Sơn La:

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ tư, 29/11/2023 10:35
(ThanhtraVietNam) - Đảng ủy và Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sơn La luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) là trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ PCTN, TC phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Xây dựng văn hoá liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực

Trong tháng 11, công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục được thực hiện tại các cuộc họp giao ban hàng tháng. Đồng thời, UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy nhằm phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo UBND tỉnh, trong tháng 11, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hoá liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được tập trung thực hiện. Trước hết, xây dựng ý thức tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động xử lý khi có xung đột lợi ích; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; phê phán, lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương, về những điều đảng viên không được làm. Người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải luôn luôn gương mẫu, quyết liệt; tự soi, tự sửa; nói đi đôi với làm; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
 Một góc thành phố Sơn La (Ảnh: sonla.gov.vn)

Bên cạnh đó, trong tháng 11, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN, TC được nâng cao thông qua các hình thức cụ thể như: chuyển xử lý văn bản trên Hệ thống phần mềm quản lý và điều hành văn bản iOffice; đăng tải các văn bản về PCTN, TC trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Văn phòng; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt chính trị dưới cờ, các cuộc họp giao ban Văn phòng, họp chi bộ, họp phòng. Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm túc các quy định trong sử dụng ngân sách, quản lý mua sắm, sử dụng tài sản công

Mặt khác, UBND tỉnh thực hiện nghiêm Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của nhà nước trong sử dụng ngân sách, quản lý mua sắm, sử dụng tài sản công có hiệu quả. Thực hiện công khai dự toán trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng.

Tiếp tục quán triệt, phổ biến kịp thời, đầy đủ, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc tặng, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng không đúng quy định; Công văn số 190/UBND-NC ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 45/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Kết quả trong kỳ báo cáo, Văn phòng UBND tỉnh không có trường hợp sử dụng tài sản công, gây lãng phí, tặng quà, nhận quà không đúng quy định.

Về việc phòng, chống, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” trong thực thi nhiệm vụ, theo UBND tỉnh, Đảng ủy và Văn phòng tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐUVP ngày 29/8/2021 thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 51-KH/ĐUK ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Nâng cao nhận thức trong việc kiểm soát xung đột lợi ích

UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN và các nội dung về kiểm soát xung đột lợi ích; chú trọng phương thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến bảo đảm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và người lao động trong việc kiểm soát xung đột lợi ích.

Cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 39/KH-VPUB ngày 09/5/2023 của Văn phòng UBND tỉnh thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích năm 2023; qua theo dõi, rà soát, Văn phòng UBND tỉnh không phát hiện các trường hợp xung đột lợi ích theo Điều 29 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng tại báo cáo số 286/BC-VPUB ngày 09/10/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết quả thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích năm 2023. -

Nhìn chung, luôn xác định công tác PCTN, TC là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục; là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị và Chính phủ; Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, TC của tỉnh; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về PCTN, TC tại các cuộc họp giao ban hàng tuần giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với Văn phòng. Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác PCTN, TC đảm bảo đúng thời hạn, chất lượng.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra