Yên Bái:

Tỷ lệ thu hồi tiền sai phạm sau thanh tra đạt trên 90%

Thứ sáu, 16/09/2022 14:49
(ThanhtraVietNam) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là nhờ sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức Thanh tra tỉnh, công tác thu hồi tiền sai phạm sau thanh tra trên địa bàn tỉnh đã đạt tỷ lệ trên 90%.

100% kết luận thanh tra được các đối tượng thanh tra tổ chức thực hiện; tỷ lệ thu hồi tiền sai phạm sau thanh tra đạt trên 90%

Thời gian vừa qua, thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt việc tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra; chủ động theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả pháp luật về thanh tra. Thanh tra tỉnh đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022 để thực hiện cuộc thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã ban hành 37 văn bản, trong đó có 11 văn bản thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh tra và 33 văn bản để tổ chức triển khai các cuộc thanh tra theo quy định.

Qua việc rà soát thực hiện kế hoạch thanh tra, đã xử lý 06 trường họp có sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh theo tinh thần của Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tính chính xác việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Thanh tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

leftcenterrightdel
 Thanh tra Yên Bái thu hồi trên 90% tiền sai phạm sau thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: baoyenbai.com.vn

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tiến hành triển khai 90 cuộc thanh tra (trong đó 38 cuộc thanh tra hành chính và 52 cuộc thanh tra chuyên ngành). Qua thanh tra phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý thu hồi với tổng số tiền trên 95 triệu đồng; ban hành 145 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Riêng Thanh tra tỉnh đã tổ chức 09 đoàn thanh tra tại 15 đơn vị. Trong đó, có 04 đoàn thanh tra về chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chổng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ tại 10 đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; 01 đoàn thanh tra đột xuất đối với Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh; 04 đoàn thanh tra theo kế hoạch.

Các cuộc thanh tra được triển khai đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật; tuân thủ về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra; không phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động thanh tra của các Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh. Đặc biệt, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra được quan tâm, thực hiện nghiêm túc, 100% kết luận thanh tra được các đối tượng thanh tra tổ chức thực hiện; tỷ lệ thu hồi tiền sai phạm sau thanh tra đạt trên 90%.

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), 6 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh đã ban hành 32 văn bản hướng dẫn, đôn đốc, triển khai, thực hiện về công tác PCTN. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị; thực hiện công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác 03 công chức; kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với 38 công chức; thanh toán không dùng tiền mặt, trả lương qua tài khoản đối với 46 công chức, người lao động (đạt tỷ lệ 100%) thuộc Thanh tra tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị

Nhìn chung, Thanh tra tỉnh đã chủ động ban hành và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; thường xuyên trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Thanh tra các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra và trong quá trình giải quyết các công việc hằng ngày của công chức làm công tác thanh tra các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức các cuộc thanh tra đúng tiến độ đảm bảo yêu cầu của cấp trên và không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị được thanh tra. Phương pháp tiến hành thanh tra đã được đổi mới theo hướng tích cực, chất lượng các cuộc thanh tra, kết luận thanh tra được nâng lên. Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu, giúp UBND tỉnh tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác PCTN, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biển và tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Do đó, nhận thức của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức về PCTN được nâng lên, nhất là việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh những tháng đầu năm có những diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng phần nào tới tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra trong 6 tháng đầu năm; việc thực hiện kiến nghị xử lý sau thanh tra tại một số đơn vị còn chưa kịp thời; chất lượng một số cuộc thanh tra chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị có lúc, có việc chưa đáp ứng được yêu cầu; việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN của một số sở, ngành, địa phương chưa kịp thời, số liệu, nội dung báo cáo còn chưa đạt yêu cầu.

Để phát huy những kết quả đã đạt được cũng như khắc phục những khó khăn, tồn tại, trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh Yên Bái cần tập trung chỉ đạo ngành thanh tra trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên đề năm 2022. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi tiền, tài sản vào ngân sách nhà nước; kịp thời kiến nghị sửa đổi những sơ hở bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, về ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; tham mưu cho lãnh đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành về công tác PCTN. Hướng dẫn, đôn đốc, các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập; triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập” sau khi có hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về PCTN, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác PCTN, tiêu cực trong toàn ngành Thanh tra tỉnh Yên Bái. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra