Bà Rịa - Vũng Tàu:

Nghiêm khắc phê bình những đơn vị thiếu sự quyết liệt trong công tác Cải cách hành chính

Thứ tư, 18/05/2022 09:21
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành địa phương (từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh) triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Biểu dương những đơn vị tiêu biểu có kết quả chỉ số CCHC cao năm 2021

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2021 là năm khó khăn đối với tất cả các hoạt động của tỉnh do bị tác động của đại dịch COVID-19 lần thứ tư. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, phát huy kết quả của các năm trước, công tác CCHC của tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định.

Qua Báo cáo tổng kết công tác CCHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh, kết quả công bố Chỉ số CCHC và kết quả kiểm tra công tác CCHC, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời biểu dương những cá nhân, đơn vị tiêu biểu có kết quả chỉ số CCHC cao năm 2021 (Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thị xã Phú Mỹ, UBND xã Tam Phước); biểu dương đơn vị có sự tiến bộ, tăng hạng cao (Sở Thông tin và Truyền thông, UBND phường Phước Nguyên thuộc thành phố Bà Rịa).

Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm khắc phê bình những đơn vị thiếu sự quyết liệt trong công tác CCHC, có kết quả chỉ số CCHC thấp hơn 82 điểm (Ban Dân tộc, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Sở Ngoại vụ, UBND phường 12 thuộc thành phố Vũng Tàu).

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra CCHC tại đơn vị mình (Ảnh: CTTĐT.BRVT)

Một số nội dung trong tâm cần thực hiện trong thời gian tới

Nhằm khắc phục những hạn chế trong thực hiện các nội dung CCHC năm 2021 và triển khai có hiệu quả Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Bên cạnh đó, rà soát ngay các hạn chế, thiếu sót qua đánh giá công tác CCHC, kết quả khảo sát hài lòng và kết luận kiểm tra công tác CCHC năm 2021 để có các giải pháp khắc phục, xây dựng kế hoạch, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc cải thiện các chỉ số của cơ quan, đơn vị mình, không để lặp lại những hạn chế đã được chỉ ra.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ các đơn vị thuộc, trực thuộc theo quy định, trong đó tập trung vào nội dung tinh thần trách nhiệm của CBCCVC; giải quyết hồ sơ TTHC của người dân, tổ chức; việc chấp hành mệnh lệnh hành chính cấp trên và giải ngân vốn đầu tư công.

Về cải cách thể chế, rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật (nếu có) của đơn vị tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, chấn chỉnh và có giải pháp khắc phục tình trạng: nhận hồ sơ ngoài Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; trễ hẹn trong giải quyết TTHC; để người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, tổ chức đối với các trường hợp hồ sơ trễ hẹn thuộc trách nhiệm giải quyết của đơn vị, địa phương; kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với cá nhân liên quan đến tiếp nhận, giải quyết hồ sơ không đúng theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh. Trong đó, gắn kết việc số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC, duy trì cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với tất cả các TTHC, trong đó ưu tiên cung cấp dịch vụ công mức độ 4. Đặc biệt tập trung triển khai 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, ưu tiên tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tăng cường tuyên truyền và triển khai các giải pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4.

Giải pháp cụ thể

Chủ tịch UBND tỉnh, giao Sở Tư pháp, kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc các cơ quan được phân công trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết nội dung giao tại các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua theo danh mục đã được UBND tỉnh ban hành.

Đối với Văn phòng UBND tỉnh, tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện quy trình “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện cho phù hợp tình hình thực tế giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị.

Hướng dẫn nghiệp vụ, thực hiện kiểm tra việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo quy định.

Đối với Sở Tài chính, thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp sai phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí nguồn từ ngân sách nhà nước. Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, định kỳ hàng tháng, quý kiểm tra việc giải quyết các hồ sơ TTHC tại các đơn vị, địa phương có số lượng hồ sơ TTHC phát sinh nhiều, trễ hẹn cao để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm những CBCCVC thực hiện không đúng nhiệm vụ, dẫn đến giải quyết trễ hạn hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để kịp thời thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các danh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc để sửa đổi, bổ sung kịp thời để nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra