Hà Nam: Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra

Thứ hai, 27/02/2023 18:44
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh Hà Nam đã xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023. Qua đó, chủ động theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả pháp luật về thanh tra.

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra

Công tác thanh tra tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật của các cấp, các ngành, gắn với việc tham mưu công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tê xã hội, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiên nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và hoàn thiện cơ chê, chính sách, pháp luật; cải cách hành chính, phòng, chông tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra; kết luận thanh tra bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời, nghiêm minh và có tính khả thi; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra; kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật được phát hiện qua thanh tra; kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra đế xem xét. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, pháp luật về tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chổng tham nhũng. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo; chú trọng giải quyết dứt điếm các vụ việc đông người, phức tạp, góp phần ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế của địa phương. Tăng cường tuyên truyền, phô biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp, các ngành, nhất là cấp cơ sở để nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra

Thực hiện tốt Luật Thanh tra 2010 và các thông tư, nghị định hướng dẫn Luật Thanh tra, UBND tỉnh Hà Nam luôn nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra, giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, phấn đấu giải quyết triệt để 90% trở lên các nội dung kiến nghị theo các kết luận thanh tra, cũng như rà soát, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

leftcenterrightdel
 

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Hà Nam cũng chủ trì một số đoàn thanh tra liên ngành; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và khi được giao; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, ngành và úy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thị xã tiến hành và kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Mặt khác, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra tại các sở, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đối tượng được thanh tra; Xử lý trùng lắp, chồng chéo trong công tác thanh tra theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kết luận thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, đúng pháp luật và khả thi.

Tập trung giải quyết vụ việc KNTC đạt tỷ lệ trên 85-90%

Năm 2023, Thanh tra tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, nhất là trong việc khiếu nại, tố cáo các hành vi tham nhũng, sách nhiễu, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đặc biệt, tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85-90% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%. Đồng thời, kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, mục tiêu là giảm khiếu nại, bức xúc, kéo dài, đoàn đông người. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đê nâng cao hiểu biết pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân (tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn).

Về công tác phòng, chống tham nhũng, theo kế hoạch, Thanh tra tỉnh Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, xác minh tài sản thu nhập theo định hướng xây dựng kế hoạch xác minh tài sản thu nhập của Thanh tra Chính phủ.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác thanh tra năm 2023, Thanh tra tỉnh cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh vàThanh tra Chính phủ. Qua đó, phối họp chặt chẽ, có hiệu quả với chính quyền các cấp, các ngành và các đoàn thể nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng./.

 

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra