Quảng Nam:

Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, đối thoại với người dân

Thứ ba, 28/02/2023 14:00
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng được lãnh đạo ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam lưu ý trong thời gian tới nhằm phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương.

Thời gian qua, công tác tiếp công dân tại Quảng Nam đã đi vào nền nếp. Thủ trưởng các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức đối thoại với công dân, tham mưu cho lãnh đạo trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt việc rà soát giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết đơn, quan tâm công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết tại chỗ các vụ việc, góp phần hạn chế đơn khiếu kiện phát sinh, đơn vượt cấp; qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: https://bantiepcongdan.quangnam.gov.vn/

Toàn ngành đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp. Năm 2022, toàn ngành đã phối hợp tổ chức 171 lớp/14.246 người tham gia; trong đó, Thanh tra tỉnh đã tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 1.500 cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. Thanh tra các huyện, thành phố thực hiện tốt như: Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, Tiên Phước, Nam Trà My, Duy Xuyên, Đại Lộc và Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường...

Các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh tổ chức tiếp 12.492 lượt/13.222 người, tăng 22,3% về số lượt so với cùng kỳ năm trước; có 60 đoàn nhiều người, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp tiếp nhận, xử lý 9.524 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước (tăng 1.110 đơn). Trong đó, 564 đơn khiếu nại, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước (tăng 26 đơn); 161 đơn tố cáo, tăng 85,1% so với cùng kỳ năm trước (tăng 74 đơn); 8.799 đơn kiến nghị, phản ánh, tăng 12,96% so cùng kỳ năm trước (tăng 1.010 đơn).

Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tranh chấp quyền sử dụng đất, xác định nguồn gốc đất...; nội dung tố cáo chủ yếu liên quan đến công tác hành chính, công chức.

Các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp đã giải quyết 224/308 vụ khiếu nại lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 72,7%. Qua giải quyết đơn khiếu nại đã khôi phục quyền lợi cho 22 cá nhân với 2.534 triệu đồng và 2.097 m2 đất; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 287,76 triệu đồng. Thanh tra các huyện, thành phố tham mưu thủ trưởng cùng cấp giải quyết tốt đơn khiếu nại như: Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình...

Các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh đã giải quyết 28/39 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 71,8%. Số vụ tố cáo chuyển sang kỳ sau 11 vụ. Thanh tra huyện, thành phố và thanh tra các sở đã tham mưu thủ trưởng cùng cấp giải quyết tốt đơn tố cáo như: Đại Lộc, Tam Kỳ; Y tế, Lao động, Thương binh và xã hội, Giáo dục và Đào tạo...

Trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp nhận, xử lý 196 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và thụ lý giải quyết 01 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền của Thanh tra tỉnh. Tiến hành thẩm tra, xác minh tham mưu giải quyết 18/18 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giao; bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh xử lý, trả lời một số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tổ rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và chỉ đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà roát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Qua kiểm tra, rà soát, đến nay không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Mặc dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng tại một số địa phương ở cấp xã tiếp công dân chưa đảm bảo số lần quy định, chưa cập nhập thông tin, ghi chép đầy đủ và kịp thời vào sổ theo dõi tiếp công dân… Công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị ở một số địa phương còn chậm, quy trình tiến hành giải quyết còn lúng túng; một vài vụ việc khiếu nại chậm giải quyết, thời gian giải quyết còn kéo dài, dẫn đến công dân đi lại nhiều lần, gửi đơn đến nhiều cấp, nhiều nơi. Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế. Bên cạnh đó, công tác tổng hợp báo cáo của một số đơn vị, địa phương thực hiện chưa kịp thời, chuẩn xác về số liệu.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nói trên, đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Quảng Nam, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11- QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị 34-CT/TU ngày 13/12/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tốt công tác phối hợp tiếp công dân tại trụ sở, địa điểm tiếp công dân, tham mưu thực hiện đúng chế độ tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Thủ trưởng các cơ quan nhà nước theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tổ chức đối thoại với người dân trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, không để xảy ra khiếu kiện nhiều người, hạn chế đơn thư gửi vượt cấp và không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh. Tích cực vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy định; đồng thời tìm tòi, phát huy cách làm mới để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu.

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 05 về thực hiện và giám sát công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Chương trình số 12 về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nông dân; phát huy vai trò Hội đồng tư vấn trong công tác tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra