Vĩnh Phúc:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ tư, 22/06/2022 13:27
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Thông báo kết luận số 12- TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền và người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực. Xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Gắn công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm nêu gương, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ giữ chức vụ càng cao, càng gương mẫu; xác định hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm.

leftcenterrightdel
 Vĩnh Phúc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực. Ảnh: noichinh.vn

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên quyết, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, tăng cường tuyên truyền về kết quả công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực và lên án mạnh mẽ những hành vi tiêu cực, tham nhũng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để PCTN, tiêu cực. Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và các biện pháp đảm bảo để công dân thực hiện đầy đủ quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Từng bước mở rộng phạm vi PCTN ra khu vực ngoài Nhà nước.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt”. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện và công khai, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, nơi có nhiều tố cáo, khiếu nại, dư luận quan tâm, bức xúc về tham nhũng, tiêu cực, về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế đã khởi tố theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng mới. Xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, “gợi ý”, “lót tay”, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng; truy tìm, kịp thời áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản tham nhũng ngay từ giai đoạn thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và trong giai đoạn thi hành án; khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Đồng thời, tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách, các quy định, quy trình trong quản lý nhà nước ở các cơ quan và các địa phương, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, vốn tài sản Nhà nước, đầu tư công, dịch vụ công…. Kịp thời phát hiện những thiếu sót, sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, tránh lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách để tiêu cực, tham nhũng.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra