Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau:

Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh PCTN

Thứ năm, 29/12/2022 17:07
(ThanhtraVietNam) - Quá trình giải quyết tố cáo đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau chủ yếu phát sinh trong lĩnh vực mạng xã hội, không có trường hợp người tố cáo có yêu cầu được bảo vệ hoặc người tố cáo bị trả thù, trù dập.

Thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Kế hoạch số 09-KH/TU) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Sở đã tiếp tục chỉ đạo công chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27- CT/TW ngày 10/10/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”. Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra Sở thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Nhìn chung, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là công chức đã nêu cao trách nhiệm trong thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác bảo vệ người tố cáo. Không có trường hợp để lọt thông tin người tố cáo bị trả thù hay bị trù dập.

Lãnh đạo Sở phối hợp với Đảng ủy cơ quan chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, công chức, viên chức, người lao động ý thức chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức chấp hành các văn bản, quy định hiện hành có nội dung liên quan tới công tác bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.

Quan tâm công tác kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện đúng quy định về bảo mật thông tin người phản ánh, tố giác, tố cáo.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai thực hiện những biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.  

Đồng thời, công tác bảo đảm bí mật thông tin cho người tố cáo được thực hiện đúng quy định trong tất cả các khâu từ tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo; xác minh, kết luận xử lý tố cáo. Thời gian qua không trường hợp người tố cáo không được bảo vệ bí mật, bị trả thù, trù dập.  

Công tác kiện toàn tổ chức bộ, tăng cường trách nhiệm, nâng cao ý thức kỷ luật, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ người tố cáo. Thanh tra Sở là đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Sở đã ban hành quyết định phân công công chức tiếp công dân thường xuyên, tham mưu xử lý đơn và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Về kết quả công tác bảo vệ người tố cáo, từ ngày 21/11/2021 đến 20/11/2022, đã tiếp nhận 45 đơn (trong đó có 07 đơn tố cáo; 38 đơn thư kiến nghị, phản ánh), đã giải quyết dứt điểm 45 đơn theo quy định. Không có đơn, thư tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Các đơn, thư tố cáo đã được Sở xem xét, xử lý theo quy định.

Nhìn chung, Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo thực hiện tốt Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo đến công chức, viên chức, người lao động; chỉ đạo bộ phận tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng; kịp thời xem xét, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Bố trí công chức có phẩm chất đạo đức tốt, nghiệp vụ trong tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, do đặc điểm tố cáo lĩnh vực mạng xã hội như tố cáo hành vi người khác sử dụng thông tin cá nhân, thông tin xúc phạm cá nhân mình. Do đó, việc đảm bảo giữ bí mật thông tin của người bị tố cáo còn gặp khó khăn. Vẫn còn một số vụ việc người tố cáo thông tin trên mạng xã hội không xác định được đối tượng tố cáo, do thông tin người dùng đăng ký có máy chủ ở nước ngoài (chủ yếu là Facebook).

Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại cũng như phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, trong thời gian tới, Sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo về bảo vệ người tố cáo. Trong đó, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 109/KH-TU ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của Trung ương, địa phương liên quan đến công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.

Yến Ngọc
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra