Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò, sứ mệnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Thứ năm, 16/11/2023 09:00
(ThanhtraVietNam) - Là một trong năm tỉnh của khu vực Tây Nguyên còn gặp nhiều khó khăn về địa hình, dân cư, dân tộc và nhiều vấn đề kinh tế - xã hội khác, song ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã vượt qua rất nhiều thách thức, tiếp tục đổi mới cách làm và phát huy những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác thanh tra. Qua đó góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nỗ lực đổi mới phương pháp, cách làm, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra

Trong những năm qua, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã phát huy vai trò là cơ quan đầu mối xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp hàng năm trên địa bàn, giúp UBND tỉnh kịp thời xử lý chồng chéo, trùng lắp đối với hàng trăm doanh nghiệp là đối tượng thanh tra. Đồng thời, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh bám sát chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp và của ngành Thanh tra, chủ động tiến hành khảo sát, xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ yêu cầu, nội dung, đối tượng, thời kỳ thanh tra; thực hiện tốt việc phối hợp trong công tác xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Chính vì thế đã hạn chế được sự trùng lặp trong công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhằm rút ngắn thời gian thanh tra tại đơn vị.

leftcenterrightdel
 Năm 2022, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã vinh dự được nhận “Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ” dành cho Tập thể lao động xuất sắc. Ảnh: PV

Bằng việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra; tập trung thanh tra vào lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời đúng pháp luật đối với các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật qua công tác thanh tra, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra.

Trong năm 2021 và 2022, ngành Thanh tra Đắk Lắk đã tiến hành 372 cuộc thanh tra hành chính (năm 2021 tiến hành 210 cuộc và năm 2022 tiến hành 162 cuộc) và 219 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (năm 2021 tiến hành 98 cuộc và năm 2022 tiến hành 121 cuộc). Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện tổng số tiền sai phạm là 91.882 triệu đồng và 2,7 ha đất, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 59.240 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 25.969 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6.596 triệu đồng, kiến nghị khác 2,7 ha đất, kiến nghị xử lý hành chính đối với 79 tập thể và 142 cá nhân; chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra 06 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Đồng thời, đã phát hiện chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời nhiều vi phạm trong chấp hành các chính sách, chế độ và thực hiện pháp luật; nhiều kiến nghị có liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quản lý thu chi ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, bảo vệ môi trường, văn hoá, y tế, giáo dục… góp phần tích cực tăng cường trật tự kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đặc biệt, 9 tháng đầu năm 2023, các cấp, các ngành trong tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 368 cuộc thanh tra, trong đó có 142 cuộc thanh tra hành chính và 226 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra trong kỳ phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 15.037 triệu đồng, sai phạm về đất đai 17,47 ha; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 6.226 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 8.811 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 17,47 ha đất các loại; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 3.325 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 20 tổ chức và 97 cá nhân. Kết quả đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 7.581 triệu đồng, đã xử lý khác về kinh tế 7.371 triệu đồng đã tiến hành xử lý hành chính đối với 11 tổ chức và 72 cá nhân, chuyển tin báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với 16 thiết bị và 02 gói thầu do Công ty AIC trúng thầu.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan thanh tra các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, đẩy mạnh cải cách hành chính, thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo, điều hành và hoạt động của ngành Thanh tra; phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành; góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Các cơ quan thanh tra cũng chủ động, tích cực sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý, từng bước hiện đại hóa công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục thực hiện theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 đối với các thủ tục hành chính đã được công bố.

Rút kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với Thông tư số 02/2021/TT-TTCP (thay thế Quyết định cũ đã không còn phù hợp). Qua đó giúp cho các cơ quan thanh tra thực hiện nhập số liệu công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đảm bảo số liệu cung cấp chính xác, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ở Trung ương và địa phương.

Cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ngành Thanh tra Đắk Lắk đặc biệt coi trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cơ quan, đơn vị. Do vậy cần phải ưu tiên tập trung mọi nguồn lực không để đơn thư tồn đọng, giải quyết dứt điểm các vụ việc một cách kịp thời với chất lượng cao nhằm hạn chế khiếu nại đông người, phát sinh “điểm nóng” làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; tạo điều kiện thuận lợi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại các địa phương.

Bên cạnh đó, xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phải thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác này.

Đặc biệt, các cơ quan thanh tra tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; trong đó chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; phát huy dân chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; công khai việc quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, việc mua sắm, sử dụng tài sản công; triển khai xây dựng và thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chi trả tiền lương, thu nhập qua Thẻ tín dụng... ; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Coi trọng công tác dân vận, kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số

Chia sẻ về nội dung này, ông Phạm Văn Sáu, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cho biết, coi trọng công tác dân vận, kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những mặt công tác rất quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh. Bởi vì Đắk Lắk có tính đặc thù là một tỉnh thuộc khu vực Tây nguyên với hơn 47 dân tộc anh em cùng sinh sống, đời sống của bà con ở nhiều buôn đồng bào, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, do vậy việc thực hiện công tác kết nghĩa với các buôn đồng bào trên địa bàn tỉnh là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thông qua công tác kết nghĩa, Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã và thành phố đã thực hiện nhiều hình thức hỗ trợ, động viên về vật chất và tinh thần cho bà con, qua đó góp phần chia sẻ những khó khăn với bà con.

Trên địa bàn tỉnh, ngoài các dân tộc thiểu số tại chỗ còn có số đông khác dân di cư từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung đến Đắk Lắk sinh cơ lập nghiệp. Trong những năm gần đây, dân số của Đắk Lắk có biến động do tăng cơ học, chủ yếu là di dân tự do. Điều này đã gây nên sức ép lớn cho tỉnh về giải quyết đất ở, đất sản xuất và các vấn đề đời sống xã hội, an ninh trật tự và môi trường sinh thái.

Trong năm 2021 và 2022, các cơ quan Thanh tra đã cử cán bộ thường xuyên xuống buôn công tác vào các đợt cao điểm, như lễ, tết để làm công tác vận động quần chúng, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, không tin, không nghe, không làm theo bọn xấu, bọn phản động.

Thanh tra tỉnh cũng đã phối hợp với Công đoàn cơ quan, các đơn vị kết nghĩa và chính quyền cơ sở thường xuyên theo dõi nắm bắt diễn biến, tình tình an ninh, chính trị tại buôn kết nghĩa, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, ổn định đời sống. Ngoài ra, vào các dịp Tết Nguyên đán, các cơ quan đã vận động cán bộ, công chức và người lao động ủng hộ cho bà con đang sinh sống tại các buôn kết nghĩa nhiều phần quà có giá trị, kịp thời động viên bà con vui Tết đón xuân. Nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng nên tình hình an ninh chính trị - xã hội tại các buôn kết nghĩa tương đối ổn định, giảm thiểu các vấn đề “nóng” liên quan đến khiếu nại, tố cáo của người dân.

Chính nhờ những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, công chức, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, được Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh tặng Bằng khen và nhiều năm liền nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh (2010, 2012, 2015). Mới đây nhất, năm 2022, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã vinh dự được nhận “Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ” dành cho Tập thể lao động xuất sắc, đây cũng là lần thứ hai đơn vị được nhận phần thưởng cao quý này (trước đó vào năm 2017). Đó không chỉ là sự ghi nhận của lãnh đạo cấp trên mà còn là động lực tinh thần to lớn đối với mỗi tập thể, đơn vị, cán bộ, công chức địa phương, để họ thêm nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra