Thanh tra tỉnh Tiền Giang:

Kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 98 cơ quan, đơn vị

Thứ năm, 17/11/2022 10:58
(ThanhtraVietNam) – Thanh tra tỉnh Tiền Giang vừa có báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo 9 tháng đầu năm 2022.

Khiếu nại, tố cáo của công dân có xu hướng giảm

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình KNTC của công dân trên địa bàn tỉnh giảm 280 lượt qua tiếp công dân, nhưng số đoàn đông người khiếu nại tăng 01 đoàn, chủ yếu các vụ việc cũ, khiếu nại kéo dài thuộc các dự án như: dự án mở rộng Quốc lộ 1A; dự án Cụm dân cư, Khu thương mại Khu 1, thị trấn Cai Lậy (nay là thị xã Cai Lậy); dự án Khu công nghiệp Long Giang; Nông trường Tân Lập... Tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính giảm so với cùng kỳ, chủ yếu khiếu nại liên quan đến bồi thường khi thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Tổng số đơn tố cáo tăng so với cùng kỳ, nội dung tố cáo liên quan đến những việc sai phạm của công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, phần lớn là công chức cấp xã trong việc tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, một số đơn liên quan đến viên chức thuộc lĩnh vực giáo dục. Tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực hành chính về quản lý, sử dụng đất đai khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án, công tác bồi thường, áp giá chưa đúng quy định hoặc giá thấp, không thỏa mãn yêu cầu của người dân; công tác đo đạc, giải quyết tranh chấp đất đai còn phức tạp, không rõ ràng, chưa khách quan, dẫn đến việc khiếu nại, tố cáo phát sinh và một số vụ việc kéo dài, phức tạp.

Cụ thể, về công tác tiếp công dân, trong kỳ, đã tiếp 1.112 lượt với 1.625 người (giảm 280 lượt so với cùng kỳ). Trong đó, tiếp thường xuyên 808 lượt với 1.300 người, tổng số có 717 vụ việc, có 20 đoàn đông người với 494 lượt người.

Lãnh đạo tiếp định kỳ và đột xuất 304 lượt với 325 người, số vụ việc là 306, có 03 đoàn đông người với 18 người. Trong đó, thủ trưởng tiếp trực tiếp 299 lượt với 320 người, có 05 lượt tiếp theo ủy quyền với 04 người.

Về tiếp nhận đơn, trong 9 tháng, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh nhận 1.074 đơn, tăng 36 đơn so với cùng kỳ. Số đơn đã xử lý: 1.074/1.074 đơn tiếp nhận. Trong đó, đơn đủ điều kiện xử lý là 877 đơn (854 vụ việc), 197 đơn không đủ điều kiện xử lý do nặc danh, trùng lặp.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Tiền Giang tham mưu giải quyết đơn tố cáo đạ hơn 77% trong 9 tháng đầu năm 2022 (Ảnh: TTT.TG) 

Tỷ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền giảm so với năm 2021

Kết quả giải quyết đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, trong kỳ đã thụ lý giải quyết 56 đơn khiếu nại (gồm: 47 đơn mới phát sinh và 09 đơn kỳ trước chuyển sang), giảm 02 đơn so với cùng kỳ. Trong đó, đã giải quyết 37/56 đơn, đạt tỷ lệ 66,07% (giảm 18,33% so với cùng kỳ), đã báo cáo kết quả thẩm tra xác minh 17 đơn, 02 đơn đang thẩm tra xác minh.

Về đơn tố cáo, trong kỳ, đã thụ lý giải quyết 22 đơn tố cáo, trong đó có 02 đơn kỳ trước chuyển sang, tăng 10 đơn so với cùng kỳ. Đã giải quyết 17/22 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 77,2% (giảm 6,1% so với cùng kỳ).

Về giải quyết kiến nghị, phản ánh, trong kỳ, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp ghi nhận, xem xét trả lời bằng văn bản 369/517 đơn, đạt 71,3%, đang xem xét giải quyết 148 đơn.

Về công tác giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về rà soát các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/03/2019 của Thanh tra Chính phủ, trong 9 tháng đầu năm không phát sinh vụ việc mới. Tổ công tác của Tỉnh (2801)  đã kiểm tra, rà soát loại ra các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án, UBND tỉnh chưa giải quyết lần 2 và các kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, đến nay còn lại 10 vụ với 39 hộ tiếp tục rà soát.

Ngoài ra, kết quả rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài, Tổ công tác 2801 đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp xúc, đối thoại và ban hành thông báo chấm dứt việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại 28 hộ sau khi có kết quả rà soát, không có tình tiết mới làm thay đổi nội dung các quyết định giải quyết trước đây, gồm: Khu công nghiệp Long Giang 21 hộ, Quốc lộ 1A 05 hộ và dự án Cụm dân cư Khu 1, thị xã Cai Lậy 02 hộ, còn lại 11 hộ chưa ban hành thông báo chấm dứt việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6846/UBND-BTCD ngày 11 tháng 11 năm 2021 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch số 124/KH-TT ngày 28 tháng 01 năm 2022 về kiểm tra công tác tiếp công dân đối với thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm, có 11/11 Ủy ban nhân dân cấp huyện và 12/17 sở, ngành xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp công dân đối với thủ trưởng cơ quan thuộc quyền quản lý.

Về kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong kỳ, đã tổ chức kiểm tra đối với 98 cơ quan, đơn vị (tăng 30 cơ quan, đơn vị so với cùng kỳ). Trong đó, Thanh tra tỉnh tổ chức kiểm tra 38 cơ quan, đơn vị (gồm 02 sở, 02 đơn vị trực thuộc sở, 04 UBND cấp huyện và 30 UBND cấp xã); cấp huyện đã kiểm tra 60 cơ quan, đơn vị (gồm: 41 Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và 19 phòng, ban).

Tăng cường kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân

Về phương hướng nhiệm vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC, trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh yêu cầu Thanh tra các Sở, ngành, huyện , thành phố, tiếp tục thực hiện đúng Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Bên cạnh đó, tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở và các vụ việc được giao tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, phấn đấu tỷ lệ giải quyết đạt trên 85%. Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm qua giải quyết KNTC.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, rà soát, tham mưu đề xuất phương án khả thi, giải quyết cơ bản tình hình KNTC phức tạp, kéo dài. Tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác tiếp công dân trên địa bàn quản lý.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra