Quảng Ngãi:

Cụ thể hóa nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ hai, 22/01/2024 17:54
(ThanhtraVietNam) – Một trong những nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh Quảng Ngãi đưa ra là nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra, kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng kinh tế, tiêu cực.

UBND tỉnh Quảng Ngãi mới ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) năm 2024. Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực PCTNTC; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTNTC, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong PCTNTC, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ và kiểm soát quyền lực nhà nước đối với người có chức vụ, quyền hạn. Kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ngãi tập trung vào các nội dung và giải pháp cụ thể là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTNTC. Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Trung ương, của tỉnh và các giải pháp có hiệu quả về công tác PCTNTC. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm ban hành và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTNTC để kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Xây dựng và hoàn thiện cụ thể hóa chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực; nhất là quản lý về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đấu giá, đấu thầu, quản lý tài sản công...

leftcenterrightdel
Quảng Ngãi cụ thể hóa nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  (Ảnh: quangngai.gov.vn) 

Tăng cường về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền PCTNTC theo Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư; triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác PCTNTC cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức cụ thể, nội dung phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp PCTNTC trong phạm vị quản lý, phụ trách; kết hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm, nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra công tác PCTNTC trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về PCTN và xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm trong cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý; thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; bao che, dung túng hành vi sai phạm.

Nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tăng cường việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, gắn với trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước.

Thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn. Tiếp tục thực hiện đảm bảo quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ theo quy định; trong đó chú trọng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở, Quy chế làm việc, Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những quy định về những việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không được làm; tổ chức rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế các văn bản, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp tình hình thực tế.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan đơn vị phải gương mẫu, liêm khiết, thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát, xây dựng, ban hành, công khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác ngay từ đầu năm. Thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản thu nhập. Thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch về cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin được UBND tỉnh ban hành; trong đó trọng tâm cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch; tăng cường đầu tư thiết bị, nâng cao năng lực, đẩy mạnh sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, xây dựng và vận hành hệ thống dữ liệu quốc gia phục vụ cho việc quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật; thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu, chi có giá trị lớn.

Nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra, kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng kinh tế, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra đảm bảo trọng tâm, trọng điểm; tiến hành thanh tra đột xuất đối với vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực; kịp thời chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm.

Kịp thời xử lý đơn thư phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, xử lý thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét; phát hiện xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng và những hành vi khác vi phạm pháp luật PCTN...

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra