Thành phố Lai Châu:

Chậm giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh sẽ xử lý trách nhiệm thủ trưởng

Thứ tư, 20/12/2023 09:02
(ThanhtraVietNam) - Xử lý nghiêm trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nếu chậm giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, để công dân gửi đơn vượt cấp là một trong những nhiệm vụ năm 2024 được Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Lai Châu nhấn mạnh.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã/phường

Trong năm 2023, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn; tăng cường trao đổi thông tin, nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết các đơn thư của công dân. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; đã ban hành 02 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và 52 văn bản giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tham mưu giải quyết đơn của công dân theo quy định.

leftcenterrightdel
 Một hoạt động tiếp công dân tại Lai Châu. Ảnh: Laichau.gov.vn

 

Đồng thời, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các chương trình, quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã/phường trong thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Về công tác tiếp công dân, trong năm 2023, trên địa bàn thành phố đã tiếp 44 lượt = 47 người = 44 vụ việc (giảm 12 lượt so với cùng kỳ năm 2022), trong đó: Thành phố 28 lượt/28 người; xã, phường tiếp 16 lượt/19 người. Sau khi tiếp công dân, các kiến nghị, phản ánh của công dân đã được cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Đáng chú ý, một số vụ việc phức tạp, kéo dài, qua các buổi tiếp công dân, UBND thành phố đã quyết liệt chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã/phường tham mưu giải quyết và được công dân đồng thuận, nhất trí cao.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nhìn chung, trong năm 2023, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Thành ủy, HĐND thành phố, sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

UBND thành phố đã quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trong công tác phối hợp, rà soát và giải quyết các đơn thư của công dân bảo đảm theo quy định. Hầu hết thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã/phường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, trong việc giải quyết và tham mưu giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, một số đơn thời gian giải quyết vẫn còn chậm do đơn có nội dung phức tạp liên quan đến nhiều cấp, ngành, liên quan đến lịch sử sử dụng đất nên cần thời gian để xác minh. Việc chấp hành chế độ báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của một số cơ quan, đơn vị còn chậm nên ảnh hưởng đến công tác tổng hợp báo cáo chung của thành phố.

Theo UBND thành phố, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, tính chất vụ việc ngày phức tạp, khó lường, khó giải quyết nhất là trên các lĩnh vực đất đai, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng... Do đó, trong năm 2024, UBND thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường công tác hòa giải tại cơ sở, đối thoại với công dân; kịp thời chỉ đạo giải quyết các đơn thư đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân, không để phát sinh thành điểm nóng, đơn thư vượt cấp. Xử lý nghiêm trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nếu chậm giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, để công dân gửi đơn vượt cấp.

Mặt khác, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc giám sát và phản biện xã hội, trong thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã/phường trong thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế được phát hiện qua công tác thanh tra./.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra