Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên

Thứ hai, 27/11/2023 18:51
(ThanhtraVietNam) - Các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ xây dựng Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2024 của đơn vị mình gắn với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên; phân công rõ trách nhiệm trong triển khai thực hiện.

Cắt giảm tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2023

Năm 2023, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác THTK, CLP gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các các cơ quan, đơn vị, địa phương. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kế hoạch số 110-KH/TU về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện Luật THTK, CLP; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2023, trên cơ sở đó UBND tỉnh đã ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2023 và các văn bản chỉ đạo về thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 theo hướng tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, công khai tài chính ngân sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính, ngân sách, giá cả, đầu tư và quản lý tài sản công. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành chương trình THTK, CLP năm 2023 để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở các quy định của Nhà nước về định mức, tiêu chuẩn, chế độ, các cơ quan đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ xây dựng các mức chi về chế độ công tác, hội nghị, văn phòng phẩm, điện thoại, nhiên liệu, tiếp khách; các biện pháp tiết kiệm trong sử dụng điện, nước; quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc sử dụng và sửa chữa máy móc, trang thiết bị,... được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để thực hiện và làm cơ sở đánh giá kết quả THTK, CLP tại đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Tài chính triển khai công tác lập dự toán, thẩm định dự toán và tổng hợp báo cáo trình HĐND tỉnh phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách cho các ngành, các cấp đúng quy định. Theo đó, đã xác định và cắt giảm tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2023 tại các cơ quan, địa phương, đơn vị với số tiền 102.780 triệu đồng.

Đồng thời, tiến hành kiểm tra, quyết toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố theo quy trình, thời gian quy định. Các đơn vị hành chính sự nghiệp đã quyết toán cơ bản chấp hành tốt quy định trong quản lý, sử dụng ngân sách, thu, chi đúng định mức, chế độ Nhà nước quy định. Tuy nhiên, có một số đơn vị vẫn còn những hạn chế, thiếu sót, như: Chưa trích lập và sử dụng nguồn cải cách tiền lương theo đúng quy định; chưa tích cực đôn đốc thu hồi công nợ; phản ánh chưa đúng và kịp thời một số nội dung kinh tế phát sinh…

Công tác thanh tra, kiểm tra khai thác khoáng sản được đặc biệt quan tâm

Về THTK, CLP trong đầu tư xây dựng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phân bổ, điều chỉnh vốn đầu tư đúng theo nguyên tắc và định mức phân bổ, có trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên, hạn chế tình trạng bố trí vốn dàn trải. Kiến nghị UBND tỉnh, các cấp ngân sách theo thẩm quyền có biện pháp xử lý đối với các công trình đã bố trí vốn nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không có hiệu quả để có giải pháp khắc phục kịp thời. Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước trong việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản góp phần kiểm soát chặt chẽ và công khai minh bạch trong công tác này.

Các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí, nâng cao, đổi mới công nghệ, thực hiện triệt để THTK, CLP trong sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu, đảm bảo chế độ chính sách của người lao động trong đơn vị. Các doanh nghiệp đã thực hiện tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh 1.811 triệu đồng, đạt 24,68% so với kế hoạch.

leftcenterrightdel
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trong quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức về ý thức THTK, CLP trong sản xuất tiêu dùng. (Ảnh internet) 

Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, công tác quản lý đất đai theo các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào nền nếp góp phần tích cực vào việc khai thác sử dụng đất hợp lý và hiệu quả. Việc khai khác khoáng sản được kiểm soát chặt chẽ về trữ lượng đáp ứng yêu cầu đầu tư trước mắt và lâu dài. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản được tỉnh đặc biệt quan tâm và chú trọng nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được đẩy mạnh theo hướng tập trung vào cải cách thủ tục hành chính; tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; góp phần THTK, CLP cả về kinh tế và biên chế của cơ quan quản lý nhà nước và thời gian, chi phí xã hội…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai THTK, CLP trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong năm 2023 vẫn còn một số tồn hại, hạn chế. Chương trình THTK, CLP của một số cơ quan còn chậm triển khai, còn chung chung; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tự kiểm tra chưa được phát huy; việc phát hiện các vụ việc lãng phí trong quá trình tự kiểm tra nội bộ vẫn còn hạn chế; việc giải ngân vốn đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra...

Đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện kết luận của thanh tra, kiểm toán

Căn cứ Chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chương trình THTK, CLP năm 2024 của UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Giám đốc doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi quản lý có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Kế hoạch THTK, CLP năm 2024 của đơn vị mình, trong đó gắn với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên. Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai THTK, CLP tại đơn vị.

Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và phổ biến các quy định về THTK, CLP nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác THTK, CLP đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.  

Tăng cường công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách, đưa ra các mục tiêu, THTK, kiềm chế lạm phát, phòng, chống tham nhũng trong sử dụng ngân sách nhà nước tại các đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện kết luận của thanh tra, kiểm toán, quyết toán ngân sách năm 2023 cơ bản hoàn thành trong năm 2024.

Thực hiện sắp xếp lại trụ sở làm việc, phương tiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức; thực hành tiết kiệm trong mua sắm tài sản công tại các đơn vị thụ hưởng ngân sách, các cấp ngân sách. Giám sát các doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng tiết kiệm chi phí, tối đa lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tăng cường công tác công khai minh bạch thông tin để tạo điều kiện cho Nhân dân giám sát về công tác THTK, CLP tại các cơ quan đơn vị; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để thực hiện có hiệu quả công tác THTK, CLP. 

Đáng chú ý, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra THTK, CLP theo từng lĩnh vực theo phạm vi quản lý, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh hoặc có hình thức xử lý nghiêm theo quy định đối với các sai phạm (nếu có).

Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý gắn THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra