Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương:

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

Thứ tư, 11/01/2023 15:17
(ThanhtraVietNam) - Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nghị quyết đại hội đảng các cấp. Với tinh thần chủ động, tích cực, quyết tâm cao, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; sự định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao trách nhiệm, gương mẫu tham mưu, phối hợp với các ban, đơn vị Đảng ủy Khối hoàn thành nhiệm vụ được giao.
leftcenterrightdel
 
Toàn cảnh Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Những kết quả tích cực

Từ thực tiễn của Đảng bộ Khối, năm 2022, Ban Tuyên giáo đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền nhiều nội dung, trong đó tập trung vào các vấn đề: (1) Kết quả Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XIII của Đảng; (2) Nội dung và kết quả triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, trọng tâm là các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng; (3) Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và hội nhập quốc tế; (4) Các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện lịch sử, các ngày kỷ niệm, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo, ngày truyền thống của các ngành; (5) Nội dung chuyên đề toàn khóa của Ban Tuyên giáo Trung ương và chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”; (6) Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2022); (7) Tuyên truyền về Hội thảo khoa học quốc gia, Triển lãm Ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (8) Tình hình Nga - Ukraina bám sát quan điểm chính thức của Việt Nam và theo chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương; (9) Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương…

Đối với các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022), Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc triển khai công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng như: treo băng zôn, khẩu hiệu, tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo Đề cương biên soạn “Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - 15 năm xây dựng và phát triển”, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, các ngành và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống, kết quả đạt được trong 15 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối và tuyên truyền chuỗi hoạt động Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối… Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. 

Cùng với đó, để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, năm 2022, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên năm 2022; xây dựng định hướng công tác tuyên truyền hàng tháng và chủ động đổi mới hình thức giao ban đội ngũ báo cáo viên gắn việc giao ban đánh giá kết quả hoạt động với việc tổ chức thông tin chuyên đề nhằm cung cấp thêm thông tin cho đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối, như Hội nghị Báo cáo viên tháng 1/2022 với chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022”; Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2022 với nội dung: “Một số kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Hội nghị Báo cáo viên tháng 5/2022: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2022 với chuyên đề: Tình hình Nga - Ukraine và một số vấn đề về Biển Đông; (4) Hội nghị tháng 11/2022: Chuyên đề “Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc và kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư”... Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ đã tạo nếp sinh hoạt chính trị cần thiết góp phần cung cấp thông tin, tạo ý thức chính trị, tác phong nghề nghiệp cho đội ngũ báo cáo viên.

Trong bối cảnh phức tạp của dịch Covid-19, họp trực tuyến hay tổ chức hội nghị truyền hình trực tuyến trở thành hoạt động thường xuyên và được Đảng ủy Khối liên tục tổ chức nhằm đẩy mạnh chính quyền điện tử, chính quyền số và công tác phòng chống dịch bệnh. Năm 2022, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức 04 Hội nghị kết nối đường truyền trực tuyến tại Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc, tiêu biểu như Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 01/2022 với chuyên đề Hội nghị Báo cáo viên tháng 1/2022 với chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022”, tổ chức 01 điểm cầu với 60 đại biểu dự; Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2022 với nội dung: “Một số kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới”; “25 năm khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; “Cục diện thế giới hiện nay: Tác động và chính sách của Việt Nam”, tổ chức 01 điểm cầu với 78 đại biểu tham dự; Hội nghị Báo cáo viên tháng 5/2022 với chuyên đề: “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền” có 219 điểm cầu và 19.758 đại biểu dự; Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2022 với chuyên đề: “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và định hướng tuyên truyền” với 60 đại biểu tham dự.

Không chỉ nâng cao chất lượng báo cáo viên, số lượng báo cáo viên cũng được Đảng ủy Khối củng cố, tăng cường. Thực hiện Kết luận số 03-KL/ĐUK ngày 08/10/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK về tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 4 đồng chí;số báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối 30 đồng chí; số báo cáo viên cấp đảng ủy trực thuộc hiện có 154 đồng chí, số báo cáo viên cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ Khối là 335 đồng chí, tuyên truyền viên cơ sở trong toàn Đảng bộ Khối trên 2.558 đồng chí. Báo cáo viên các cấp đều đượccung cấp đầy đủ sổ tay báo cáo viên và tạp chí báo cáo viên hằng tháng để làm tư liệu nghiên cứu, truyền đạt nghị quyết của Đảng; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên các cấp chủ động, tích cực tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối; tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, đảm bảo chỉ đạo của Trung ương và của Đảng ủy Khối, phù hợp với điều kiện đặc thù từng đảng bộ. 

Có thể khẳng định, trong năm 2022, chất lượng công tác tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên trong toàn Đảng bộ Khối được nâng lên rõ rệt, nội dung thông tin luôn được đổi mới, phong phú, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế. Nội dung tuyên truyền kết hợp chặt chẽ gắn với tình hình chung của đất nước và đặc thù của Đảng bộ Khối, đảm bảo thông tin vừa có nội dung chuyên sâu vừa có tính toàn diện, đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Đảng bộ Khối đi vào hoạt động có nền nếp, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nghiêm túc, kịp thời tới các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tuyệt đại đa số báo cáo viên trong Đảng ủy Khối có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật cao, nhất là kỷ luật phát ngôn; nhiệt tình tâm huyết với nhiệm vụ được phân công; gương mẫu về đạo đức, lối sống; có bề dày kinh nghiệm, đã trải qua nhiều chức danh lãnh đạo, công tác ở nhiều lĩnh vực và đóng vai trò hạt nhân trong việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng. 

Tuy nhiên, trong năm 2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, một số cấp ủy trực thuộc hoãn tổ chức các hội nghị thông tin chuyên đề, thông tin thời sự… chất lượng công tác công tác tuyên truyền miệng ở một số tổ chức đảng chưa cao, chưa vận dụng sáng tạo các lực lượng, các phương tiện hiện đại để thực hiện công tác tuyên truyền miệng; phương pháp tuyên truyền còn sơ cứng và nội dung còn thiếu thuyết phục, chưa phát huy tốt hình thức đối thoại, trao đổi, giải thích các tình huống với người nghe nhất là những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Công tác tuyên truyền miệng chưa gắn kết chặt chẽ việc phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và đấu tranh kịp thời, quyết liệt với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Định hướng thời gian tới

Trước những đòi hỏi của công tác tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, công tác tuyên truyền cần phải được đổi mới, nâng cao tính thuyết phục, tính hiệu quả nhằm phát huy các ưu thế của loại hình tuyên truyền miệng, của đội ngũ báo cáo viên để cùng với các kênh thông tin, tuyên truyền khác tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng. Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhận thức đầy đủ, xem công tác tuyên truyền là trách nhiệm của cả hệ thông chính trị, trước hết là người đứng đầu cấp ủy. Mọi cán bộ, đảng viên phải trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động, giải thích đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho quần chúng nhân dân.

Hai là, thường xuyên củng cố, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên. Các cấp ủy, người đứng đầu cần lựa chọn trong cấp uỷ, trong cán bộ đảng viên những người có đủ phẩm chất chính trị, trình độ và năng lực để làm báo cáo viên, tuyên truyền viên. Báo cáo viên, tuyên truyền viên phải là những người có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, có ý thức tổ chức kỷ luật trong phát ngôn, gương mẫu trong việc làm và đời sống hàng ngày, có khả năng tiếp thu và đặc biệt là năng lực phương pháp truyền đạt thông tin.

Ba là, kiện toàn, củng cố hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Định kỳ rà soát củng cố đội ngũ báo cáo viên các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chú trọng chất lượng chính trị và năng lực chuyên môn của báo cáo viên. Có quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện, chức năng, nhiệm vụ và quyền lợi của báo cáo viên các cấp, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ, chế độ khen thưởng và kỷ luật đối với báo cáo viên.

Bốn là, trong truyền đạt Chỉ thị, Nghị quyết, chuyên đề của Đảng phương pháp hoạt động chủ yếu là tuyên truyền trực tiếp, do vậy báo cáo viên, tuyên truyền viên phải nói đúng, chính xác, lập luận chặt chẽ, chất lượng, hàm lượng thông tin cao, có phân tích, nhận định và định hướng thuyết phục, có sức chuyển hóa, lay động lòng người.

Năm là, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phải thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp tuyên truyền mà trước hết là đổi mới về nội dung, cách truyền đạt và hình thức tổ chức sao cho phong phú, sinh động phù hợp từng đối tượng người nghe.

Sáu là, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn xác định công tác tuyên truyền phải hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn cuộc sống hàng ngày của nhân dân, tăng cường thông tin, coi trọng đối thoại, nắm bắt và phát hiện để thông tin kịp thời, đưa thông tin chính thống có định hướng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./. 

TS. Phạm Thị Vui - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
Ths. Trần Văn Hùng - Trường Cán bộ Thanh tra.

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra