Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Thứ hai, 25/09/2023 11:00
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ đã quán triệt tới toàn thể các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và các đảng viên Kế hoạch thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới (gọi tắt là Kế hoạch).

Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai nghiêm túc Kết luận số 57- KL/TW của Bộ Chính trị đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cục, vụ, đơn vị, tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Thanh tra Chính phủ, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ được nghiên cứu, học tập quán triệt Kết luận số 57- KL/TW. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; xác định rõ đây là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Kế hoạch cũng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế; khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 13 (mở rộng). Ảnh: K. Dung

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Đảng ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, thủ trưởng cục, vụ, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Thanh tra Chính phủ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức triển khai và thực hiện tốt một số các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó trọng tâm là:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, của người đứng đầu, nhất là những đơn vị được giao nhiệm vụ có liên quan đến hợp tác quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, phù hợp với quan hệ giữa Việt Nam và các nước, Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế.

Thứ hai, các tổ chức, đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trong Kết luận số 57- KL/TW phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng tổ chức, đơn vị và của Thanh tra Chính phủ. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, nâng cao hình ảnh quốc gia, dân tộc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là những đảng viên, công chức, viên chức trẻ trong cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, Vụ Hợp tác quốc tế chủ động tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện tốt các kế hoạch hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ, chú trọng lồng ghép thông tin đối ngoại trong các hoạt động hợp tác quốc tế tại Việt Nam và ở nước ngoài, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại theo tinh thần Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị. Phối hợp với các đơn vị có liên quan chú trọng nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình; thường xuyên cập nhật thông tin, dữ liệu về nhu cầu, xu hướng của công chúng trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với các đối tác, nhất là các đối tác quan trọng, các nước láng giềng, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động tham gia và phát huy vai trò, thúc đẩy sáng kiến của Việt Nam tại các cơ chế, diễn đàn quốc tế, phù hợp với yêu cầu, khả năng và điều kiện cụ thể của ta.

Thứ tư, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Trung tâm Thông tin phối hợp với các đơn vị có liên quan, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đổi mới, đa dạng hóa nội dung và hình thức thông tin, tuyên truyền nhằm giới thiệu, lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng quốc tế về lịch sử, truyền thống, hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, thành tựu của công cuộc đổi mới, các giá trị, tư tưởng cao đẹp của dân tộc Việt Nam, lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng, tính ưu việt của chế độ, đóng góp của Việt Nam vào kho tàng văn hóa, tri thức nhân loại... Tăng cường tuyên truyền, tôn vinh, giới thiệu giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các danh nhân Việt Nam được thế giới vinh danh. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác thông tin sai trái, tiêu cực, phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc, quá trình phát triển đất nước và vai trò lãnh đạo của Đảng. Bảo đảm thông tin tích cực là dòng thông tin chủ đạo; kiên quyết khắc phục tính trạng đưa thông tin thiếu chính xác, sai sự thật, chưa được kiểm chứng, thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, làm rõ những nội dung phản ánh chưa chính xác, chưa đầy đủ, sai sự thật; đấu tranh phản bác kịp thời, có hiệu quả những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động, trái với đường lối, quan điểm của Đảng./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra