Thanh tra tỉnh Yên Bái phát động phong trào thi đua năm 2023

Thứ hai, 06/03/2023 09:55
(ThanhtraVietNam) - Nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thanh tra tỉnh Yên Bái phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”.

Phong trào thi đua năm 2023 của Thanh tra tỉnh Yên Bái tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Thi đua, khen thưởng: Luật Thi đua, khen Thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; cũng như các chỉ thị, nghị quyết của cấp có thẩm quyền...

2. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó yêu cầu Chánh Thanh tra các sở, ngành, địa phương trong tỉnh:

- Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm… đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân;…

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu chấp hành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, các biểu hiện tiêu cực, cục bộ, mất đoàn kết, thái độ hách dịch, quan liêu, cửa quyền, lợi dụng công vụ để vụ lợi; định kỳ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện cùng với kết quả công tác để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và làm căn cứ, cơ sở để phân loại, bình xét thi đua, khen thưởng; chịu trách nhiệm về việc để nội bộ đơn vị mất đoàn kết, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải chấp hành nghiêm túc quy định về thời gian, giờ giấc làm việc; quy định về mặc trang phục ngành; tuyệt đối không uống rượu, bia trong giờ hành chính, vào buổi trưa các ngày làm việc, đặc biệt là tại các nơi đang làm nhiệm vụ tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục xây dựng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, đề xuất với Tổng Thanh tra Chính phủ, với cấp có thẩm quyền hình thức khen thưởng nhằm động viên, khích lệ, tạo động lực cho cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành Thanh tra tỉnh Yên Bái nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của Ngành.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Kiều Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì  một Hội nghị. Ảnh: TT Yên Bái 

4. Thi đua đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động thanh tra; áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra vừa đảm bảo thích ứng an toàn trong dịch bệnh, vừa nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực hoạt động công tác: Thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và đẩy mạnh cải cách hành chính... 

5. Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động: Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019- 2025; “Thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025"; "Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” và các phong trào gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các Nghị quyết, Chương trình hình động, các đề án, chính sách của Tỉnh trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025.

6. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hoá; giữ gìn cơ quan xanh, sạch, đẹp; đảm bảo môi trường cơ quan không khói thuốc lá; chấp hành nghiêm các quy định về mặc trang phục ngành; quy định về cấm hút thuốc lá trong cơ quan; quy định về cấm đánh bài, cấm chơi game, cấm uống rượu, bia trong trong giờ hành chính và buổi trưa các ngày làm việc.

7. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách và quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Thông qua phong trào thi đua thiết thực, cụ thể, tập thể Thanh tra tỉnh Yên Bái tiếp tục rèn luyện, cố gắng phấn đấu, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống; trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị, ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới./.

Kiều Phương - CTV TT Yên Bái
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra