Vĩnh Long:

Tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Thứ năm, 17/08/2023 11:11
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh năm 2023.

Chỉ số CCHC năm 2022 cấp tỉnh đứng thứ 46/63 cả nước

Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh năm 2022, tỉnh Vĩnh Long đạt 83,54 điểm, xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 12 bậc so với năm 2021). Bên cạnh kết quả tăng, tỉnh còn nhiều tiêu chí, tiêu chí thành phần bị điểm trừ và một số tiêu chí không đạt điểm và tỉnh đã tổ chức 02 cuộc hội nghị để tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân và chỉ đạo các giải pháp nhằm khắc phục, cải thiện kịp thời những hạn chế, tồn tại; nhưng theo đánh giá kết quả thực hiện và qua kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ở địa phương chưa triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính.

Để duy trì kết quả đã đạt được và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Thông báo số 23/TB-UBND ngày 12/4/2023 và Thông báo số 39/TB-UBND ngày 23/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kết quả phân tích, đánh giá Chỉ số CCHC năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và của tỉnh (theo Báo cáo số 94/BC-SNV ngày 13/3/2023 và Báo cáo số 196/BC-SNV ngày 17/5/2023 của Sở Nội vụ) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tiến hành rà soát các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong từng lĩnh vực CCHC đạt điểm thấp hoặc chưa đạt điểm thuộc phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương để phân tích làm rõ nguyên nhân và đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục triệt để trong năm 2023.

Đồng thời cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính với nhiều hình thức phù hợp, giúp người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng và giám sát, đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - Lữ Quang Ngời tặng bằng khen cho tổ chức và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CCHC năm 2023 (Ảnh: CTTĐT.VL) 

Xử lý nghiêm đơn vị được kiểm tra không tổ chức thực hiện khắc phục đầy đủ, kịp thời các tồn tại, hạn chế

Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; trong kiểm tra cần phải có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức linh động, phù hợp nhưng đảm bảo được vai trò là hỗ trợ, tư vấn giúp đơn vị thực hiện chưa tốt làm tốt và đơn vị đã làm tốt tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hơn nữa và có chia sẻ trong triển khai thực hiện. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo tổ chức phúc tra kết quả sau kiểm tra và có giải pháp xử lý nghiêm đơn vị được kiểm tra không tổ chức thực hiện khắc phục đầy đủ, kịp thời các tồn tại, hạn chế do đoàn kiểm tra đã chỉ ra theo đúng thời gian quy định.

Tiếp tục phát động phong trào thi đua nâng cao hiệu quả CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và trong năm 2023; động viên, khích lệ và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, cách làm hay mang lại hiệu quả trong công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Song song đó cần chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan được giao chủ trì theo dõi các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC của tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp để duy trì, cải thiện và nâng cao điểm số Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2023 và các năm tiếp theo.

Nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong báo cáo CCHC định kỳ của cơ quan, đơn vị, địa phương và gửi về Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đúng thời gian theo Công văn số 185/SNV-CCHC&VTLT ngày 01/3/2023 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì tham mưu triển khai thực hiện duy trì, cải thiện và nâng cao điểm số các tiêu chí, tiêu chí thành phần (TC, TCTP) Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2023. Đồng thời, chủ động đề xuất, tham mưu các sáng kiến, mô hình, giải pháp mới theo ngành, lĩnh vực phụ trách, tạo bước đột phá trong CCHC.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh) đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết quả việc thực hiện các Kế hoạch CCHC của tỉnh; cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh gắn với việc chấm điểm đánh giá Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở phụ trách các TC, TCTP Chỉ số CCHC tỉnh đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ; tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hàng quý theo kỳ báo cáo CCHC (trước ngày 20 tháng cuối quý) hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra