Lâm Đồng:

Thanh tra tỉnh xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng

Thứ tư, 14/09/2022 15:10
(ThanhtraVietNam) - Việc triển khai được thực hiện đồng bộ trên các mặt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách về công tác dân vận tại Thanh tra tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua đã nâng cao nhận thức của toàn thể công chức, người lao động về vị trí, vai trò của công tác dân vận từ đó nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm góp phần vận động, thuyết phục, hướng dẫn, giải thích để người dân tuân thủ theo đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm hạn chế đơn thư tồn đọng, kéo dài, ổn định tình hình an ninh trật tự, chính trị - xã hội tại địa phương.

Theo thông tin từ Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian qua, tập thể Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể công chức cơ quan đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tập trung phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về công tác dân vận. Toàn thể công chức cơ quan thường xuyên nghiên cứu các văn bản, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận để tổ chức, triển khai thực hiện qua đó góp phần nâng cao nhận thức của công chức cơ quan về vị trí, vai trò của công tác dân vận; góp phần giúp cơ quan và công chức, người lao động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thời gian qua tập thể Cấp ủy và Lãnh đạo cơ quan tiếp tục đưa việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục thành nề nếp, phát huy sức mạnh tập thể công chức cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện dân chủ; tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và quán triệt toàn thể công chức, người lao động cơ quan thực hiện nghiêm theo quy định. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của tập thể Cấp ủy và Lãnh đạo cơ quan, toàn thể công chức cơ quan thường xuyên nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở để tổ chức, triển khai thực hiện. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến đã nâng cao hơn nữa về ý thức, trách nhiệm thực hiện dân chủ của công chức cơ quan, cụ thể: tích cực hơn trong việc tham gia góp ý vào các quy chế, quy định, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; góp ý kiểm điểm tập thể Cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan, đảng viên; phê bình và tự phê bình của từng công chức cơ quan.

Bên cạnh đó, tập thể Cấp ủy và Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2022, trọng tâm là tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”. Gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tập thể Cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan xác định công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ là việc làm thường xuyên. Công đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện dân chủ của công chức cơ quan để kịp thời chấn chỉnh hạn chế (nếu có) theo đúng quy định. Thanh tra tỉnh cũng thường xuyên tiến hành rà soát các quy chế, quy định của cơ quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đưa ra bàn bạc lấy ý kiến thống nhất trước khi Lãnh đạo cơ quan ban hành để tổ chức thực hiện. Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang rà soát để sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy chế của cơ quan cho phù hợp.

leftcenterrightdel
Luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị 

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC, Lãnh đạo cơ quan đã tham gia tiếp công dân định kỳ của HĐND và UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Trong kỳ, tại cơ quan Thanh tra tỉnh tiếp 22 lượt với 29 công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh. Tiếp nhận 208 đơn, qua phân loại đã hướng dẫn người dân khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết 02 đơn, chuyển 03 đơn và lưu 203 đơn do không đủ điều kiện xử lý... Nội dung qua công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai; bồi thường giải phóng mặt bằng... Qua đó, đã giải thích các quy định của pháp luật, hướng dẫn công dân chờ kết quả giải quyết của UBND tỉnh; gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết. Thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, công chức Thanh tra tỉnh đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm đối với Nhân dân gắn với công tác dân chủ trong quá trình tham mưu giải quyết. Trong kỳ, thông qua công tác kiểm tra, xác minh, đối thoại đã có 04 vụ công dân tự nguyện rút đơn.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh luôn tạo điều kiện cho công dân đảm bảo thực hiện quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh và thực hiện quyền giám sát đối với công chức trong thi hành công vụ. Thanh tra tỉnh cũng luôn chỉ đạo, tạo điều kiện để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh; góp phần vận động, thuyết phục, hướng dẫn, giải thích để người dân tuân thủ theo đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm góp phần hạn chế đơn thư tồn đọng, kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, chính trị - xã hội tại địa phương.

Có thể nói, trong những tháng đầu năm Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN và các mặt công tác khác, trong đó có công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận. Việc triển khai được thực hiện đồng bộ trên các mặt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, việc triển khai thực hiện bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, các nội dung cụ thể của công tác dân vận đã góp phần nâng cao nhận thức của toàn thể công chức, người lao động về vị trí, vai trò của công tác dân vận; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân với phương châm luôn luôn lắng nghe ý kiến của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tác phong làm việc của đội ngũ công chức cơ quan với phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”. Công chức cơ quan luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của Nhân dân và giải quyết quyền lợi của Nhân dân đúng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để Nhân dân phản ánh về tinh thần, thái độ, phong cách làm việc của công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, để công tác dân vận đạt hiệu quả cao hơn nữa, Thanh tra tỉnh tiếp tục nghiên cứu, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện công tác dân vận, đảm bảo việc tổ chức thực hiện đúng quy định, đi vào thực chất, góp phần xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Gắn công tác dân vận với công tác CCHC, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN; xây dựng đội ngũ công chức thanh tra liêm chính, dũng cảm đi đầu trên mặt trận đấu tranh PCTN. Tập thể Lãnh đạo, công chức và người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh nỗ lực, đồng lòng, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo hoàn thành mục tiêu và kế hoạch đề ra./.

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra