Quảng Ngãi:

Thanh tra, kiểm tra góp phần công khai, minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp

Thứ ba, 26/09/2023 16:49
(ThanhtraVietNam) - Trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện 857 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã kết thúc và ban hành Kết luận thanh tra, kiểm tra của 792 cuộc tại 1.874 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 29.07 tỷ đồng và 11.004m² đất cùng nhiều sai phạm khác.

Cụ thể, về Thanh tra hành chính, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 64 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính; đã ban hành kết luận 33 cuộc tại 163 đơn vị, phát hiện sai phạm với tổng số tiến hơn 16 tỷ đồng và 11.004 m² đất cùng nhiều sai phạm khác. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hổi nộp ngân sách nhà nước trên  2,98 tỷ đồng và 11.004m² đất, kiến nghị xử lý khác 13,03 tỷ đồng, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét 01 vụ việc có dấu hiệu tội phạm cùng nhiều biện pháp khắc phục, chấn chỉnh khác.

Cùng với đó, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 103 Kết luận thanh tra hành chính và quyết định xử lý về thanh tra; qua đó đã thu hồi nộp ngân sách trên 6,01 tỷ đồng/7.90 tỷ đồng cùng nhiều biện pháp khắc phục, chấn chỉnh khác. Ngoài ra, trong kỳ đã thực hiện các thủ tục có liên quan để chuyển sang cơ quan điều tra xem xét 02 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, theo đó đã khởi tố 01 vụ/02 đối tượng, hoàn thiện 01/05 văn bản về cơ chế chính sách.

Về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ cáo, phòng, chống tham nhũng (PCTN), trong những tháng đầu năm 2023, toàn ngành Thanh tra tinh đã thực hiện 24 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN tại 28 đơn vị; đã ban hành kết luận thanh tra của 13 cuộc tại 16 đơn vị, phát hiện 07 đơn vị có sai phạm. Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm, tồn tại, thiếu sót, vi phạm pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.

Về thanh tra chuyên ngành, toàn ngành thanh tra tỉnh đã thực hiện 793 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã ban hành kết luận đối với 759 cuộc đối với 1.711 cá nhân, tổ chức trên nhiều lĩnh vực; phát hiện sai phạm với số tiền trên 13.06 tỷ đồng. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn  4,21 tỷ  đồng và kiến nghị xử lý khác hơn 8,84 tỷ đồng; ban hành 369 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 2,41 tỷ đồng cùng nhiều biện pháp khắc phục, chấn chỉnh khác.

leftcenterrightdel
Hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh góp phần minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp 

Đồng thời, qua theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý qua hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã thu hồi vào ngân sách nhà nước 3,74 tỷ đồng. Trong đó: Thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua công tác thanh tra trên 1,35 tỷ đồng, thu hồi tiền xử phạt vi phạm hành chính 2,38 tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của các cấp, các ngành được phê duyệt đảm bảo đúng định hướng của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. “Kết quả công tác thanh tra tiếp tục đóng góp quan trọng trong công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực, góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.”

Công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Kết luận thanh tra được đẩy mạnh; thực hiện nghiêm việc xử lý trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, góp phần làm minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp của tỉnh.

“Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo kết quả thanh tra và kết luận thanh tra, chất lượng kết luận chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra có nhiều cố gắng, có những biện pháp thúc đẩy nhưng vẫn còn đơn vị chưa thật sự quyết liệt để nâng cao tỷ lệ thu hồi về kinh tế.” – UBND tỉnh thẳng thắn chỉ ra.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra; chỉ đạo toàn ngành Thanh tra tỉnh thực hiện nghiêm và đôn đốc hoàn thành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được Thủ trường các cấp, các ngành phê duyệt; chủ động tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; phối hợp, hoàn thành tốt việc xử lý trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, nhất là thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo Kế hoạch số 4074/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách linh hoạt, sáng tạo, vừa đúng pháp luật, vừa phù hợp với thực tế; chỉ đạo toàn Ngành xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 có trọng tâm, trọng điểm theo Định hướng của Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng yêu cầu về công tác PCTN,TC tập trung vào các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, đồng thời thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022 và Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra ngay sau khi được Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành.

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra