Tuyên Quang:

Nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Thứ ba, 21/06/2022 13:40
(ThanhtraVietNam) - Tỉnh Tuyên Quang chủ trương, xem người dân là trung tâm, là chủ thể của mọi chính sách, hoạt động của cơ quan nhà nước; tất cả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để nhằm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước...

Xem người dân là trung tâm, là chủ thể của mọi chính sách, hoạt động của cơ quan nhà nước

Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, CCHC và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Theo đó, trong năm 2021, công tác CCHC của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó có 05 chỉ số thành phần tăng điểm và đạt điểm cao. Việc phục vụ người dân trong giải quyết TTHC đã có nhiều thay đổi tích cực. Có được kết quả này là nhờ vào sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Năm 2021, Chỉ số CCHC (PARINDEX) của tỉnh đạt 86,57%, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, tăng 2,76% và tăng 01 bậc so với năm 2020. Trong đó, có 4 chỉ số thành phần xếp ở vị trí cao so với các tỉnh, thành phố là: Xây dựng và nâng cao chất lượng công chức, viên chức (xếp thứ 01/63); xây dựng, tổ chức văn bản quy phạm pháp luật (xếp 06/63); công tác chỉ đạo, điều hành (xếp 14/63); cải cách tổ chức bộ máy (xếp thứ 17/63).

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (SIPAS) đạt 86,27%, xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố, tăng 4,02% và tăng 7 bậc so với năm 2020.

Xếp hạng Chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh, Sở Tư pháp là đơn vị đứng vị trí thứ nhất với 95,18%; Sở Nội vụ đứng ở vị trí thứ 2 với  92,22%. Sở Y tế đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng với 69,37%. Đối với Chỉ số CCHC của UBND các huyện, thành phố, thành phố Tuyên Quang đứng đầu với 81,99%, huyện Yên Sơn đứng ở vị trí cuối bảng với 74,65%.

Cũng theo UBND tỉnh Tuyên Quang, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Tuyên Quang đã triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo quy định, đến nay có 8/11 dịch vụ công của ngành Công an ở mức độ 4; 14 dịch vụ công của các bộ, ngành có 3 dịch vụ đã được triển khai mức độ 4, 11 dịch vụ đang triển khai từ mức độ 3 lên mức độ 4.

leftcenterrightdel
 Một góc thành phố Tuyên Quang. Nguồn: hdndtuyenquang.gov.vn

Xây dựng nền hành chính kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, kiến tạo phát triển

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả vẫn còn một số hạn chế, điểm nghẽn làm cho một số Chỉ số thành phần của tỉnh đạt điểm thấp, đặc biệt là Chỉ số cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đạt điểm rất thấp. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, coi nhẹ việc quản lý, giám sát; chưa kịp thời thực hiện công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử của cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ quan, đơn vị chưa chú trọng thực hiện trao đổi văn bản dưới dạng điện tử…

Để khắc phục những hạn chế, phát huy kết quả đã đạt được nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu cải cách TTHC phải đặt mục tiêu là phục vụ nhân dân, doanh nghiệp một cách thuận lợi tốt nhất, hạn chế tối đa việc đi lại cho người dân, hướng tới mục tiêu cuối cùng là xây dựng nền hành chính kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với cải cách TTHC, chỉ tiêu trong năm 2022 phấn đấu tăng ít nhất 20 bậc trở lên trong bảng xếp hạng. Các cơ quan, đơn vị cần thực hiện việc công khai TTHC trên cổng dịch vụ công. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải triển khai ngay việc công khai tiến độ 100% TTHC trên cổng thông tin điện tử của mình, hàng tháng báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Đối với hiện đại hóa nền hành chính cần tăng tối thiểu 10 bậc. Về cải cách tài chính công trong năm 2022 cũng cần phấn đấu tăng 10 bậc trở lên.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính, thúc đẩy chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thúc đẩy việc nhận, gửi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tham mưu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp mới để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra