Nam Định:

Hoàn thiện chính sách và pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ hai, 29/01/2024 15:40
(ThanhtraVietNam) – Trong năm 2023, UBND tỉnh Nam Định đã đặt ra kế hoạch quan trọng liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong tỉnh. Dựa vào kế hoạch tổng quan của tỉnh, các cấp và ngành chức năng đã bắt tay vào việc xây dựng kế hoạch PCTN tại địa phương. Nội dung chính của kế hoạch này là hoàn thiện chính sách và pháp luật về PCTN, cùng việc hệ thống hóa văn bản liên quan, đồng thời triển khai công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật PCTN. Tất cả đều được thực hiện với mục tiêu chặt chẽ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Năm 2023, toàn tỉnh đã phát hành tổng cộng 172 văn bản để thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Trong số này, UBND tỉnh cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo để hướng dẫn việc thực hiện PCTN và tuân thủ các chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN và tiêu cực. Ngoài ra, việc thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN và tiêu cực đến năm 2030, đã được UBND tỉnh Nam Định thực hiện thông qua việc ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND vào tháng 11/2023. Điều này đã đặt ra một cơ sở quan trọng để định hướng và thực hiện các hoạt động PCTN trong tương lai.

leftcenterrightdel
 Ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Nam Định. Ảnh: HT

Để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch PCTN, các cấp và ngành đã được chỉ đạo để tìm hiểu và chọn cách phù hợp để tuyên truyền và phổ biến pháp luật về PCTN tại địa phương của họ. Cuộc tổng kết sau 10 năm triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đã chứng minh sự thành công của việc này, giúp nâng cao nhận thức về pháp luật và trách nhiệm công dân trong việc PCTN, đặc biệt là đối với học sinh và sinh viên. Hội đồng phối hợp về phổ biến và giáo dục luật của tỉnh Nam Định đã đặt ra kế hoạch riêng để tăng cường công tác giáo dục phổ biến và tuyên truyền về pháp luật trong năm 2023. Đặc biệt, việc tư vấn và hỗ trợ những người làm công tác thông cáo và giảng viên pháp luật đã được tập trung thực hiện.

Năm vừa qua,  tỉnh Nam Định đã tổ chức tổng cộng 26 lớp tuyên truyền về pháp luật PCTN với sự tham gia của 3.283 người. UBND tỉnh đã đảm bảo công khai ngân sách theo quy định của pháp luật, thông qua các phương tiện truyền thông điện tử và trang thông tin điện tử của tỉnh. Các văn bản liên quan đến quyền lợi của cán bộ và công chức cũng đã được công bố và công khai tại các đơn vị. Việc công khai thông tin về đấu thầu, đầu tư, mua sắm công, và đấu giá tài sản đã được thực hiện theo đúng quy định. Công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công cũng đã được thực hiện. Các văn bản quy định về định mức, chế độ và tiêu chuẩn trong một số lĩnh vực cụ thể đã được ban hành.

Bên cạnh đó, tổ công tác công vụ của tỉnh Nam Định đã tiến hành kiểm tra công vụ tại nhiều địa phương và các hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, tuân thủ nội quy, quy chế và quy tắc ứng xử đã được chấn chỉnh kịp thời. Điều này cũng bao gồm việc chuyển đổi vị trí công tác của một số công chức để phòng ngừa tham nhũng. Công tác rà soát và kiểm soát xung đột lợi ích đã được thực hiện để phòng ngừa nguy cơ tham nhũng và tiêu cực.

Trong năm 2023, đã có 22 vụ việc tham nhũng được xử lý, với tổng cộng 58 đối tượng. Cụ thể, đã hoàn thành xét xử 08 vụ với 22 đối tượng; hiện đang tiếp tục xem xét và xử lý 14 vụ với 36 đối tượng.

Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng và tiêu cực trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết đơn thư, điều tra, truy tố và xét xử đã được ghi nhận và phân loại bao gồm 02 vụ thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra và kiểm toán, 01 vụ qua công tác giải quyết đơn thư và 19 vụ thông qua các hoạt động điều tra, truy tố và xét xử.

Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi địa phương đã hoàn thành 08 vụ và đang xem xét và xử lý 14 vụ. Kết quả xử lý tài sản tham nhũng bao gồm tổng số tiền và tài sản tham nhũng phát hiện trong kỳ là trên 20,5 tỷ đồng và 25.182 m2, trong đó đã thu hồi và xử lý được hơn 3,2 tỷ.

Tỉnh Nam Định cũng đã khuyến khích và tạo điều kiện để người dân tham gia vào công tác PCTN. Đồng thời, việc tiếp tục giải quyết đơn thư của công dân về việc vi phạm của cơ quan, tổ chức, cán bộ và công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ được thực hiện đúng quy định của Luật Tố cáo. Thêm vào đó, vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể và cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN cũng đã được nâng cao.

Trong thời gian tới, tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về PCTN. Các biện pháp phòng ngừa sẽ được thực hiện mạnh mẽ để đảm bảo tính minh bạch và công khai trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và đơn vị. Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức và viên chức cũng sẽ được tăng cường. Tỉnh sẽ tiếp tục khuyến khích tinh thần đoàn kết và chiến lược PCTN nhằm đảm bảo sự hạn chế của tham nhũng và tiêu cực. Các hành vi tham nhũng sẽ tiếp tục được xử lý kịp thời, đảm bảo tính răn đe và tạo ra nhận thức cao hơn về trách nhiệm công dân trong việc thực thi đúng chức trách và nhiệm vụ, đồng thời tránh xa khỏi các hành vi tham nhũng.

Toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về PCTN. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và đảm bảo tính minh bạch, công khai trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Công tác kiểm tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật về PCTN cũng sẽ được tập trung thực hiện.

HT
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra