Tiền Giang:

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra các quy định về thi đua, khen thưởng

Thứ ba, 07/03/2023 09:04
(ThanhtraVietNam) – Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tiền Giang tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị, trong năm 2022, tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương, phát động nhiều phong trào thi đua phù hợp với từng lĩnh vực của đời sống xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Song song với các phong trào của Trung ương, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, yêu cầu phát triển của từng địa phương. Các phong trào thi đua tập trung vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Đảng, chính quyền các cấp đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, cụ thể như: Chuyên đề thi đua "Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025; "Vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025; "Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên" giai đoạn 2022 - 2025; "Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm" giai đoạn 2022 - 2025; "Đảm bảo trật tự an toàn giao thông"; "Cải cách hành chính" năm 2022; "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 (Ảnh: CTTĐT.TG)

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng, cần sự tập trung quyết liệt của cả hệ thống chính trị để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Thực hiện hiệu quả chủ đề thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong các cấp, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân với những nội dung trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).

Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua - khen thưởng, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; làm cho việc tham gia các phong trào thi đua trở thành ý thức tự giác, thường xuyên, liên tục ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị và từng cá nhân. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân các cấp trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

Hai là, thi đua thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh; thi đua thực hiện tốt các chuyên đề về "Cải cách hành chính", "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông", "Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm", tạo môi trường lành mạnh, ổn định, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 về "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các ngành, các cấp, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân.

Bốn là, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách về thi đua, khen thưởng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch, tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nổi trội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cao và đột xuất, có những hành động cao đẹp, được xã hội tôn vinh, trân trọng; quan tâm hơn nữa khen thưởng cho công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các quy định về thi đua, khen thưởng để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự đi vào chiều sâu, có chất lượng, hiệu quả. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và bộ máy cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các ngành, các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể; các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết; ra sức thi đua đạt thành tích tốt nhất, cao nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo đà phát triển cao hơn trong những năm tiếp theo...

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra