Quảng Trị:

Quảng Trị: Quyết liệt trong chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 29/11/2022 13:00
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Thanh tra về việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Chỉ thị 35) và Quy định 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 (Quy định 11) về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Sau đây là nội dung phỏng vấn:

PV: Xin đồng chí cho biết, thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện Chỉ thị 35 và Quy định 11 như thế nào?

Đ/c Võ Văn Hưng: Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 35 và Quy định 11 của Bộ Chính trị, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, đôn đốc Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc TCD, xử lý phản ánh, kiến nghị, giải quyết KNTC của công dân; sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý về công tác TCD, giải quyết KNTC.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị. Nguồn ảnh: Https://www.quangtri.gov.vn/

Ngày 22/12/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2793/QĐ-UBND về việc thành lập Ban TCD tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp TCD định kỳ, đột xuất tại Trụ sở Ban TCD tỉnh số 45, đường Trường Chinh, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND tổ chức TCD định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, nếu ngày 25 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thì bố trí tổ chức TCD vào ngày làm việc tiếp theo và niêm yết thông báo tại Trụ sở Ban TCD cho công dân được biết. Ban TCD tỉnh có trách nhiệm TCD thường xuyên, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các vụ việc phát sinh, phức tạp để được chỉ đạo, giải quyết; trước các phiên TCD định kỳ (ít nhất 05 ngày), Văn phòng UBND tỉnh phát hành giấy mời lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các địa phương liên quan tham gia TCD cùng Chủ tịch UBND tỉnh.

Hằng năm, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 và Quy định 11; chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Chỉ thị 35, Quy định 11, Luật TCD, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo với sự tham gia của cán bộ làm công tác TCD và cán bộ chủ chốt ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; chú trọng việc thông tin, tuyên truyền về các vụ việc KNTC cụ thể để công dân tự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, đảm bảo việc KNTC thực hiện đúng pháp luật. Bên cạnh đó, các đơn vị còn chủ động lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật TCD và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành luật...

Với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Chủ tịch UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, công tác TCD, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, số vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân năm sau đều giảm hơn so với năm trước. Các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đã được thụ lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật; một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tập trung rà soát, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tại địa phương chưa phát sinh tình trạng công dân KNTC đông người, phức tạp, vượt cấp lên cơ quan cấp Trung ương, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước.

PV: Đồng chí đánh giá thế nào về trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương tỉnh Quảng Trị trong việc thực hiện các quy định về TCD định kỳ, đột xuất và đối thoại trong giải quyết KNTC? Thông qua các buổi tiếp công dân theo lịch của Chủ tịch UBND tỉnh, những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp đã được tháo gỡ như thế nào, thưa đồng chí?

Đ/c Võ Văn Hưng: Xác định công tác TCD, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và thường xuyên là trách nhiệm của người đứng đầu, UBND tỉnh đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc công tác TCD thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo đúng quy định; UBND các cấp đã ban Kế hoạch TCD, giải quyết KNTC làm cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm. Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì TCD định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp định kỳ 02 ngày/1 tháng; Chủ tịch UBND cấp xã TCD định kỳ 04 ngày/1 tháng.

Thông qua công tác TCD, giải quyết KNTC, Chủ tịch UBND tỉnh đã chú trọng gặp gỡ trực tiếp và đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân, kịp thời giải thích, hướng dẫn cho công dân hiểu rõ, cũng như giải quyết các vụ việc thỏa đáng, đúng pháp luật. Qua đó, tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động nắm tình hình KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân, đặc biệt tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, những vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương luôn chủ động, nghiêm túc, có trách nhiệm trong công tác TCD, đối thoại gắn với giải quyết KNTC. Các vụ việc đã được kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết một cách hiệu quả, không để phát sinh điểm nóng hoặc công dân khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan cấp tỉnh, cơ quan Trung ương; góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, tình hình KNTC và kiến nghị, phản ánh của công dân ở tỉnh Quảng Trị phần lớn liên quan các vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách của người có công, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiến nghị bồi thường đất và tài sản trên đất... Xác định công tác xử lý và giải quyết đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, địa phương quan tâm thực hiện; đa số đơn thư KNTC của công dân đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, phân loại, thụ lý giải quyết theo đúng quy định pháp luật, kết quả cụ thể:

Các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận: 1.058 đơn (kỳ trước chuyển sang là 41 đơn, tiếp nhận trong kỳ là 1.017). Trong đó, số đơn đủ điều kiện xử lý 968 đơn, số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền là 595 đơn. Tỉnh đã giải quyết khiếu nại 06/09 vụ việc; giải quyết tố cáo 05/07 vụ việc. Các đơn còn lại các cơ quan có thẩm quyền đang giải quyết theo quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra, rà soát các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên điạ bàn tỉnh, tại địa phương vẫn còn 03 vụ, việc phức tạp, kéo dài, cụ thể: Vụ bà Hồ Thị .X - Trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị khiếu nại về việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Vụ bà Nguyễn Thị .D - Trú tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Vụ việc khiếu nại, kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách, người có công của các ông Lê Văn .K; Hoàng .L, Nguyễn .T; Nguyễn .L liên quan đến hưởng chế độ chính sách, người có công.

Hiện nay, các vụ việc nói trên đang được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án giải quyết đảm bảo theo quy định của pháp luật.

PV: Công tác phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ cụ thể là Ban TCD Trung ương và tỉnh Quảng Trị trong TCD và giải quyết KNTC; tiếp, đối thoại, vận động công dân trở về địa phương thời gian quan được thực hiện ra sao, thưa Chủ tịch?

Đ/c Võ Văn Hưng: Trong thời gian qua, việc phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ, cụ thể là Ban TCD Trung ương và tỉnh Quảng Trị trong công tác TCD và giải quyết KNTC được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ; việc trao đổi, thông tin luôn kịp thời về công tác TCD, giải quyết KNTC của công dân; trực tiếp liên hệ phối hợp trong việc tham mưu, báo cáo công tác TCD, giải quyết KNTC. Những nội dung yêu cầu phối hợp của Ban TCD Trung ương đều được Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan kiểm tra, rà soát và báo cáo kịp thời, đúng quy định;

Thực hiện các Kế hoạch TCD phục vụ các kỳ họp của Quốc hội;  phối hợp tổ chức TCD, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch để tổ chức thực hiện. Theo đó, giao Thanh tra tỉnh, Ban TCD tỉnh thường xuyên trao đổi đổi thông tin để nắm tình hình những trường hợp công dân KNTC đông người, phức tạp, vượt cấp lên Trụ sở Ban TCD Trung ương và các cơ Trung ương trong thời gian diễn ra các Kỳ họp để tiếp, giải thích, vận động công dân trở về địa phương giải quyết theo quy định (nếu có).

Thực hiện Công văn số 1161/TTCP-BTCDTW ngày 21/7/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện việc giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp kéo dài, ngày 31/7/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Báo cáo số 142/BC-UBND về báo cáo kết quả thực hiện việc giải quyết các vụ việc KNTC, đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Công văn số 260/TTCP-BTCDTW ngày 25/02/2022 về việc báo cáo kết quả thực hiện giải quyết KNTC phục vụ Đoàn giám sát UBTVQH, ngày 02/3/2022, UBND tỉnh đã ban hành báo cáo số 810/UBND-NC về kết quả thực hiện giải quyết KNTC phục vụ Đoàn giám sát UBTVQH... Ngoài ra UBND tỉnh cũng tăng cường công tác đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị báo cáo đúng nội dung và thời hạn theo quy định tại Thông tư 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, TCD, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng.

Về việc tiếp, đối thoại, vận động công dân trở về địa phương, thời gian qua, các vụ việc vụ KNTC, kiến nghị, phản ánh đã được các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương phối hợp kiểm tra, rà soát và kịp thời giải quyết và trả lời công dân đảm bảo theo quy định của pháp luật. Do đó không phát sinh trường hợp công dân khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan Trung ương cần đối thoại, vận đồng trở về địa phương để giải quyết.

PV: Theo đồng chí, từ thực tiễn kết quả chỉ đạo về công tác TCD, giải quyết KNTC ở địa phương thời gian qua, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm nào trong TCD, giải quyết KNTC?

Đ/c Võ Văn Hưng: Giai đoạn 2020-2021, các cơ quan thanh tra trên toàn tỉnh tiến hành 37 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về TCD, giải quyết KNTC và phòng chống tham nhũng tại 37 đơn vị. Qua thanh tra đã kiến nghị Thủ trưởng các cơ quan tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt pháp luật về TCD, KNTC và phòng, chống tham nhũng.

Từ thực tiễn địa phương, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, cần thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 35 cũng như các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thi hành về TCD, KNTC.

Thứ hai, nêu cao vai trò của người đứng đầu UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trong việc chú trọng công tác TCD thường xuyên, định kỳ, đột xuất, tăng cường trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với công dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân, kịp thời giải thích, hướng dẫn cho công dân hiểu rõ, cũng như giải quyết các vụ việc thỏa đáng, đúng pháp luật.

Thứ ba, tăng cường công khai minh bạch, dân chủ, công bằng trong thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật, nhất là lĩnh vực đất đai; kịp thời chấn chỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

Thứ tư, thường xuyên chỉ đạo các Sở, ban ngành, địa phương tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định; kịp thời tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đơn KNTC khi được giao nhiệm vụ, giải quyết đơn thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC, phản ánh, kiến nghị ngay từ cơ sở.

Thứ năm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt thông tin, làm tốt công tác dự báo tình hình KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh để có giải pháp xử lý kịp thời; chú trọng việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác TCD, giải quyết KNTC tại địa phương, thời gian tới đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích người dân khởi kiện các quyết định hành chính và hành vi hành chính tại Tòa án Nhân dân; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính khi có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện phải thực hiện nghiêm túc Luật Tố tụng hành chính; tham gia phiên tòa, tranh tụng, đối thoại, thi hành các Bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật theo đúng quy định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực phối hợp với các cấp chính quyền trong công tác TCD, giải quyết KNTC; tham gia hòa giải, đối thoại, thuyết phục, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện quyền KNTC theo đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi  ích hợp pháp của cá nhân, tập thể. Đoàn Luật Sư và Hội Luật gia tỉnh đã huy động đội ngũ luật sư tích cực tham gia, tư vấn pháp luật cho người dân; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền trong quá trình giải quyết các vụ việc KNTC; chấn chỉnh, xử lý kịp thời một số luật sư có hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, giám sát việc thi hành các kết luận nội dung tố cáo, các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện pháp luật về công tác TCD, giải quyết KNTC; cần có quy định, hướng dẫn cụ thể liên quan đến việc ghi âm, ghi hình tại địa điểm TCD; cần bổ sung quy định về chế tài xử lý người KNTC sai.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

K. Dung (thực hiện)
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra