Công tác tuyên giáo năm 2024 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ

Thứ ba, 19/03/2024 23:13
(ThanhtraVietNam) - Đảng ủy Thanh tra Chính phủ mới ban hành Chương trình công tác tuyên giáo năm 2024. Chương trình này được xây dựng trên cơ sở Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ và chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Chương trình công tác tuyên giáo năm 2024 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ xác định năm nhiệm vụ trọng tâm, sáu nhiệm vụ cụ thể:

leftcenterrightdel
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ảnh: K. Dung 

Năm nhiệm vụ trọng tâm

 Một là, tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.

Thứ hai, tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong Đảng bộ Thanh tra chính phủ và kịp thời tham mưu xử lý giải quyết những vấn đề phát sinh.

Thứ ba, đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chuyên đề năm 2024 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”, trọng tâm là “Gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống” và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan Thanh tra Chính phủ và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Thứ tư, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục lịch sử truyền thống và công tác nghiên cứu lịch sử Đảng của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.

Sáu nhiệm vụ cụ thể

Một là, về công tác tư tưởng, giáo dục chính trị tư tưởng và công tác dư luận xã hội các cấp

Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường nắm tình hình tư tưởng, tổng hợp, phân tích và dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra và báo cáo, tham mưu cho cấp ủy các cấp kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh; chủ động định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước những sự kiện lớn của Đảng, của đất nước, của dân tộc và những vấn đề dư luận cả nước quan tâm, bảo đảm giữ vững ổn định tình hình tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Thanh tra Chính phủ, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Cấp ủy các cấp tập trung kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp.

Hai là, về công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ

Các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biên giới của Tổ quốc, nhất là các nội dung trong Công văn số 538-CV/BTG ngày 28/12/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về việc triển khai công tác tuyên truyền năm 2024 trong Đảng bộ Khối.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XIII, các nghị quyết của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; tuyên truyền kỷ niệm các ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Chú trọng việc tuyên truyền về kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường hướng dẫn, nắm tình hình, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động của cấp ủy và kế hoạch hành động của đảng viên, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ba là, về công tác lý luận chính trị và giáo dục lịch sử Đảng

Các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; coi trọng việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư chi bộ, nhất là những vấn đề gắn với xử lý tình huống phát sinh từ thực tiễn trong công tác xây dựng đảng.

Các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01 /2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 07- CT/K ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa XII về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử trong Đảng bộ Khối và Kết luận số 515-KL/ĐUK ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 07-CT/ĐUK ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Chú trọng công tác nghiên cứu lịch sử Đảng của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua việc tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống ở các địa danh lịch sử, qua sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề.

Bốn là, về công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Thanh tra Chính phủ

Các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và có sáng tạo trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ Khối và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Xác định đây là nội dung quan trọng cần được kiên trì đẩy mạnh thực hiện lâu dài, do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục cụ thể hóa trong năm 2024 và tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

(1) Tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ Khối “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”, trọng tâm là “Gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống”.

(2) Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ; xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(3) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức đảng như Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra trong Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.

(4) Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.

(5) Thường xuyên kiểm tra, giám sát; tiến hành sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Các cấp ủy tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Tập trung tăng cường đưa ra các giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, chủ động định hướng tư tưởng, có biện pháp uốn nắn những lệch lạc, sai trái trong nội bộ cơ quan, đon vị; tăng cường khả năng tự “đề kháng” của đội ngũ cán bộ, đảng viên trước những quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo chỉ đạo của Trung ương.

Sáu là, về công tác khoa giáo và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo

Tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác khoa giáo, đặc biệt là liên quan đến công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo, công tác văn hóa, văn nghệ, công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội; những vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, chất lượng phát triển nguồn nhân lực...

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến các lĩnh vực về công tác khoa giáo. Tổ chức thường xuyên việc thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những vấn đề, sự kiện lớn có ảnh hưởng đến tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trong nước.

Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp. Kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Thanh tra Chính phủ khi có sự biến động.

Các hoạt động cụ thể được Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đưa vào Chương trình công tác tuyên giáo năm 2024 là: Tổ chức các hội nghị thông tin chuyên đề năm 2024 và giới thiệu các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo hướng dẫn của cấp trên; Tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 9, 10 khóa XIII; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 9, 10 khóa XIII; Tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 ương Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương;

Bên cạnh đó là các hoạt động khác như tham gia các hội nghị giao ban đội ngũ Báo cáo viên định kỳ 02 tháng/lần và hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối năm 2024; Các hội nghị giao ban đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối định kỳ hàng tháng và hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội, hoạt động của đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội năm 2024; Các hội nghị giao ban định kỳ hàng quý và hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024; Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2025. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các Hội nghị tuyên truyền của Ban Tuyên giáo cấp trên giao.

Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đề nghị các đảng bộ, chi bộ cụ thể hóa và triển khai phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đảng bộ, chi bộ đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2024./.

K. Dung

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra