào tạo rèn luyện trở thành cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, nâng cao chất lượng đảng viên là nguồn bổ sung và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ của Đảng.

leftcenterrightdel
 Trụ sở VCB Châu Đốc

1. Những mặt làm được:

* Về tư tưởng chính trị

- Đa số các đảng viên trực thuộc Đảng bộ VCB Châu Đốc luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của chi bộ và của Đảng uỷ VCB Châu Đốc; luôn kiên quyết đấu tranh và không dao động trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hòng chống phá Đảng và Nhà nước ta.

- Mỗi đảng viên đều tự xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho riêng mình vào hàng tháng với Chi bộ, thực hiện nghiên túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và nêu gương đối với cán bộ trong Chi nhánh.

* Về phẩm chất đạo đức

- Các Đảng viên đều nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thể hiện trong việc sử dụng điện, nước và cơ sở vật chất của cơ quan, góp phần trong việc phòng, chống quan liêu và các biểu hiện tiêu cực của cán bộ, được đánh giá qua các chương trình lấy ý kiến Khách hàng và Khách hàng nội bộ hằng năm.

- Đảng viên luôn là lực lượng tiên phong, là những tấm gương trong việc giữ gìn tư cách đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, nếp sống văn minh; là lực lượng đi đầu trong việc đấu tranh ngăn chặn hiện tượng suy thoái đạo đức, lối sống trong hiện nay. Vì vậy, trong nhiều năm qua Đảng ủy VCB Châu Đốc luôn nêu cao tinh thần học hỏi, gương mẫu trong thi đua chấp hành các chủ trương của Đảng, Nhà nước và chính quyền tại địa phương, không để xảy ra tệ nạn xã hội, những điều đảng viên không được làm.

* Về thực hiện nhiệm vụ được giao

- Đảng viên luôn ý thức được nhiệm vụ chính trị của bản thân là luông nghiên cứu các quy trình nghiệp vụ của VCB; luôn ý thức trong việc rèn luyện năng lực tư duy, phương pháp tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đủ khả năng đảm đương công việc, hội nhập nhanh, thích ứng với việc đổi mới ngày càng cao của xã hội.

Ngoài ra, các đảng viên là lực lượng tiên phong trong các phong trào của Ngành; Đoàn thanh niên; của địa phương đã đóng góp rất lớn vào các hoạt động tình nguyện; an sinh xã hội góp phần xây dựng địa phương ngày một phát triển nâng cao uy tín thương hiệu của VCB trong lòng Khách hàng.

* Về ý thức tổ chức kỷ luật

- Các đảng viên đều thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong các chi bộ; thực hiện tốt các chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí đúng theo quy định. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc chấp hành những điều đảng viên không được làm.

- Chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của của Đảng bộ VCB, các Chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm nội quy, quy chế cơ quan và các quy định của địa phương. Tính đến nay, đảng viên chưa có trường hợp nào vi phạm tổ chức kỷ luật đến mức phải xử lý.

Với những ưu điểm trên đã được chứng minh bằng kết quả đánh giá chất lượng đảng viên trong năm 2022 của Đảng bộ VCB Châu Đốc như sau: 

Đảng bộ VCB Châu Đốc tổng số đảng viên là 36 đồng chí (trong đó 02 đảng viên dự bị) được xếp loại trong năm 2022 là Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 đồng chí, đạt tỷ lệ 5,56%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ 31 đồng chí, đạt tỷ lệ 86,11%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ 03 đồng chí, đạt tỷ lệ 8,33%; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có vi phạm 0 đạt tỷ lệ 0%

2. Những mặt hạn chế

* Về chính trị tư tưởng

- Một số đảng viên chưa thật sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, có biểu hiện dao động trước những khó khăn của đất nước, của địa phương, nhất là những diễn biến tiêu cực của tình hình kinh tế và chính trị trên thế giới hiện nay. Bên cạnh đó, việc đấu tranh bảo vệ Đảng còn nhiều hạn chế, đả phá những luận điệu xuyên tạc của các phần tử phản động, cơ hội chưa có hiệu quả cao, từ đó dễ dẫn đến mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

- Một số đảng viên có biểu hiện thờ ơ với chính trị, không quan tâm và không theo dõi tình hình thời sự chính trị trong nước và quốc tế, chỉ chú tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, nên không nắm được chủ trương, quan điểm, sách lược của Đảng trước những diễn biến phức tạp của tình hình đang diễn ra để vừa củng cố niềm tin, vừa giải thích tuyên truyền làm thông suốt tư tưởng trong nội bộ.

Việc tự học tập để cập nhật thông tin, thời sự chính trị, nâng cao nhận thức, vươn lên làm tròn vai trò trách nhiệm của người đảng viên cũng chưa được quan tâm đúng mức đã làm cho một số đảng viên thiếu thông tin cần thiết để phục vụ cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của bản thân. Đồng thời, những biểu hiện chủ quan và bệnh kinh nghiệm vẫn còn đã làm cho một số đảng viên thiếu nhạy bén, thiếu sáng tạo trong học tập và các hoạt động đoàn thể, dẫn đến chất lượng và hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chưa thật cao.

* Về phẩm chất đạo đức

- Một bộ phận đảng viên tuy chưa có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức phẩm chất, lối sống, nhưng chưa thật sự là tấm gương trước quần chúng, chưa tạo được niềm tin, nên mức độ tín nhiệm của quần chúng sinh viên chưa cao. Một số ít đảng viên mất cảnh giác cách mạng, thiếu bản lĩnh, thụ động, không đấu tranh và không dám công khai đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong sinh hoạt, lối sống, cũng như trong việc chấp hành các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng.

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tuy chấp hành tốt chủ trương của cấp trên, của Đảng uỷ và chi bộ, có đăng ký những nội dung cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng vẫn còn chung chung, hình thức, hiệu quả thấp.

* Về thực hiện nhiệm vụ được giao

- Tinh thần tự học tập, tự rèn luyện của một số đảng viên còn kém, do đó nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng tuy được nghiên cứu học tập và quán triệt, nhưng về nhận thức vẫn còn hạn chế, nắm bắt chủ trương chưa thật chắc, từ đó việc chấp hành để nêu gương và tuyên truyền vận động còn nhiều hạn chế.

- Một bộ phận nhỏ các đồng chí đảng viên ít tham gia các phong trào do đơn vị phát động nên hiệu quả đạt được qua một số phong trào chưa cao.

* Về ý thức tổ chức kỷ luật

- Một số ít đảng viên là sinh viên có ý thức tự phê bình và phê bình chưa cao, ngại đấu tranh trước những hiện tượng sai trái, cho đó không phải là nhiệm vụ của mình, ngại va chạm.

3. Nguyên nhân và kinh nghiệm

3.1. Nguyên nhân

* Những mặt làm được

- Những năm gần đây, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng đội ngũ đảng viên, trên cơ sở đó, Đảng ủy VCB Châu Đốc và các chi bộ trực thuộc đã cụ thể hóa trong việc xây dựng đội ngũ đảng viên, từ đó các chi bộ đã vận dụng và thực hiện tốt trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên ở các chi bộ.

- Đảng ủy VCB Châu Đốc luôn quan tâm, điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cán bộ tiếp cận với cái mới, được thụ hưởng quyền lợi theo quy định của Nhà nước của Ngành tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, tìm kiếm tài năng, phát huy sở trường, năng lực cá nhân góp phần xây dựng, phát triển Chi nhánh ngày càng tốt hơn.

- Đảng ủy VCB Châu Đốc thường xuyên quan tâm xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, nên đã kịp thời nhắc nhở, giúp đỡ đảng viên khắc phục những khó khăn, khuyết điểm, phát huy ưu điểm, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

* Những mặt hạn chế

- Những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị - kinh tế đã tạo ra tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nói chung đang tác động làm ảnh hưởng không tốt đến nhận thức, tư tưởng và ý thức học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong công tác và cuộc sống, từ đó đã làm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đảng viên.

- Công tác quản lý, giáo dục đảng viên chưa thật sự toàn diện, còn những mặt lỏng lẻo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên về lý luận chính trị còn hạn chế, làm cho một số đảng viên chưa thật sự vững vàng về tư tưởng chính trị, làm ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của một số đảng viên chưa cao.

- Một bộ phận đảng viên là sinh viên chưa gương mẫu, chưa tự giác nghiên cứu, chưa thật quyết tâm học tập để nâng cao trình độ chuyên môn góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

3.2. Một số kinh nghiệm

- Tăng cường công tác sinh hoạt chính trị tư tưởng và thông tin kịp thời về tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước đến từng đảng viên trong các lần sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, nêu cao tính gương mẫu của người đảng viên.

- Đảng bộ cần quan tâm sâu sát, hiểu rõ về trình độ năng lực của từng đảng viên để có phân công nhiệm vụ hợp lý, đồng thời để có kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên. Đồng thời, trong công tác phát triển đảng viên mới, cần coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng và chỉ tiêu đề ra. Vì chất lượng từng đảng viên là yếu tố hàng đầu tạo nên chất lượng đội ngũ đảng viên và chi bộ.

- Cần thường xuyên chú trọng về việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó giữ vững lập trường quan điểm, củng cố lòng tin, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi nhánh Châu Đốc.

- Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ đối với đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, định kỳ lấy ý kiến nhận xét của quần chúng về tư cách, đạo đức của đảng viên, xử lý nghiêm mọi đảng viên vi phạm về trách nhiệm, đạo đức, lối sống, góp phần làm trong sạch nội bộ.

4. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ VCB Châu Đốc giai đoạn hiện nay:

* Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên là sinh viên, khắc phục bệnh thành tích trong kết nạp đảng viên.

Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường sinh lực, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Đối với Đảng bộ VCB Châu Đốc, chất lượng đảng viên chính là chất lượng kết nạp đảng viên. Đây là giải pháp quan trọng nhất.

Để nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, một mặt các chi bộ cần chủ động làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng, nguồn phong phú thì tổ chức Đảng càng có điều kiện lựa chọn kỹ lưỡng, chất lượng nguồn tốt sẽ kết nạp đảng viên có chất lượng cao.

Mặt khác, phải xem xét kỹ động cơ, mục đích của người xin vào Đảng để kịp thời giúp đỡ quần chúng đủ điều kiện sớm trở thành đảng viên; thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc, thực hiện đúng tiêu chuẩn xét kết nạp đảng và các thủ tục, quy trình trong công tác kết nạp đảng theo quy định của Trung ương. Đồng thời, sàng lọc làm trong sạch đội ngũ đảng viên, loại bỏ những phần tử cơ hội chui vào Đảng. Do đó, cùng với quá trình kết nạp đảng viên, chi bộ phải sớm phát hiện những đảng viên không đủ tư cách để giáo dục, chấn chỉnh kịp thời. Và nếu một khi việc giáo dục, rèn luyện vẫn không được khắc phục, sửa chữa thì kiên quyết báo cáo cấp trên có thẩm quyền đưa họ ra khỏi Đảng.

* Tăng cường công tác quản lý; giáo dục và rèn luyện đảng viên gắn với việc phân công nhiệm vụ chính trị; rèn luyện, thử thách đảng viên thông qua các hoạt động của Công đoàn, Chi Đoàn.

Đây là nội dung trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất hiện nay trong việc nâng cao chất lượng đảng viên, Đảng ủy cần tăng cường quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trình độ năng lực và quan hệ xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đảng viên, nhằm tạo sức “đề kháng” cho đảng viên trước những tiêu cực của xã hội; không để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại.

* Củng cố Chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

- Củng cố Chi bộ trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó củng cố Chi ủy có ý nghĩa quan trọng, bởi Chi ủy trực tiếp thực hiện việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Cho nên chi uỷ mạnh, có đủ năng lực, đủ tiêu chuẩn thì đó là điều tiên quyết để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Song, khi chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao sẽ giáo dục, rèn luyện đảng viên; đấu tranh giữ vững đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ Đảng, động viên mọi đảng viên thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tổ chức thực hiện mọi mặt của công tác đảng viên. Như vậy, chất lượng đảng viên sẽ được từng bước nâng cao.

- Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng: Đổi mới hình thức sinh hoạt, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Đảng ủy, nhất là đồng chí Bí thư Đảng ủy thường xuyên nghiên cứu, tăng cường tổ chức các sinh hoạt chuyên đề, nhất là những chuyên đề về nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên, về đạo đức, lối sống của người đảng viên cộng sản, qua đó giáo dục, rèn luyện đảng viên. Song, trong sinh hoạt chi bộ phải thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Đảng; thật sự mở rộng và phát huy dân chủ, tạo được không khí cởi mở, chân thành để đảng viên thể hiện chính kiến và bộc lộ tâm tư, nguyện vọng của mình, nhằm giúp cho Đảng bộ nắm chắc hơn về yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn chính đáng của đảng viên, trên cơ sở đó có biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

* Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Học tập và làm theo phong cách của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên phải luôn tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống giản dị, trong sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. Do đó, cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh viên mà lực lượng tiên phong là đội ngũ đảng viên.

- Các Chi bộ trực thuộc cần xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa nội dung chuẩn mực đạo đức về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho sát, hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của Chi bộ mình và triển khai đến các đảng viên. Hằng tháng, báo cáo về Đảng ủy nhằm đánh giá, phê bình, rút kinh nghiệm, chỉ đạo thực hiện cho tháng tiếp theo. Làm tốt công tác sơ kết và tổng kết hàng năm; tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện và nêu gương các điển hình tiên tiến trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn đảng bộ.

* Đề cao trách nhiệm của Đảng ủy và Bí thư Đảng bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy đối với các chi bộ trực thuộc

- Đây là giải pháp rất quan trọng. Đảng ủy và Bí thư Đảng bộ là những người có trách nhiệm cao nhất trong xây dựng Đảng và giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đảng viên trong Đảng bộ. Sự gương mẫu của tập thể Đảng ủy, của đồng chí Bí thư vừa là tấm gương, vừa là chỗ dựa về tinh thần cho các đảng viên.

- Nhằm phát huy vài trò của Đảng ủy và đồng chí Bí thư, cần tập trung xây dựng, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định nhằm xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Đảng ủy, của Bí thư trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là giám sát về tổ chức sinh hoạt của các Chi bộ trực thuộc, giám sát việc giáo dục, rèn luyện đảng viên, giám sát về quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên... nhằm giúp Chi uỷ và bí thư của các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng nói chung, việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là sinh viên nói riêng.

- Một là, Đảng uỷ lãnh đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát, trong đó quan tâm lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của các Chi bộ, định kỳ nghe báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát để chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời, nhằm bảo đảm cho các Chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong phạm vị trách nhiệm của mình để góp phần nâng cao chất lượng đảng viên.

- Hai là, tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung sau:

+ Kiểm tra, giám sát các Chi bộ trực thuộc trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và của cấp mình; việc giáo dục, quản lý cán bộ Đảng viên.

+ Coi trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất nội bộ, giáo dục rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên.

Trên cơ sở kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ sẽ chỉ đạo, uốn nắn giúp cho các chi bộ trực thuộc hoạt động ngày càng tốt hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tóm lại, Giải quyết tốt vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay như Nghị quyết Trung ương 4 đã đánh giá - sẽ góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giúp xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh. Chất lượng đội ngũ đảng viên có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ có trong sạch có vững mạnh thì sức chiến đấu và khả năng lãnh đạo mới phát huy một cách có hiệu quả. Chất lượng của đội ngũ đảng viên được nâng cao cũng chính là sự thống nhất ý chí và hành động của tất cả đảng viên trong Đảng bộ, góp phần cho Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên sinh viên là trách nhiệm chung của toàn đảng bộ, thực hiện đồng bộ các nội dung, giải pháp tác động trực tiếp vào đội ngũ đảng viên tại đơn vị làm nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ VCB đã đặt ra.

Huỳnh Thị Bích Châu
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra