Bắc Giang:

Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng phù hợp với tình hình của địa phương

Thứ sáu, 14/01/2022 17:39
(ThanhtraVietNam) - Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang và thủ trưởng cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo. Các địa phương, đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch PCTN năm 2021 và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập.

Kết quả công tác PCTN của tỉnh Bắc Giang đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ đảng và chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự nhận thức đầy đủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng của công tác đấu tranh PCTN, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc đấu tranh PCTN một cách có hiệu quả; từng bước ngăn chặn tình trạng tham nhũng đang diễn ra trên các lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội hiện nay, tạo sự chuyển biến rõ nét để giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và phát triển kinh tế, văn hoá, quốc phòng của địa phương.

leftcenterrightdel
Một Hội nghị công tác phòng, chống tham nhũng của Tỉnh ủy Bắc Giang.
Ảnh: noichinh.vn

Các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật. Việc kê khai tài sản thu nhập lần đầu theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được triển khai và thực hiện đối với 100% các cơ quan đơn vị có đối tượng phải kê khai.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: nhận thức, hiểu biết phát luật về PCTN của một bộ phận CBCC, VC và một số người đứng đầu còn hạn chế; việc công khai minh bạch trong hoạt động của một số cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa bài bản, hình thức công khai trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn thực hiện chưa đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

Trong năm vẫn chưa thực hiện được một số chỉ tiêu, giải pháp PCTN như: Phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. Một số giải pháp PCTN khác đạt hiệu quả thấp nhất là trong kiểm soát xung đột lợi ích; ban hành, thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn; thu hồi tiền, tài sản tham nhũng bằng biện pháp tư pháp... Các hành vi tham nhũng, lãng phí chưa được các cơ quan, đơn vị tự phát hiện và xử lý kịp thời trong quá trình quản lý, mà đều do đơn thư tố giác của nhân dân, qua công tác điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan có thẩm quyền mới được phát hiện và xem xét, làm rõ.

Để khắc phục những khó khăn, bất cập, trong năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu phải xây dựng chương trình, kế hoạch công tác PCTN phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN và phù hợp với nội dung các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Kế hoạch số 586/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật PCTN nhằm nâng cao trình độ và thay đổi nhận thức pháp luật của cán bộ công chức (CBCC), viên chức (VC) trực tiếp làm công tác PCTN; chú trọng tuyên truyền, quán triệt, triển khai đến cả các doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài nhà nước.

Thực hiện nghiêm quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật PCTN, nhất là đối với các nội dung được xác định là còn tồn tại như thông tin về quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc thực hiện bắt buộc bằng hình thức đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Trang/Cổng thông tin điện tử của các Sở, ngành, UBND cấp huyện và được biên tập, sắp xếp thành hệ thống chỉ tiêu, nhóm công việc, giúp thuận tiện cho công tác tra cứu, kiểm tra, giám sát của người dân và cơ quan chức năng.

Tiến hành rà soát, kiểm soát, xử lý kịp thời theo quy định đối với các trường hợp xung đột lợi ích xảy ra trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc triển khai thực hiện nhiệm vụ công vụ. Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật về kê khai, công khai và kiểm soát bản kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai; quản lý, cập nhật bản kê khai tài sản, thu nhập. Xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của pháp luật PCTN.

Bên cạnh đó, duy trì các đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các ý kiến phản ánh về tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu của CBCC, VC trong thực thi công vụ, kể cả nhóm đối tượng làm trong các cơ quan thực hiện chức năng PCTN, tiêu cực. Có giải pháp để phát hiện và xử lý nghiêm khắc đối với hành vi nhũng nhiễu, “tham nhũng vặt” để răn đe; nghiêm cấm việc bao che, xử lý nội bộ, rút kinh nghiệm đối với các vụ việc tiêu cực, các vụ việc vi phạm đạo đức công vụ; công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, các hành vi tham nhũng nói riêng. Quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết tố cáo tham nhũng, nếu phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, tham nhũng thì phải chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định; không chờ đến khi kết thúc quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo... mới chuyển hồ sơ vụ việc. Cần có các giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát chặt chẽ CBCC thuộc các cơ quan thực hiện chức năng PCTN, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ công vụ; xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm, vi phạm pháp luật.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp đã nêu trong Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạn trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng ngay trong quá trình điều tra, đồng thời có biện pháp phù hợp (như kê biên, phong toả tài khoản, tài sản) để tránh tẩu tán tài sản tham nhũng.

Hà Tuấn

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra