Đảng bộ Thanh tra Chính phủ:

Quyết liệt, nghiêm minh trong xử lý kỷ luật đảng

Thứ tư, 21/02/2024 08:00
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Thanh tra Chính phủ trong năm 2023. Những hành động quyết liệt đó cũng là minh chứng, kết quả nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát được nâng cao và chuyển biến tích cực.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ tổ chức ngày 9/1, tại Hà Nội. Ảnh: K. Dung

Nhận thức, hành động của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát được nâng cao và chuyển biến tích cực

Thời gian qua, tại Thanh tra Chính phủ, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và cấp ủy cơ sở đã chủ động thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đến các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo quy định. Chính vì thế, nhận thức, hành động của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát đã được nâng cao, có sự chuyển biến tích cực.

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, Đảng ủy đã thành lập Đoàn Kiểm tra, giám sát để tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 01 đảng bộ và 01 chi bộ. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; việc xây dựng Quy chế, phân công nhiệm vụ và triển khai các kế hoạch thực hiện nghị quyết, chương trình công tác, kết luận của cấp ủy cấp trên; việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/BCSD, ngày 22/7/2022 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ ban hành Kết luận thanh tra; Nghị quyết số 38-NQ/ĐU.23, ngày 29/9/2022 của Đảng ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành Kết luận thanh tra; Quyết định số 465/QĐ-TTCP, ngày 29/11/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của TTCP; Chỉ thị số 769/CT- TTCP, ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ, ngày 06/6/2023 của Ban cán sự đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra; về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng...

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiến hành thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc (hơn 14 tổ chức) và đảng viên trong chi bộ (đảm bảo 30% số đảng viên trong mỗi tổ chức đảng). Quá trình kiểm tra, giám sát tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm còn tồn tại.

Quyết liệt, nghiêm minh trong xử lý kỷ luật đảng

Đặc biệt, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra đã chủ động, quyết liệt, nghiêm minh trong việc xử lý kỷ luật đối với các đảng viên khi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với 07 đảng viên bị khởi tố, bắt tạm giam do vi phạm pháp luật. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đảng viên này theo đúng quy định Đảng, pháp luật Nhà nước.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng đã hoàn thành việc kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Ngày 28/11/2023, Đoàn Kiểm tra đã ban hành Báo cáo số 186-BC/TBBVCTNBTW về kết quả kiểm tra. Đoàn đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Đảng ủy, Ban cán sự đảng và các đơn vị trực thuộc trong việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, xây dựng Báo cáo, đáp ứng được yêu cầu, số liệu cụ thể, rõ ràng, thể hiện được kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy và các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực thuộc về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Hoàn thành việc kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW. Đoàn Công tác đánh giá cao trách nhiệm của Đảng ủy, Ban cán sự đảng trong việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu. Nội dung tài liệu, báo cáo đã đáp ứng tốt yêu cầu của Đoàn Công tác; số liệu cung cấp cụ thể, rõ ràng, thể hiện được kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban cán sự đảng trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng công kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của các cấp ủy vẫn còn một số hạn chế nhất định. Nguyên nhân chủ yếu là do đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chủ yếu là kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi theo nhiệm kỳ nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, chưa quan tâm, coi trọng đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát, chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề. Một số cấp ủy chưa phân biệt rõ giữa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn dẫn đến việc tổ chức thực hiện còn nhiều lúng túng, đôi khi còn lẫn giữa nhiệm vụ giám sát và kiểm tra. Mặt khác, do đặc thù công tác của ngành thanh tra, cán bộ, đảng viên thưởng xuyên phải đi công tác dài ngày nên dẫn đến việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát còn gặp không ít khó khăn.

Tăng cường, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ đã nhấn mạnh: "Tiếp tục tăng cường, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát."

Để làm được điều đó, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai đến từng đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhất là Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 172-KH/ĐU.23, ngày 30/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW, ngày 30/6/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK, ngày 16/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch số 94-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về "Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát" trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ba là, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tập trung khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2023, đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát một cách chủ động, thường xuyên.

Đặc biệt, cần thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, giám sát của cấp trên. Tập trung chỉ đạo, hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 với tinh thần có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế, nhất là kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ, ngày 22/7/2022 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ; Nghị quyết số 38-NQ/ĐU.23, ngày 29/9/2022 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành Kết luận thanh tra của TTCP; Quyết định số 465/QĐ- TTCP, ngày 29/11/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ; Nghị quyết số 76- NQ/BCSĐ, ngày 06/6/2023 của Ban cán sự đảng về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra