Quảng Bình:

Triển khai quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn

Thứ hai, 13/02/2023 18:06
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh trong công tác tổ chức việc cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh (KNPA) trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về công tác này.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC, KNPA (Cơ sở dữ liệu).

Về phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, vận hành hệ thống Phần mềm và Cơ sở dữ liệu trong các cơ quan, đơn vị tỉnh Quảng Bình, hoàn thành trước ngày 15/3/2023.

Chủ trì, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh các báo cáo (định kỳ, vụ việc, chuyên đề, đột xuất) về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC, KNPA cập nhật theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC, KNPA có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2023. (Ảnh: Minh Nguyệt) 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả, bảo đảm phù hợp của Cơ sở dữ liệu, Phần mềm với khung kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia, đáp ứng tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ thông tin. Mặt khác, chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC, KNPA trên địa bàn toàn tỉnh.

Tổ chức tập huấn việc cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC, KNPA trên địa bàn toàn tỉnh cùng với việc tổ chức triển khai Đề án nâng cấp Phần mềm quản lý tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC.

Sở Thông tin - Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng Phần mềm và Cơ sở dữ liệu; làm đầu mối xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến kỹ thuật, công nghệ. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu chuẩn hóa dữ liệu có liên quan từ các cơ sở dữ liệu khác của tỉnh để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng Nội chính thực hiện thường xuyên, kịp thời việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tiếp công dân định kỳ, xử lý đơn, giải quyết KNTC, KNPA thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh lên Phần mềm và Cơ sở dữ liệu. Cập nhật Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 15/3/2018 đến trước ngày 10/10/2022, hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

Các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện chỉ đạo, giao nhiệm vụ và bố trí nguồn lực thực hiện công tác cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC, KNPA thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời, tổ chức rà soát và cập nhật các vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan, địa phương mình kể từ ngày 15/3/2018 đến trước ngày 10/10/2022, hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

Kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Phần mềm, tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC, KNPA.

Bảo đảm việc tập hợp thông tin về việc KNTC, KNPA của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin, dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC, KNPA của cơ quan có thẩm quyền được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan…/.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra