Phú Yên: Quyết tâm triển khai hiệu quả kế hoạch công tác thanh tra năm 2024

Thứ ba, 06/02/2024 13:49
(ThanhtraVietNam) - Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của ngành Thanh tra, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong năm 2024, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các cấp cần tập trung chỉ đạo, làm tốt những nội dung trên các mặt công tác trụ cột của ngành Thanh tra là thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC); phòng chống tham nhũng (PCTN) và công tác xây dựng ngành.

Thanh tra chuyên đề về quy hoạch và hoạt động công vụ

Trên cơ sở hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2024 tại Công văn số 2354/TTCP-KHTH của Thanh tra Chính phủ và căn cứ tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND về công tác thanh tra của tỉnh Phú Yên năm 2024.

Về công tác thanh tra, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN của người đúng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng đất đai; quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản; việc mua bán, chuyển nhượng, mua sắm tài sản công; việc quản lý và thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia (tập trung vào những cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều dấu hiệu vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, phát sinh nhiều vụ việc KNTC; cần kiểm soát quyền lực, kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn).

Đồng thời, tiếp tục thanh tra chuyên đề việc quy hoạch và việc thực hiện quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, cải cách hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 304/TB-VPCP, Thông báo số 318/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thanh tra theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh và khi được Chủ tịch UBND các cấp giao; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Riêng Thanh tra tỉnh Phú Yên sẽ tiến hành 08 cuộc thanh tra trong năm 2024. Ngoài ra, tùy vào tình hình thực tế của ngành và địa phương, theo sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề, thanh tra đột xuất để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của tỉnh.

Mặt khác, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm thanh tra lại vụ việc thanh tra hành chính đã có kết luận của Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh; kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra của Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện khi cấn thiết.

leftcenterrightdel
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra tại điểm cầu UBND tỉnh Phú Yên. (Ảnh: phuyen.gov.vn) 

Phấn đấu giải quyết trên 85% vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW và Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng các Luật, văn bản, chỉ đạo của Trung ương, địa phương về KNTC.

Đặc biệt, UBND tỉnh nắm chắc tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh, có kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền; tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định, kết luận giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật và những vụ việc Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài.  

Thanh tra tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, KNTC; chủ động nắm tình hình KNTC trên phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt là ở những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc KNTC đông người, phức tạp để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành tăng cường chỉ đạo, phối hợp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên theo quy định. Phối hợp chặt chẽ giữa Trụ sở Tiếp công dân Trung ương với địa phương để nắm tình hình khiếu kiện của công dân, tuyên truyền vận động công dân trở về địa phương để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại Thủ đô trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương và Quốc hội.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Phú Yên phấn đấu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật trên 85% các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; phấn đấu thực hiện trên 90% các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Rà soát, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng

Cùng với việc triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các cấp triển khai thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh. Triển khai thực Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia về PCTN, tiêu cực đến năm 2030; triển khai hiệu quả Đề án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về kiểm soát tài sản, thụ nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình, kiểm soát, xung đột lợi ích trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ quản lý cấp chiến lược có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện công tác kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN, tiêu cực. Tăng cường thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm; kịp thời chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua thanh tra sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Tiếp tục rà soát, xem xét cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật. Rà soát, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp.

Đối với công tác xây dựng Ngành, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Thủ trưởng các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra. Xây dựng lực lượng thanh tra trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ cao. Thực hiện việc luân chuyển, điều động đảm bảo đáp ứng về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, thanh tra viên, không để thiếu hụt ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động các mặt công tác trọng tâm của ngành Thanh tra./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra