Bộ Nội vụ:

Kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ hai, 27/11/2023 09:50
(ThanhtraVietNam) - Nhờ sự chỉ đạo sát sao đến từng cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, cùng việc thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) của Bộ Nội vụ vẫn được kiểm soát chặt chẽ từ đó góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Tập trung xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí theo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Nội vụ năm 2023 (kèm theo Quyết định số 36/QĐ-BNV ngày 21/01/2023); Quy chế về quản lý trụ sở cơ quan Bộ Nội vụ; thực hiện kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, chứng từ thanh toán, bảo đảm đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Bộ. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chi thường xuyên.

Bộ Nội vụ đã cắt giảm các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, các cuộc kiểm tra và tập huấn không cần thiết hoặc lồng ghép nhiều nội dung để giảm thiểu số lượng cuộc họp, hội nghị, hội thảo, kiểm tra và tập huấn, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đạt chất lượng, đúng mục đích.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn: baochinhphu.vn)

Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 18/4/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 293/QĐ- BNV phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ; trong đó quy định 12 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra công vụ.

Ngày 09/5/2023, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ đã ban hành Nghị quyết số 46-NQ/BCSĐ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ trong Bộ Nội vụ. Thực hiện Nghị quyết này, ngày 23/6/2023 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 455/QD-BNV thành lập Tổ công tác kiểm tra trách nhiệm trong xử lý công việc; kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính; văn hóa, đạo đức công vụ đối với công chức, viên chức, người lao động trong Bộ Nội vụ.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2023, Tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, văn hóa công vụ đối với 100% đơn vị tại trụ sở Bộ Nội vụ; kiểm tra trách nhiệm trong xử lý công việc đối với một số đơn vị trực thuộc Bộ. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ tự thành lập Tổ công tác để kiểm tra công vụ đối với công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình; định kỳ báo cáo về Tổ công tác của Bộ Nội vụ.

Chú trọng việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng

Bộ Nội vụ đã triển khai các bước về công tác nhân sự, đảm bảo quy hoạch và có tính kế thừa; chú trọng việc không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc dễ xảy ra tham nhũng; kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các cấp theo phân cấp quản lý, tập trung vào việc sắp xếp, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ. Sau khi được bổ nhiệm, chuyển đổi, đa số cán bộ quản lý các cấp đã phát huy được vai trò, vị trí lãnh đạo của mình. Một số đơn vị thuộc Bộ đã triển khai việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý.

Đồng thời, Bộ tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 13-KH/BCSĐ ngày 04/11/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ về việc điều động công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nội vụ nhằm tạo thế chủ động, tính kế thừa phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ công chức Bộ Nội vụ, đồng thời góp phần PCTN, TC trong công tác cán bộ.

Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và tiếp tục triển khai Kế hoạch số 954/KH-BNV ngày 10/3/2021 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập (TSTN) và tiến hành bốc thăm để xác minh TSTN năm 2021, 2022 đối với 20 công chức, viên chức (năm 2021: 09; năm 2022: 11). Trên cơ sở bản kê khai TSTN của công chức, viên chức và tài liệu minh chứng, Bộ Nội vụ đang tiến hành triển khai thực hiện các nội dung để xác minh TSTN đối với từng trường hợp.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong việc tổ chức, thực hiện quy định tại Điều 18, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về tổ chức, bộ máy, bổ sung nhân lực vận hành quản lý, thực hiện kết nối, đồng bộ Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập theo Kế hoạch số 2032/KH-TTCP ngày 08/9/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”.

Bộ Nội vụ đã xây dựng Báo cáo số 153-BC/BCSĐ ngày 29/4/2023 tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản (Chỉ thị số 33-CT/TW); gửi văn bản đôn đốc Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, Ban cán sự đảng các bộ, ngành tổng kết gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị theo quy định (Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 24/02/2023 của Ban Chỉ đạo).

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về PCTN, vai trò của Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong thực hiện công tác PCTN luôn được đề cao. Bộ Nội vụ sẵn sàng cung cấp thông tin liên quan đến PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ khi được các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra