Hà Nội: Công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN được quan tâm, chỉ đạo triển khai kịp thời

Thứ hai, 16/01/2023 16:31
(ThanhtraVietNam) - Năm 2022, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được thành phố Hà Nội xác định là một trong các nhiệm vụ chính trị quan trọng; đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương; đồng thời cũng ban hành các Chương trình, Chỉ thị, Nghị quyết và Kế hoạch để tổ chức thực hiện. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên nên tập thể lãnh đạo UBND Thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp để chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN.

Tập trung vào công tác thanh tra, giải quyết KNTC

Năm 2022, các cơ quan hành chính của Thành phố Hà Nội đã thực hiện 339 cuộc thanh tra, kết luận 201 cuộc; phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 33,9 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 61 tập thể và 85 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 08 đoàn (Thanh tra Thành phố: 04 đoàn; Sở Tư pháp: 01 đoàn; UBND quận Long Biên: 01 đoàn; UBND huyện Đan Phượng: 01 đoàn; UBND huyện Nam Từ Liêm: 01 đoàn ).

Về thanh tra chuyên ngành, các sở, ngành đã phát hiện và xử phạt 52,9 tỷ đồng; tổ chức tiếp thường xuyên: 24.228 lượt, tiếp định kỳ và đột xuất của thủ trưởng đơn vị: 11.029 lượt công dân, trong đó có 45 lượt đoàn đông người/17 vụ việc; tiếp nhận và xử lý 361.803 đơn; đã thụ lý 3.362 vụ, ban hành văn bản giải quyết 2.881 vụ, đạt tỷ lệ 85,7%.

Qua giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi 5.183 m2 đất, kiểm điểm trách nhiệm 35 tập thể, 71 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 06 vụ (Thẩm quyền thuộc: Sở Tư pháp: 01 vụ; UBND quận Ba Đình: 01 vụ; UBND thị xã Sơn Tây: 01 vụ; UBND huyện Sóc Sơn: 01 vụ; UBND huyện Chương Mỹ: 01 vụ; Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 01 vụ ). Từ đó, đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, như tăng cường công khai minh bạch, cải cách hành chính; thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước; các vụ việc tham nhũng, tiêu cực được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”...

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Cơ thi đua cho Thanh tra TP Hà Nội tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Thanh tra năm 2022 (Tháng 1/2023) 

Đặc biệt, UBND Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện các kết luận thanh tra; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định về xử lý sau thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ; định kỳ báo cáo Thành ủy kết quả thực hiện kết luận thanh tra theo Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nâng cao kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra, kiểm toán trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, trong năm 2022, thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW ngày 23/3/2022 và Quyết định số 19-QĐ/BCĐTW ngày 23/3/2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; UBND Thành phố đã thực hiện rà soát báo cáo, tổng hợp kết quả và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và tham mưu thực hiện Đoàn thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; cung cấp các tài liệu liên quan đến các vụ việc, các kết luận thanh tra kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định.

Các giải pháp PCTN được triển khai thực hiện đồng bộ

UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 30/11/2021 về công tác PCTN năm 2022, chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, trong đó xác định phòng ngừa tham nhũng là chính và kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

Trong năm 2022, toàn Thành phố tổ chức 2.980 cuộc tuyên truyền pháp luật về PCTN với khoảng 44.212 lượt người tham gia (bao gồm cả việc đăng tải 2.526 tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các chuyên mục như Thông báo mới, Tin tức - sự kiện, chuyên mục Giải đáp pháp luật, Bạn cần biết, Quy định mới). Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố đã thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhất là quy trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu; rà soát, công khai quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên các lĩnh vực; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức và công tác kê khai tài sản thu nhập để phòng ngừa tham nhũng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định, xây dựng chính quyền điện tử.

Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được UBND Thành phố chỉ đạo, triển khai theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và theo các văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Trong năm 2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 07/3/2022 thực hiện Chuyên đề số 11 “Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ”; Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 phê duyệt Kế hoạch xác minh TSTN năm 2022; Kế hoạch số 307/KH-UBND ngày 01/12/2022 triển khai thực hiện công tác kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị năm 2022; Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 về kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Nhìn chung, công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN được UBND thành phố Hà Nội quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời. UBND Thành phố luôn nghiêm túc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, Kế hoạch PCTN năm 2022 bám sát nội dung chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ các lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN nhất là công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của Thủ đô.

Trong thời gian tới, Thành phố vẫn tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Thanh tra Chính phủ,… Tăng cường tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật PCTN phù hợp với tình hình địa phương; Tổ công tác của UBND Thành phố, các Tổ công tác của Thanh tra Thành phố tích cực đôn đốc, thường xuyên làm việc với các đơn vị để có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp. Triển khai việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, địa phương, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công trách nhiệm cá nhân, tập thể trong giải quyết dứt điểm từng vụ việc, ngay từ cơ sở, ngay từ khi phát sinh, không để tình hình KNTC diễn biến phức tạp thêm, kiên quyết không để phát sinh “điểm nóng”./.

Quỳnh An

 

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra