Thanh tra Yên Bái chú trọng tự nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ hai, 16/01/2023 13:53
(ThanhtraVietNam) – Trong năm 2022, công tác xây dựng lực lượng của Thanh tra tỉnh và ngành Thanh tra tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều kết quả tốt. Thanh tra tỉnh đã chú trọng hơn đến việc chỉ đạo công chức, thanh tra viên thuộc Thanh tra tỉnh tự nghiên cứu, học tập, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm đối với công việc được giao, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm vừa qua, Thanh tra tỉnh đã cử 02 công chức Lãnh đạo tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp năm 2022; 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính; 01 công chức tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác bồi thường nhà nước; 04 công chức Lãnh đạo tham gia lớp bồi dưỡng về nhận thức, quản lý, điều hành trong hoạt động chuyển đổi số; 37 công chức Thanh tra tỉnh tham gia bồi dưỡng trực tuyến nâng cao trình độ, kỹ năng chuyển đổi số năm 2022; 01 công chức tham gia đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng về chuyển đổi IPv6; 01 công chức tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý văn bản điện tử và lập hồ sơ trong môi trường mạng năm 2022; 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ theo yêu cầu vị trí việc làm; 03 công chức tham gia lớp bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.

leftcenterrightdel
Cán bộ, đảng viên, công chức Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TT Yên Bái 

Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp 2026-2031; xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026; xây dựng kế hoạch biên chế năm 2023 của Thanh tra tỉnh; thực hiện các quy trình, thủ tục nâng bậc lương, nâng phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2022 cho công chức, nhân viên Thanh tra tỉnh; báo cáo thực trạng tổ chức và hoạt động; xây dựng kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc và khoán Hợp đồng theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP năm 2023 gửi Sở Nội vụ; trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện; triển khai công tác tổng hợp, thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức làm công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh. Trong năm, ban hành 05 Quyết định điều động công chức, trong đó: điều động 03 công chức theo Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; điều động 02 công chức do yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Đối với công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi đua số V, Thanh tra Chính phủ (Năm 2022, Thanh tra tỉnh Yên Bái là Cụm trưởng), ngay từ đầu năm 2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua của Cụm; Kế hoạch tổ chức các hoạt động của Cụm và triển khai công tác ký kết bản Giao ước thi đua của Cụm thi đua số V, Thanh tra Chính phủ đảm bảo thời gian, chất lượng theo quy định; hướng dẫn Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua số V, Thanh tra Chính phủ báo cáo sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2022 và tổng hợp, báo cáo sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm Thi đua số V gửi Thanh tra Chính phủ; ban hành kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Cụm Thi đua số V, Thanh tra Chính phủ năm 2022; tổ chức thực hiện kiểm tra chéo công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Cụm thi đua số V; Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Cụm thi đua số V, Thanh tra Chính phủ gửi Thanh tra Chính phủ; ban hành công văn hướng dẫn Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua số V, Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2022; chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022 của Cụm thi đua số V, Thanh tra Chính phủ; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Bên cạnh đó, đối với công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số; thành lập Tổ công tác phối hợp với Ban điều hành Dự án đô thị thông minh tỉnh Yên Bái triển khai thiết kế “Phần mềm hỗ trợ lãnh đạo tỉnh trong công tác xử lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát”; thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Yên Bái và ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử và Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh. Thực hiện đăng tải trên 75 tin, bài  thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến công tác của ngành trên Trang thông tin điện tử của cơ quan; thành lập Câu lạc bộ Chuyển đổi số và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Chuyển đổi số Thanh tra tỉnh.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1611/UBND-NC ngày 31/5/2022 về việc tập trung triển khai, thực hiện hoàn thành mục tiêu năm 2022 “20% hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý”; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh một số nội dung triển khai, thực hiện mục tiêu năm 2022 “20% hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý”.

Ngoài ra, các phòng, đơn vị trực thuộc Thanh tra tỉnh đã thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế làm việc, quy chế tiếp công dân... của cơ quan; trong năm đã kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ bí mật nhà nước; ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Thanh tra tỉnh; quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Thanh tra tỉnh tăng cường sử dụng Thư điện tử công vụ; thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; xây dựng báo cáo, chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng tỉnh Yên Bái và nghiêm túc quán triệt, triển khai, thực hiện các kiến nghị của đoàn sau kiểm tra.

Với những kết quả đã đạt được năm 2022, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng lực lượng ngành góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, năm 2023 Thanh tra tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung vào cải cách chế độ thông tin, báo cáo; tuyên truyền, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo điều hành và hoạt động của ngành. Tổ chức thực hiện tốt các Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan. Thực hiện tốt chế độ tổng hợp, thông tin, báo cáo liên quan đến ngành theo quy định… Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng; công tác hành chính, thi đua, khen thưởng; công tác tài chính, kế toán, các quy chế, quy định của cơ quan Thanh tra tỉnh.

Đồng thời, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện nghị quyết của chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Hướng dẫn triển khai, sử dụng Phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo đối với các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra