Long An:

Thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc

Thứ năm, 16/11/2023 14:39
(ThanhtraVietNam) - Giải pháp của UBND tỉnh Long An là nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra công vụ, chấn chỉnh, xử lý kịp thời cán bộ, công chức có biểu hiện tiêu cực trong thực thi công vụ. Cũng như công khai, minh bạch trong hoạt động và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức; hoàn thiện cơ chế giám sát của người dân, tổ chức đối với hoạt động của cán bộ, công chức…

Nhiều kết quả, điểm sáng tích cực trong hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ

Theo UBND tỉnh Long An, giai đoạn từ năm 2021 tới nửa đầu năm nay, đã có 645 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ được ban hành kết. Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát, đã phát hiện phần lớn vi phạm thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách và đất đai, với số tiền là hơn 81,8 tỷ đồng và hơn 2ha đất; đã có 18 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong thực thi công vụ, bao gồm cả việc né tránh, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; kiến nghị xử lý hình sự 4 vụ, chuyển cơ quan điều tra 2 đối tượng; thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 78,2 tỷ đồng…

Qua thanh tra cho thấy, đa số cán bộ, công chức, viên chức đều chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị; có ý thức tổ chức kỷ luật; giữ gìn đoàn kết nội bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; giao tiếp với nhân dân có thái độ nhã nhặn, lịch sự… Các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện theo quy định pháp luật về công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, đánh giá, thi đua, khen thưởng... góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng hoàn thiện về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, cũng còn có một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu chủ động trong việc tham mưu, đề xuất, bám sát nhiệm vụ được giao dẫn đến chưa thực hiện đúng quy định về quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước, các quy định trên lĩnh vực đất đai, xây dựng.

leftcenterrightdel
Minh bạch trong hoạt động công vụ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước. Ảnh: internet 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số cơ quan, đơn vị có lúc còn hạn chế. Vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành tốt giờ giấc làm việc, còn trường hợp cán bộ, công chức không mang thẻ; việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông có nơi vẫn còn hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm…

UBND tỉnh Long An đánh giá, qua thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ đã nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; đã tạo được niềm tin của các tổ chức, công dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước.

Cùng với đó, hoạt động này đã có nhiều tiến bộ, với cách làm hợp lý, hiệu quả, đi vào nề nếp, có bài bản cũng góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tình trạng tham nhũng, tiêu cực, nhất là “tham nhũng vặt”.

Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ hiện nay cũng có những “nút thắt”, “trở ngại” gây ra khó khăn và vướng mắc như lực lượng mỏng, khối lượng công việc ngày càng nhiều, càng phức tạp; hành lang pháp lý về giám sát, thẩm định và đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra còn chưa hoàn chỉnh.

Công khai, minh bạch trong hoạt động và tăng cường giám sát… là chìa khóa

Để giải quyết bài toán này, tới đây địa phương sẽ tập trung hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức theo hướng quy định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền của từng vị trí việc làm và chức danh cán bộ, công chức, đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan Nhà nước và công tác quản lý cán bộ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, làm việc trong môi trường quốc tế.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sát thực, khách quan, minh bạch, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức, bộ máy, biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, xử lý nghiêm các tiêu cực trong công tác cán bộ; nâng cao chất lượng kiểm tra công vụ, chấn chỉnh, xử lý kịp thời cán bộ, công chức có biểu hiện tiêu cực trong thực thi công vụ.

Cũng như tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức; hoàn thiện cơ chế giám sát của người dân, tổ chức đối với hoạt động của cán bộ, công chức.

Gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Yêu cầu khắc phục ngay tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức né tránh, đùn đẩy công việc; sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định xử lý công việc thuộc thẩm quyền. Tình trạng này dẫn đến quá trình xử lý công việc bị kéo dài, gây lãng phí thời gian, nguồn lực, cơ hội phát triển, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gây cản trở công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng sẽ chỉ đạo thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ; trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra; nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./. 

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra