Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Tổng kết chương trình đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

Thứ sáu, 03/11/2023 16:18
(ThanhtraVietNam) - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014.

Tổng kết 10 năm thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tới đây Bộ sẽ triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

Việc tổng kết nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo kể từ năm học 2013 - 2014 theo Chỉ thị số 10/CT-TTg.

Thông qua việc tổng kết, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc giảng dạy nội dung PCTN trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Trên cơ sở các kết quả tổng kết, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương và cơ quan có liên quan kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc giảng dạy nội dung PCTN tại các cơ sở giáo dục, góp phần xây dựng đạo đức xã hội, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên về PCTN, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh PCTN.

leftcenterrightdel
Bộ GDĐT sẽ tổng kết chương trình đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Ảnh: P.V 

Để triển khai hiệu quả việc tổng kết, Bộ GDĐT yêu cầu việc tiến hành tổng kết Chỉ thị số 10/CT-TTg phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan, toàn diện và đúng tiến độ; trong đó xác định rõ trách nhiệm và các hoạt động cụ thể của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT, các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục trong tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg.

Bám sát đề cương và các yêu cầu tổng kết, kèm theo số liệu chứng minh cụ thể; đánh giá những kết quả đã đạt được, trong đó tập trung vào những sáng kiến, phương pháp tốt trong việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy; phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; trong đó chú trọng giáo dục liêm chính, tiết kiệm trong học sinh, sinh viên.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo là đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ dự thảo Báo cáo tổng kết theo yêu cầu

Nội dung tổng kết tập trung bám sát vào các nội dung cụ thể của Chỉ thị số 10/CT-TTg gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Cụ thể: công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg; công tác xây dựng tài liệu giảng dạy cho các cấp học, bao gồm: việc rà soát, hoàn thiện, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình, tài liệu giảng dạy thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ GDĐT.

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho giáo viên, giảng viên; công tác tổ chức giảng dạy, bao gồm: việc xây dựng, rà soát, cập nhật chương trình đào tạo, việc xây dựng kế hoạch giảng dạy, việc biên soạn giáo trình, giáo án tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; nội dung, thời lượng và phương pháp giảng dạy chính khóa và ngoại khóa; việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học.

Việc bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho tổ chức giảng dạy; công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện; tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức giảng dạy; bài học kinh nghiệm, bối cảnh và những vấn đề mới đặt ra trong việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg; phương hướng và những giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg trong thời gian tới, là những nội dung cần phải đưa vào chương trình tổng kết.

Bộ GĐĐT yêu cầu các đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg trong phạm vi nhiệm vụ được phân công; gửi báo cáo về Thanh tra Bộ. Tổ công tác theo Quyết định số 1066/QĐ-BGDĐT ngày 18/4/2022 và Quyết định số 1637/QĐ-BGDĐT ngày 13/6/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT tham mưu lãnh đạo các đơn vị triển khai kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg trong phạm vị chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; có ý kiến về báo cáo Tổng kết của Bộ.

Thanh tra Bộ được giao là đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ dự thảo Báo cáo tổng kết theo yêu cầu. Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Đại học và đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao tại Văn bản số 5572/BGDĐT-TTr ngày 13/8/2013 của Bộ GDĐT, tham mưu lãnh đạo Bộ có văn bản triển khai đến các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm rà soát kết quả thực hiện, tổng kết và có kết quả báo cáo về Bộ GDĐT; tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg gửi Thanh tra Bộ để xây dựng báo cáo trình lãnh đạo Bộ./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra