Huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình:

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ tư, 22/05/2024 08:36
(ThanhtraVietNam) – Trong quý II, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh việc tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ năm 2023

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nền nếp, đúng quy định. Trong quý 1/2024, toàn huyện đã tiếp 166 lượt tiếp với 176 lượt người, 76 vụ việc, giảm 29 lượt tiếp, giảm 55 lượt người, giảm 16 vụ việc.

Trong đó, tại Trụ sở tiếp công dân của huyện đã tiếp 40 lượt tiếp, 44 lượt người, 30 vụ việc, so với cùng kỳ năm 2023 giảm 14 lưọt tiếp (giảm 25,92%), giảm 35 lượt người (giảm 44,30%), giảm 02 vụ việc (giảm 6,25%); không có đoàn đông người. UBND các xã, thị trấn đã tiếp 126 lượt tiếp, 132 lượt người, 46 vụ việc, so với cùng kỳ năm 2023 giảm 15 lượt tiếp (giảm 10,63%), giảm 20 lượt người (giảm 13,15%), giảm 14 vụ việc (giảm 23,33%).

UBND huyện Đông Hưng cho biết, trong quý I, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo các cấp chính quyền đã tiếp nhận 04 đơn (01 đơn KN, 03 đơn TC), giảm 06 đơn so với cùng kỳ. Tại UBND huyện, tổng số đơn đã tiếp nhận 03 đơn (01 đơn KN, 02 đơn TC), cụ thể: tiếp nhận trong kỳ 02 đơn (01 đơn KN, 01 đơn TC), kỳ trước chuyển sang 01 đơn TC, giảm 06 đơn so với cùng kỳ năm 2023 (03 đơn KN, 03 đơn TC), giảm 53,3%.

Tại UBND các xã, thị trấn, tiếp nhận trong kỳ 01 đơn TC, bằng số đơn so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền 04 đơn, giảm 02 đơn so với cùng kỳ. Đã giải quyết 01 đơn tố cáo.

Các cấp chính quyền trong huyện đã tiếp nhận 61 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó, UBND huyện 21 đơn, UBND xã 40 đơn bao gồm cả đơn tồn của năm trước chuyển sang; có 57 đơn kiến nghị (UBND huyện 19, UBND xã 38), phản ánh các cấp chính quyền có trách nhiệm xem xét trả lời công dân. Trong quý I, đã giải quyết 51/57 đơn, tỷ lệ 89,47%, UBND huyện Đông Hưng cho biết.

Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ

Trong quý I, huyện đã tiến hành 02 cuộc thanh tra, gồm: 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí NSNN cấp và các khoản đóng góp của học sinh tại Trường Mầm non Đông Kinh (kế hoạch năm 2023) và 01 cuộc thanh tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp đối với Chủ tịch UBND 04 xã huyện Đông Hưng (kế hoạch năm 2024).

Bên cạnh đó, công tác xây dựng chính quyền tại huyện Đông Hưng tiếp tục được chú trọng. Huyện đã xây dựng kế hoạch chuyển đối vị trí công tác năm 2024 và đề án vị trí việc làm khối cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp. Thực hiện phân bổ giao chỉ tiêu biên chế công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, định suất hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2024 huyện Đông Hưng. Đồng thời, thực hiện chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Xây dựng kế hoạch và triến khai sắp xếp đơn vị hành hình cấp xã giai đoạn 2023- 2024 đối với 09 xã đảm bảo tiến độ, đến nay đã hoàn thành việc lấy phiếu xin ý kiến cử tri với tỷ lệ 100% cử tri đã tham gia ý kiến, trong đó ý kiến đồng thuận đạt tỷ lệ 98,87%.

leftcenterrightdel
Huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (ảnh: donghung.thaibinh.gov.vn) 

Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh

Phát huy kết quả đạt được, UBND huyện Đông Hưng cho biết, trong quý II, huyện chú trọng công tác xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tích cực tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền các cấp. Rà soát, kiểm tra cơ cấu tổ chức, thường xuyên chấn chỉnh lề lối tác phong, hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong toàn huyện.

Hoàn thành kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025, trọng tâm là hoàn chỉnh Bộ máy, sắp xếp cơ sở vật chất và giữ vững sự ổn định đối với các xã sau sáp nhập theo chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh.

Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ cấp phòng theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc diện các sở, ban, ngành; huyện quản lý giai đoạn 2024-2025. Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm khối cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn, triển khai thực hiện hiệu quả nền tảng chính quyền số trong thời gian tới.

Tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến các văn pháp pháp luật mới có hiệu lực thi hành. Tăng cường công tác tuyên truyền Pháp luật, trợ giúp pháp lý, giáo dục pháp luật tại cơ sở. Làm tốt công tác hoà giải ở cơ sở.

Đồng thời, duy trì nền nếp công tác tiếp công dân; chủ động thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở. Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân.

Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra; ban hành kết luận thanh tra và tổ chức thực hiện kết luận thanh tra của cấp có thẩm quyền theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan.

Dương Nguyễn

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra