Cần Thơ: Đề cao sự gương mẫu, nói đi đôi với làm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ sáu, 12/05/2023 15:20
(ThanhtraVietNam) - Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC); đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, TC theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là những nội dung được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đặc biệt chú trọng nhằm thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC.

Thực hiện nghiêm túc thể chế kiểm soát quyền lực để PCTN, TC

Tại Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND thành phố có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC; đồng thời, quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng và Nhà nước trong PCTN, TC và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác PCTN, TC trên quan điểm phòng ngừa hiệu quả, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực thu hồi tài sản từ tham nhũng.

Trong năm 2023, Cần Thơ sẽ tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, giáo dục về PCTN, TC; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Đề cao sự gương mẫu, quyết liệt nói đi đôi với làm và làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chúc, đơn vị, địa phương trong PCTN, TC; chủ động phát hiện, kiểm soát xung đột lợi ích; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các thể chế, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, TC. Trọng tâm là thể chế kiểm soát quyền lực để PCTN, TC trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như trong hoạt động kiểm sát, giám sát, thanh tra, kiểm toán; trong công tác sử dụng tài chính, tài sản công...; trong xử lý những phản ánh, báo cáo, tố giác về tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN, TC theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về PCTN, TC (nếu có). Tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận, những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản, các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác cán bộ...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Đặc biệt, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc xây dựng, ban hành hoặc tham mưu ban hành chính sách, pháp luật có nhiều sơ hở, bất cập hoặc lợi ích cục bộ, “lợi ích nhóm” để tổ chức, cá nhân lợi dụng tham nhũng, tiêu cực gây thiệt hại lớn đến tài sản, lợi ích của Nhà nước, của Nhân dân.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực nhất là các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; đấy mạnh cải cách hành chính, thực hiện các dịch vụ công, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử... Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong sạch một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Mặt khác, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng, tiêu cực; chú trọng phát hiện và xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng mới theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử vụ việc, vụ án có hành vi, dấu hiệu tham nhũng

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo khi có văn bản yêu cầu từ Thanh tra Chính phủ; đồng thời, thực hiện có hiệu quả Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn khi Thanh tra Chính phủ triển khai, áp dụng.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tình hình mới, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngoài ra, UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra công vụ đối với cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện và đôn đốc, kiểm tra cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện và tham mưu, đề xuất UBND Thành phố thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đúng quy định của Luật PCTN năm 2018.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Cần Thơ cũng đề nghị Công an Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử vụ việc, vụ án có hành vi, dấu hiệu tham nhũng, nhất là vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về PCTN, TC theo dõi, chỉ đạo. Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra