Thành phố Lai Châu: Không để phát sinh điểm nóng, đơn thư vượt cấp

Thứ sáu, 19/01/2024 09:15
(ThanhtraVietNam) - Kịp thời chỉ đạo giải quyết các đơn thư đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân, không để phát sinh thành điểm nóng, đơn thư vượt cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Lai Châu yêu cầu thực hiện trong tháng 02/2024.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng

Trong tháng 01, UBND thành phố Lai Châu tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng theo quy định

Cụ thể, về công tác phòng chống tham nhũng, UBND thành phố đã chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng. Cụ thể, về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện việc công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động trên các lĩnh vực theo quy định.

Về xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thường xuyên tổ chức rà soát để đề xuất xây dựng ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp... đồng thời giám sát quá trình thực hiện nhằm phát hiện, phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường.

Đối với việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường đã tổ chức thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội. Trong tháng 01/2024, không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong tháng 01/2024, qua hoạt động kiểm tra nội bộ, hoạt động thanh tra, kiểm tra, trên địa bàn thành phố không phát hiện vụ việc, vụ án tham nhũng phải xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, UBND thành phố thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực bằng các hình thức phù hợp, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức về PCTN, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

Nhìn chung, trong tháng 1/2024, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Lai Châu tiếp tục tập trung thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn việc thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật kỷ cương, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Thành phố Lai Châu (ảnh: vov.vn) 

Giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong tháng 01/2024, trên địa bàn thành phố đã tiếp 8 lượt, trong đó: Cấp thành phố tiếp 06 lượt/06 người; cấp xã, phường tiếp 02 lượt/02 người. Sau khi tiếp công dân, các kiến nghị, phản ánh của công dân đã được cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Nhìn chung, trong tháng 01, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định tiếp công dân, tham mưu giải quyết các đơn thư khiếu nại, to cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Đặc biệt một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã được các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND thành phố giải quyết dứt điểm và được công dân đồng thuận, nhất trí cao. Đồng thời, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được tập trung thực hiện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác giải quyết và tham mưu giải quyết đơn của công dân, trong việc thực hiện nghiêm quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo của Chủ tịch UBND thành phố; một số cơ quan, đơn vị, xã, phường chấp hành chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền

UBND thành phố cho biết, trong tháng 02, thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường công tác hòa giải tại cơ sở, đối thoại với công dân; kịp thời chỉ đạo giải quyết các đơn thư đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân, không để phát sinh thành điểm nóng, đơn thư vượt cấp. Xử lý nghiêm trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nếu chậm giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, để công dân gửi đơn vượt cấp.

Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc giám sát và phản biện xã hội, trong thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và giải quyết kiến nghị, phản ánh.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, trong tháng 02, UBND thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra