Hoà Bình:

Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành và kiểm tra công vụ

Thứ sáu, 05/08/2022 18:01
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, UBND tỉnh Hoà Bình đã ban hành Kế hoạch nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI), góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện Kế hoạch phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các sở, ban, ngành và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn; nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, gắn với việc thực hiện Kế hoạch CCHC, Kế hoạch cải thiện chỉ số PCI, Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS năm 2022 của UBND tỉnh.

Kế hoạch của UBND tỉnh Hoà Bình có 4 nội dung thực hiện, bao gồm: Công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhằm cải thiện các Chỉ số nội dung thuộc Chỉ số PAPI; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; thực hiện tốt công tác phối hợp, thông tin, báo cáo.

leftcenterrightdel
Một góc thành phố Hoà Bình. Ảnh: Internet 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, phân tích kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh.

Các Sở: Nội vụ; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giao thông Vận tải; Tài chính; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh chủ trì, tham mưu các Chỉ số nội dung, Nội dung thành phần. Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra về chuyên môn theo ngành dọc đối với các cơ quan trong tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố, UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao các Chỉ số nội dung, Nội dung thành phần được phân công tại Phụ lục giao nhiệm vụ.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến nội dung của Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2022 của tỉnh tới cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình địa phương, chủ động triển khai thực hiện theo nhiệm vụ và thẩm quyền; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND huyện, thành phố có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra công vụ tăng cường kiểm tra đột xuất tại các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra