MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 7/2022

 

CHÍNH LUẬN

Nguyễn Văn Thuyên - Nguyễn Thị Thùy Giang - Nguyễn Đình Thi: Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác thương binh, liệt sỹ - Ánh sáng soi đường hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Đoàn Hồng Phong: Ngành Thanh tra góp phần đắc lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

TS. Nguyễn Văn Kim: Một số quy định hoạt động thanh tra trong Dự thảo Luật Thanh tra

TTVCC Đặng Văn Bình: Nâng cao năng lực công tác của trưởng đoàn thanh tra (tiếp theo kỳ trước)

Lan Anh: Đổi mới công tác tiếp công dân tại tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thành Phương - Nguyễn Phan Quốc Kiệt: Bất cập trong Luật Tố cáo năm 2018 và hướng hoàn thiện

TS. Phạm Tuấn Anh: Thanh tra, kiểm tra trong hoạt động thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ths. Lê Thế Chiến: Kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số tỉnh miền Trung

TS. Phạm Thị Hương: Trách nhiệm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Truyện ngắn của Hoàng Khánh Duy: Vang mãi khúc quân hành

TÌM HIỂU & GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Dương Trang: Một số hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự xét xử tội phạm tham nhũng

Trần Bắc: Văn bản mới ban hành

KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI

Dương Nguyễn: Tiêu chuẩn ISO 37001: Công cụ hữu hiệu trong phòng, chống tham nhũng