Kiểm điểm lãnh đạo Công ty Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Ngãi qua các thời kỳ

Thứ sáu, 26/05/2023 07:43
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những kiến nghị của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi sau khi chỉ ra hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ và quản lý đầu tư xây dựng tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Ngãi.

Sau khi chỉ rõ trách nhiệm về các sai phạm nêu trên trước hết là của Chủ tịch Công ty, Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty được giao phụ trách lĩnh vực, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên kiêm nhiệm; Trưởng các phòng, ban, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các cán bộ, nhân viên có liên quan.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm đối với việc thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán một số công trình chưa phù hợp so với quy định được nêu trên Kết luận thanh tra.

Sở Tài chính chịu một phần trách nhiệm trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành có liên quan đến Công ty về sai sót trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ, thực hiện nghiệm thu, thanh toán diện tích được hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; việc sử dụng các khoản hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước được nêu trên Kết luận thanh tra.

Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành 12 quyết định thu hồi số tiền hơn 1,48 tỷ đồng; đến nay, Công ty đã thực hiện nộp vào Tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi hơn 1,45 tỷ đồng.

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; xét tính chất và mức độ sai phạm, Thanh tra tỉnh kiến nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với Kết luận thanh tra và chỉ đạo tại Công văn số 1846/UBND-NC ngày 25/4/2023 như sau:

leftcenterrightdel
Kiểm điểm tập thể lãnh đạo Công ty Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Ngãi qua các thời kỳ  

Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Ngãi cần có kế hoạch thực hiện các biện pháp khắc phục các sai phạm về kinh tế, khẩn trương thu nộp số tiền còn lại theo các Quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước của Chánh Thanh tra tỉnh.

Đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục việc thực hiện hợp đồng cung cấp nước cho Nhà máy sản xuất tinh bột mỳ Quảng Ngãi theo quy định của pháp luật. Thực hiện điều chỉnh hạch toán kế toán tài sản, công nợ, chi phí, doanh thu, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định và các sai sót nêu trong Kết luận thanh tra.

Xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong thời gian tới theo hướng khai thác lợi thế của doanh nghiệp đối với các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh ngoài dịch vụ công ích gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp để phát triển Công ty.

Chủ động trong việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi đảm bảo vận hành phục vụ sản xuất nông nghiệp và công nghiệp; kịp thời đề xuất tham mưu việc sửa chữa, đầu tư nâng cấp công trình theo quy định. Khắc phục triệt để các sai sót trong việc thực hiện đầu tư và xây dựng không để tái phạm trong thời gian tới.

Về xử lý trách nhiệm thuộc Công ty, yêu cầu Chủ tịch Công ty chủ trì tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân qua các thời kỳ có liên quan đến sai phạm đã nêu trong Kết luận thanh tra để có biện pháp xử lý theo thấm quyền. Tổ chức tự kiểm điểm tập thể lãnh đạo Công ty (qua các thời kỳ) về trách nhiệm đế xảy ra sai sót, tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét xử lý theo thẩm quyển.

Chủ trì tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân qua các thời kỳ có liên quan đến sai phạm trong công tác đấu thầu của gói thầu xây lắp Công trình Sửa chữa, nâng cấp kênh N8-2 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có liên quan về thực hiện công tác thẩm định việc áp dụng mã hiệu định mức cho công việc lập biện pháp thi công đào hoàn thiện và vệ sinh hố móng chưa phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447-2012; việc thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí, trong việc thực hiện xác định giá sản phẩn dịch vụ thủy lợi khác từ năm 2018 đến nay được nêu trong Kết luận thanh tra.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các Sở và đơn vị có liên quan tham mưu để xuất UBND tỉnh áp dụng mức thu tiền cung cấp nước phát điện (10%) theo Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh để Công ty TNHH Một Thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Ngãi ký hợp đồng với các đơn vị trong năm 2023.

Giám đốc Sở Tài chính tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có liên quan đến sai sót trong ngành, lĩnh vực được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Công ty trong hoạt động kinh doanh dịch vụ; việc hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; các khoản hỗ trợ tài chính từ ngân sách Nhà nước.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Ngãi rà soát, tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi chưa cấp đủ qua các năm cho Công ty theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các khoản kinh phí hỗ trợ tài chính và các nguồn kinh phí khác... được UBND tinh hỗ trợ cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Ngãi.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan tổ chức cuộc họp nghe Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên kiêm nhiệm kiểm điểm trách nhiệm về sai phạm nêu trong Kết luận thanh tra để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trách nhiệm theo thẩm quyền

Yêu cầu Chủ tịch Công ty ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra này; tổ chức niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại trụ sở trong 15 ngày liên tục. Sau 30 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận này phải báo cáo kết quả thực hiện cho Thanh tra tỉnh để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo theo quy định./.
An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra