Quảng Bình:

Tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm trong thực thi công vụ

Thứ sáu, 10/11/2023 03:15
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND Quảng Bình yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh tăng cường quản lý, chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra hoạt động công vụ theo đúng quy định pháp luật về thanh tra. Đồng thời, tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; kịp thời xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành văn bản về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình.

Mặt khác, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là Công điện số 280/CĐ-TTg và Công điện số 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 822/UBND-NCVX và Công văn số 2214/UBND-NCVX của UBND tỉnh. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ. Trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra; nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Cán bộ Trung tâm một cửa liên thông thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình phục vụ người dân. (Ảnh: baoquangbinh.vn)

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và chỉ đạo chặt chẽ công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao theo đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra.

Cùng với việc tăng cường triển khai thực hiện công tác thanh tra hoạt động công vụ, Thủ trưởng các cơ quan thanh tra cần tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra. Kịp thời xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Đẩy mạnh truyền thông về kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ rà soát, tham mưu, hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động công vụ, nhất là đánh giá, nhận xét việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong thi hành công vụ.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan truyền thông báo chí, phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động công vụ và kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Trong đó, quan tâm tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích trong hoạt động công vụ, những cá nhân dám nghĩ, dám làm, có tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, phát hiện, góp ý, phê bình các cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tăng cường giám sát hoạt động công vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 31/10/2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 2214/UBND-NCVX về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức trong xử lý công việc. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chưa tốt; kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra