Đồng Nai:

Hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chủ nhật, 22/10/2023 15:46
(ThanhtraVietNam) – Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh số lượng đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị nhận mới tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền tiếp nhận mới giảm 45% so với cùng kỳ năm trước; đơn tố cáo thuộc thẩm quyền tiếp nhận mới trong kỳ giảm 59% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ đơn tố cáo tăng 59% so với cùng kỳ

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong kỳ, toàn tỉnh đã tiếp 8.701 lượt; số người được tiếp 10.636 người; số vụ việc 8.377 (trong đó, số lượt tiếp lần đầu: 8.232; số lượt tiếp nhiều lần: 145); tăng 1.779 lượt, tăng 3.437 người so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có 58 lượt đoàn đông người được tiếp với 1.795 người của 53 vụ việc (33 vụ việc tiếp lần đầu, 20 vụ việc tiếp nhiều lần); tăng 41 lượt đoàn, tăng 1.566 người so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả tiếp công dân của người đứng đầu đã tiếp 2.045 lượt với 2.702 người được tiếp; (người đứng đầu trực tiếp 1.729 lượt với 1.794 người, ủy quyền cấp phó tiếp 316 lượt với 908 người; trong đó, có 05 lượt đoàn đông người được tiếp với 627 người.

Tiếp công dân thường xuyên của cơ quan, đơn vị, đã tiếp 6.656 lượt với 7.934 người được tiếp; trong đó, có 53 lượt đoàn đông người được tiếp với 1.168 người.

Trong kỳ, đã tiếp nhận 9.566 đơn; trong đó, 388 đơn kỳ trước chuyển sang, 9.178 đơn tiếp nhận trong kỳ (tăng 2.945 đơn, tương đương tăng 47% so với cùng kỳ năm trước). Đã xử lý 9.269 đơn; trong đó, có 8.897 đơn đủ điều kiện xử lý. Qua phân loại đơn, có 960 đơn khiếu nại; 400 đơn tố cáo; 7.537 đơn kiến nghị, phản ánh.

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền: Tổng số đơn đã giải quyết 4.934 đơn (133 đơn khiếu nại, 40 đơn tố cáo, 4.761 đơn kiến nghị, phản ánh)/5.869 đơn quyền (223 đơn khiếu nại, 51 đơn tố cáo, 5.595 đơn phản ánh, kiến nghị) phải giải quyết; tỷ lệ giải quyết là 84%.

leftcenterrightdel
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tiếp công dân định kỳ (Ảnh: ĐT) 

Dự báo tình hình đơn thư có thể phát sinh và diễn biến phức tạp

Theo UBND tỉnh Đồng Nai bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế, đó là: Một số đơn vị, địa phương vẫn còn hạn chế về số lượt tiếp công dân của thủ trưởng. Nguyên nhân: Do một số đơn vị, địa phương có bố trí lịch tiếp công dân của lãnh đạo nhưng người dân không có nhu cầu đến để làm việc, nhất là sở, ban ngành do chức năng, nhiệm vụ ít ảnh hưởng, nên ít phát sinh trường hợp công dân đến để phản ánh, kiến nghị; một số đơn vị, địa phương (nơi phát sinh nhiều đơn thư) chưa quan tâm, chỉ đạo bộ phận tiếp công dân chủ động lựa chọn vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm để mời dân tiếp và lắng nghe ý kiến của người dân để kịp thời xử lý.

Ngoài ra, vẫn còn trường hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đảm bảo về thời gian do nội dung vụ việc phức tạp phải xin ý kiến của các cơ quan chức năng, công tác phối hợp của các sở ngành, địa phương chưa kịp thời; từ đó, ảnh hưởng đến thời gian xử lý, giải quyết vụ việc.

Cũng theo UBND tỉnh, dự kiến trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các dự án để phát triển kinh tế của địa phương… Đi liền với chủ trương thực hiện dự án là công tác thu hồi đất và thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi; trong khi đó, pháp luật về đất đai đang trong thời gian hoàn thiện, chính sách bồi thường, hỗ trợ chưa phù hợp điều kiện thực tế; việc bố trí tái định cư còn chậm. Từ đó, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới có thể tiếp tục phát sinh và diễn biến phức tạp tại các dự án.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND tỉnh cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong kỳ tiếp theo: Đó là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tập trung tham mưu cho lãnh đạo cùng cấp giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận nội dung tố cáo có hiệu lực pháp luật. Thanh tra tỉnh tiếp tục xác minh đơn khiếu nại, đơn tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý, giải quyết các vụ việc theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 237-KH/TU ngày 18/5/2015 của Tỉnh ủy. Tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 26/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại kết luận số 1739/KL-TTCP ngày 30/9/2021.

UBND tỉnh đề ra giải pháp thực hiện cụ thể

Đó là, lãnh đạo các cấp, các ngành phải quan tâm chỉ đạo cơ quan tham mưu chọn những vụ việc phức tạp đề xuất lãnh đạo mời dân để tiếp, nắm bắt nội dung vụ việc để có hướng xử lý dứt điểm vụ việc hoặc xin ý kiến cấp trên nếu trong trường hợp vượt thẩm quyền của mình; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo để qua đó, giải thích, vận động, thuyết phục người dân thực hiện theo chủ trương Đảng và chính sách của Nhà nước.

Quá trình giải quyết đơn thư phải có sự tham gia phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành để có sự thống nhất hướng xử lý, giải quyết vụ việc đúng pháp luật, hợp tình hợp lý và  đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19; nếu có vướng mắc, khó khăn, đơn vị, địa phương phải có văn bản xin ý kiến cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu các lĩnh vực liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, cơ quan chuyên môn phải kịp thời phản hồi, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết đơn của đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh cũng yêu cầu, thường xuyên tự giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan; kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh để hạn chế vụ việc phức tạp, kéo dài; siết chặt kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; các vụ việc liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước phải được giải quyết theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định; không để xảy ra vi phạm dẫn đến phát sinh đơn.

Lựa chọn, bố trí công chức thực hiện tiếp công dân có phẩm chất đạo đức tốt, vững về pháp luật, nghiệp vụ, có khả năng “dân vận tốt”; hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác này; các cấp các ngành trao thường xuyên đổi kinh nghiệm trong công công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra